Zmysluplné inovácie

„Technické inovácie pre všetkých“ je ideál, ktorý vnáša zmysel a radosť do našich životov. Všetky výrobky, obsah aj služby spoločnosti Samsung sú postavené na „filozofii uznávania jedinečnosti a oslavy rôznorodosti, ktorá je o ľuďoch a pre ľudí“.
Cieľom spoločnosti Samsung je prinášať technologické inovácie, ktoré budú užitočné pre všetkých používateľov.

Princípy dizajnu použiteľného pre
všetkých

Ohľad na všetkých

Empatický dizajn s dôrazom na detaily pre všetkých

V spoločnosti Samsung sa neustále pokúšame zjednodušiť rozhrania našich produktov, pričom využívame rozličné výskumné metódy, ktoré nám umožňujú zosúladiť dizajn s potrebami a túžbami používateľov. Pozorne načúvame všetkým používateľom a úprimne sa im snažíme porozumieť.

Komplexnosť

Vyvážené a navrhnuté pre všetkých bez rozdielu

Produkty navrhujeme pre všetkých používateľov. V spoločnosti Samsung sa snažíme prekonať diskriminačné tendencie v technologickom odvetví a sme presvedčení o tom, že fyzické alebo mentálne postihnutie by nemalo znevýhodňovať používateľov pri používaní našich produktov. Stanovili sme si záväzné zásady, ktorých sa pevne držíme. Už od prvých fáz plánovania produktov sa snažíme zabezpečiť, aby výsledné produkty mohli používať všetci používatelia bez rozdielu.

Jednotnosť

Konzistentný dizajn všetkých produktov

Výrobky značky Samsung ponúkajú používateľom s pohybovými poruchami množstvo voliteľných funkcií. Vďaka neustálemu výskumu a vývoju v oblasti zjednodušenia prístupu môžu všetci používatelia naplno využívať všetky možnosti výrobkov značky Samsung.

Spolutvorba

Tvoríme ruka v ruke

V spoločnosti Samsung sme vybudovali tím špecialistov z rozličných odvetví, ktorého cieľom je vybudovať systém skúseností s produktami, službami a osvetou. Do procesu vývoja sa tak svojimi praktickými skúsenosťami zapájajú zamestnanci s postihnutím, výskumné inštitúcie aj špecializované komunity a skupiny. Taktiež organizujeme a podporujeme firemné súťaže prinášajúce nové príležitosti na ďalšie inovácie, a to nie len v snahe vyvíjať nové produkty, ale aj splatiť náš dlh voči spoločnosti.