ส่งอีเมลถึงฝ่ายบริการ - บริการทั่วไปและด้านเทคนิค

คำถามที่ส่งผ่านทางอีเมล์

email email

กรุณาเลือกประเภทของคำถาม

ส่งอีเมล์เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป

เช่น ที่ตั้งศูนย์บริการ, เงือนไขการรับประกันสินค้า, อื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ส่งอีเมล์เพื่อรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค

เช่น การใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือการแก้ไขอาการเสียต่างๆ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม