VILLKOR

1. Allmänna villkor


1.1 Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) tillämpas på allt innehåll på webbplatsen under domännamnet www.samsung.com/se/ (“Webbplatsen”), inklusive tjänster som tillhandahålls på eller genom Webbplatsen, och på all korrespondens mellan dig och Företaget (som definierat nedan). Vänligen läs dessa Villkor noggrant innan du använder Webbplatsen. Användning av Webbplatsen innebär att du accepterar Villkoren oavsett om du väljer att registrera dina personuppgifter hos oss eller inte eller om du accepterar Villkoren i samband med att du registrerar dig för en tjänst. Om du inte accepterar Villkoren kan du komma att nekas tillgång till vissa tjänster och bör inte använda Webbplatsen.

1.2 Du får använda Webbplatsen (dock inte tjänster som kräver registrering (se paragraf 2 nedan) eller andra webbplatser som Webbplatsen är länkad till vilka kan tillämpa egna användarvillkor utan att registrera dina personuppgifter. Företaget förbehåller sig rätten att från tid till annan revidera dessa Villkor efter eget gottfinnande och utan föregående information, genom att uppdatera Villkoren. Du bör därför från tid till annan kontrollera Villkoren, eftersom du genom att koppla upp dig mot och fortsätta använda Webbplatsen, kommer anses ha accepterat att du är bunden av de Villkor som framgår av Webbplatsen vid tidpunkten du kopplar upp dig mot Webbplatsen. Vissa av Villkoren kan emellertid bli ersatta av särskilda allmänna villkor eller villkor angivna på specifika sidor eller som avser särskilda tjänster inom Webbplatsen.

1.3 Dessa Villkor är utgivna av, och Webbplatsen tillhandahålls av Samsung Electronics Nordic AB (“Företaget”), ett företag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556445-4345 och vars säte är Torshamnsgatan 27, 164 40 Kista (Box 1235, 164 28 Kista). När referenser görs till “oss” eller “vår” är det Företaget som avses. Du är välkommen att kontakta Företaget genom sidan KONTAKTA OSS.

1.4 Webbplatsen riktar sig till svenska invånare och är enbart avsedd för uppkoppling och användning av svenska invånare. I synnerhet ges inga garantier och/eller utfästelser av något slag, explicita eller implicita, att informationen på Webbplatsen eller annan information angående vår verksamhet är i överensstämmelse med lagstiftning i andra länder.

2. Tillhandahållande av tjänster på Webbplatsen

2.1 Du kan från tid till annan ges möjlighet att registrera ett användarkonto eller använda vissa tjänster på Webbplatsen. Sådana tjänster tillhandahålls dig av Företaget eller bolag inom Företagets koncern. Observera att om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande för att få registrera ett användarkonto och använda tjänsterna.

2.2 Om inte annat framgår av dessa Villkor eller av andra särskilda villkor på Webbplatsen te x avseende en viss tjänst får du endast använda tjänsterna för personligt och icke-kommersiellt bruk och syfte och du får inte mångfaldiga, duplicera, kopiera, sälja eller vidaresälja någon av tjänsterna eller delar av dem.

2.4 Företaget får när som helst och efter eget gottfinnande utan föregående varning eller meddelande därom:

(a) ändra tjänsterna eller stänga av och/eller upphöra att tillhandahålla tjänsterna eller del av tjänsterna;

(b) avaktivera eller stänga av din användning av tjänsterna inklusive tillgång till ditt användarkonto/dina användarkonton och filer eller annat innehåll i ditt användarkonto/dina användarkonton antingen temporärt eller permanent;

(c) begränsa antalet överföringar du får skicka eller ta emot genom tjänsterna eller det lagringsutrymme som används för att tillhandahålla dig tjänsterna eller del av tjänsterna; och

(d) förhandsgranska, granska, flagga för, filtrera, modifiera, refusera, avvisa, spärra tillgången till eller ta bort något eller allt innehåll från tjänsterna.

2.5 Företaget, dess koncernbolag och/eller leverantör eller licensgivare äger och innehar samtliga rättigheter till tjänsterna, innefattande alla legala rättigheter i och till tjänsterna, och alla immateriella rättigheter världen över, oavsett om de är registrerade eller inte.

3. Immateriella rättigheter och licens

3.1 Du får skriva ut och ladda ner utdrag från Webbplatsen för din egna privata (icke-kommersiella) användning under förutsättning att:

(a) inga dokument eller relaterad grafik på Webbplatsen ändras på något sätt;

(b) ingen grafik på Webbplatsen används separat från den tillhörande texten; och

(c) Företagets upphovsrätt och varumärkesinformation och detta tillåtelsemeddelande förekommer i samtliga kopior.

3.2 Om inget annat anges är upphovsrätt, varumärken, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter till all mjukvara, källkod och allt innehåll och material på Webbplatsen (inklusive och utan begränsning till fotografier och grafiska bilder) ägda av Företaget eller dess licensgivare. Vid tillämpning av dessa Villkor är all användning av utdrag från Webbplatsen, förutom i enlighet med paragraf 3.1, förbjuden oavsett syftet med användningen. Om du bryter mot något villkor, upphör automatiskt din rätt att använda Webbplatsen (eller tjänster som tillhandahålls på eller genom Webbplatsen) och du måste omedelbart förstöra samtliga nerladdade eller utskrivna utdrag från Webbplatsen.

3.3 Med förbehåll för paragraf 3.1 och 3.2 får ingen del av Webbplatsen reproduceras eller lagras på någon annan webbplats eller inkluderas i något publikt eller privat elektroniskt återhämtningssystem eller tjänst utan Företagets skriftliga godkännande.

3.4 Rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa Villkor är reserverade Företaget.

3.5 Webbplatsen får inte användas för något annat kommersiellt syfte än sådana som stöds av och är godkända av Företaget. Företaget förbehåller sig rätten att vidta lämpliga legala åtgärder vid olaglig eller obehörig användning av Webbplatsen.

4. Personuppgifter och registrering

4.1 Företagets användning av dina personuppgifter styrs av den PERSONUPPGIFTSPOLICY som återfinns i sidfoten på Webbplatsens hemsida. VÄNLIGEN LÄS PERSONUPPGIFTSPOLICYN NOGGRANT – den behandlar dina rättigheter och våra skyldigheter angående dina personuppgifter, inklusive hur Företaget kan använda uppgifterna och till vem och under vilka förutsättningar Företaget kan lämna ut dem.

4.2 Företaget använder sig av cookies på Webbplatsen. Cookies är filer som lagrar information på din hårddisk eller browser och som möjliggör det för Företaget att anpassa Webbplatsen för dig samt för att kunna ge dig en bättre och mer skräddarsydd användning. Mer information om användningen av cookies hittar du i Företagets personuppgiftspolicy.

4.3 Företaget kommer även samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och andra relevanta myndigheter vad avser utredningar av eller kränkningar av nätsäkerhet och förbehåller sig rätten att lämna ut alla uppgifter (inklusive personuppgifter) som tillhandahållits av dig och som Företaget är skyldigt att lämna ut enligt lag.

4.4 Varje registrering (för en tjänst, av en Samsungprodukt och av din önskan att bli kontaktad av Samsung eller inte) genomförd via Webbplatsen avser enbart en användare. När du tilldelas ett användarnamn och lösenord, eller då du har tillhandahållit ett sådant användarnamn och lösenord under registreringen av ditt användarkonto, tillåter inte Företaget att du delar ditt användarnamn och lösenord med någon annan eller med multipla användare på ett nätverk. Säkerhetsansvaret för utgivet lösenord ligger hos dig. Du samtycker till att inte utan tillåtelse använda en annan persons användaruppgifter.

5. Besökares uppförande

5.1 Med förbehåll för uppgifter som kan identifiera dig och som omfattas av vår personuppgiftspolicy, kommer allt material du skickar till eller lägger upp på Webbplatsen anses vara icke-konfidentiellt och utan äganderätt. Företaget har inga skyldigheter avseende sådant material. Företaget och andra av Företaget utsedda representanter har rätt att fritt kopiera, redovisa, distribuera, inkorporera, ändra eller på annat sätt använda sådant material och all data, bilder, ljud och andra saker infattade däri för samtliga kommersiella eller icke-kommersiella syften.

5.2 Du är medveten om att material som du lägger upp på de delar av Webbplatsen som normalt är tillgänglig för andra (t.ex. bloggar, forum och diskussionssidor) kan komma att publiceras och bli tillgängligt för andra.

5.3 Du får inte lägga upp eller överföra material till eller från Webbplatsen:

(a) som är hotande, kränkande, obscent, oanständigt, uppviglande, stötande, pornografiskt, oegentligt, utgör hets mot folkgrupp, diskriminerande, skandaliserande, provocerande, utgör hädelse, utgör sekretessbrott, kränker privatlivet eller som kan orsaka irritation eller olägenhet; eller

(b) för vilket du inte har samtliga nödvändiga rättigheter, licenser och/eller tillstånd; eller

(c) vilket utgör eller uppmuntrar handlingar som skulle anses utgöra brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt vara i strid mot lag eller kränka tredje parts rättigheter i något land i världen; eller

(d) vilket är tekniskt skadligt (inklusive men utan begränsning till virus, logiska bomber, trojanska hästar, maskar, skadliga komponenter eller annan skadlig programvara eller skadlig data).

Om du blir medveten om material på Webbplatsen som du anser vara olämpligt eller olagligt, meddela gärna Företaget via Kontakta Oss.

5.4 Du får inte missbruka Webbplatsen (inklusive men utan begränsning till dataintrång s.k. hackning).

5.5 Företaget kommer att samarbeta fullt ut med brottsbekämpande myndigheter eller domstolar som ber om eller beordrar Företaget att lämna ut identiteten på eller lokalisera någon som publicerar material i strid med paragraf 5.3 eller 5.4.

6. Länkar

6.1 Länkar till tredje parts webbplats är tillhandahållna för din bekvämlighet. Använder du länkarna lämnar du Webbplatsen (länkade sidor öppnas vanligtvis i ett nytt fönster och Webbplatsen kommer fortsatt vara öppen). Företaget har inte granskat samtliga av dessa tredje parters webbplatser och kontrollerar inte och är inte ansvarigt för dessa webbplatser eller dess innehåll eller tillgänglighet. Företaget stödjer inte sådana webbplatser och gör inte några utfästelser angående dem, material som återfinns på dem eller resultat som kan uppnås genom användning av dem. Om du väljer att gå in på tredje parts webbplats vilken är länkad till på Webbplatsen, gör du det på egen risk.

6.2 Du får inte skapa länkar på Webbplatsen utan föregående skriftligt godkännande av Företaget vars godkännande enbart kommer ges under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda.

6.3 Du ska fullt ut ersätta Företaget och företag inom Samsung-koncernen för samtliga förluster eller skador som Företaget eller företag inom dess koncern lider till följd av överträdelse av paragraf 6.2.

7. Friskrivning och Ansvar

7.1 Företaget garanterar inte och gör inte heller några andra utfästelser att din användning av Webbplatsen kommer vara utan avbrott eller fel. Även om Företaget strävar efter att säkerställa att Webbplatsen ska vara tillgänglig 24 timmar om dygnet är Företaget inte ansvarigt om Webbplatsen inte är tillgänglig vid en viss tidpunkt eller period. Tillgång till Webbplatsen kan komma att tillfälligt stängas utan förvarning i fall av systemfel, underhåll eller reparation eller av orsaker utom Företagets kontroll.

7.2 Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, Webbplatsen sker på egen risk. Webbplatsen och materialet på Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick samt utan garantierav något slag. I enlighet med detta, och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, tillhandahåller Företaget Webbplatsen utan utfästelser eller andra villkor och Företaget avsäger sig uttryckligen alla garantier av alla slag, både explicita och implicita, inklusive alla implicita garantier avseende tillfredställande kvalitet, lämplighet för ett särskilt ändamål, lämplighet i övrigt, tillförlitlighet, aktualitet, korrekthet, fullständighet, säkerhet, äganderätt och icke-intrång som, med undantag av dessa Villkor, skulle kunna tillämpas i förhållande till Webbplatsen.

7.3 I den utsträckning det är tillåtet under tillämplig lag, ska inte under några omständigheter Företaget, någon annan part (oavsett om parten är involverad i skapandet, produktionen, underhållet eller tillhandahållandet av Webbplatsen), något företag inom Företagets koncern, dess företrädare, befattningshavare, anställda, filialer, ombud, uppdragstagare eller licensgivare vara ansvariga gentemot dig eller annan tredje part för direkta eller indirekta skador inklusive, men inte begränsat till, förlorad användning, vinst eller data till följd av din användning av Webbplatsen eller för någon annan fordran på något sätt kopplad till din användning av Webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, fel eller brister i innehåll eller förlust eller skada av något slag som inträffat till följd av användningen, eller oförmåga att använda innehåll som är upplagt, överfört eller på annat sätt tillgängliggjort via Webbplatsen eller genom behandling av användare av Webbplatsen, både online och offline, radering av din data, information eller innehåll sparad på Webbplatsen, även om du informerats om sådan möjlighet och oavsett om förlust eller skada uppkommer genom avtal, oaktsamhet, kränkning eller på annat sätt.

7.4 Företaget garanterar eller utfäster inte att Webbplatsen kommer vara fri från skada, förvanskning, attacker, virus, hackning eller annat intrång i säkerheten och Företaget friskriver sig från allt ansvar i relation till intrång. Du är ansvarig för att säkerhetskopiera dina egna system och om din användning av material från Webbplatsen leder till ett behov av underhåll, reparation eller korrigeringar av utrustning, programvara eller data är du själv ansvarig för kostnaderna därav.

7.5 Även om Företaget strävar efter att informationen på Webbplatsen ska vara korrekt, garanteras inte att materialet på Webbplatsen är korrekt eller fullständigt. Företaget får närsomhelst utan föregående information göra ändringar av materialet på Webbplatsen, produkterna och priserna angivna däri. Materialet på Webbplatsen kan vara inaktuellt och Företaget åtar sig inte att uppdatera sådant material.

7.6 Inget i dessa Villkor utesluter eller begränsar Företagets ansvar för dödsfall eller personskador orsakade av grov vårdslöshet eller bedrägeri eller annat ansvar som Företaget enligt tillämplig lag inte kan friskriva sig ifrån eller begränsa.

Om du är missnöjd med någon del av Webbplatsen eller dessa Villkor är den enda och exklusiva påföljd som står till ditt förfogande att upphöra med din användning av Webbplatsen.

8. Skadeersättning

Genom att använda Webbplatsen accepterar du att ersätta och hålla Företaget och samtliga företag inom Företagets koncern, dess företrädare, befattningshavare, anställda, filialer, ombud, uppdragstagare eller licensgivare skadelösa avseende fordran som uppkommit till följd av din överträdelse av dessa Villkor, din användning av Webbplatsen, åtgärder vidtagna av Företaget inom ramen för Företagets utredning avseende misstänkt överträdelse av dessa villkor eller till följd av att Företaget funnit eller beslutat att en sådan överträdelse skett.

9. Allmänt

Dessa Villkor gäller mellan dig och Företaget och lyder under svensk lagstiftning. Tvist med anledning av dessa Villkor ska avgöras vid svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

Företaget har rätt att avvakta med att göra sina rättigheter gällande i enlighet med dessa Villkor utan att förlora rätten att göra dem gällande senare. Du accepterar att Företaget kan lägga ut utförandet av sina åtaganden på underleverantörer eller överlåta dessa Villkor eller någon av dess rättigheter eller skyldigheter utan att informera dig.

Företaget kan inte hållas ansvarigt gentemot dig för överträdelse av dessa Villkor som uppstått till följd av omständigheter som Företaget inte rimligtvis kan förväntas kontrollera.

Om det fastställs att någon del av dessa Villkor är ogiltigt eller inte går att verkställa ska sådant villkor anses ersatt av ett giltigt villkor som i så stor utsträckning som möjligt överensstämmer med det aktuella villkorets syfte. Övriga villkor ska vara fortsatt gällande.

Tvist mellan Företaget och en konsument kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden för avgörande. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se.

Europeiska kommissionen tillhandahåller även en plattform för tvistlösning online, särskilt avsett för konsument bosatt i ett annat EU-land, enligt följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dessa Villkor uppdaterades senast den 2016-02-10.