ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Samsung TV กับ One Connect

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

ในการเชื่อมต่อ One Connect และ TV ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. หลังจากที่จัดวาง TV ในที่ตั้งจริงแล้ว ให้ต่อ One Invisible Connection เข้ากับ One Connectและ TV ดังที่แสดงในรูปภาพ 1 ถึง 4 

*ตรวจสอบว่าขั้วต่อทั้งสองมีการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์และแน่นหนา ถ้าขั้วต่อทั้งสองด้านไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง อาจมีความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต

2. ต่อสายไฟฟ้ากระแสสลับของ One Connect เข้ากับ One Connect จากนั้นต่อสายเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังตามที่ 

*ทำตามคำแนะนำอย่างถี่ถ้วน โปรดต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังเป็นขั้นตอนสุดท้าย ถอดสายไฟฟ้า จากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังก่อนถอด One Invisible Connectionออกจากด้านหลังของ TV หรือจาก One Connect เสมอ

3. ต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง (สายอากาศ, กล่องรับสัญญาณเคเบิล, เครื่องเล่น Blu-ray เป็นต้น) เข้ากับ One Connect

• ห้ามใช้ One Connect ในตำแหน่งกลับหัวหรือตั้งตรง

• เมื่อเชื่อมต่อ One Invisible Connection ให้ใช้ Bending Cover สำหรับการงอสาย ซึ่งจะป้องกันไม่ให้สายของ One Invisible Connection หักในมุม 90 องศา หากไม่ดำเนินการนี้อาจทำให้สายเคเบิลเสียหาย

• เมื่อต่อ One Invisible Connection โปรดให้ความสนใจกับรูปทรงและขนาดของขั้วต่อ เพื่อให้มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ

• เมื่อเชื่อมต่อ One Invisible Connectionโปรดอย่าบิดสายเคเบิลของ One Invisible Connection หากไม่ทำเช่นนี้จะทให้ประสิทธิภาพของ TV ลดลงหรือทำให้สายเคเบิลเสียหาย

• ในการจัดวางสายเคเบิลส่วนที่เหลือ ให้ดูภาพในหน้าก่อนหน้านี้เพื่อดูวิธีการจัดวางที่ถูกต้อง

• ระวังอย่าทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้กับสายเคเบิล One Invisible Connection มีวงจรไฟฟ้าอยู่ภายใน คุณอาจทำให้สายเคเบิลเสียหายและเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต

• ข้อควรระวัง  One Invisible Connection

    - รังสีเลเซอร์ที่มองไม่เห็นเมื่อเปิด อย่ามองตรงไปที่ลำแสง

    - อย่าหักงอสายเคเบิล One Invisible Connectionมากเกินไป ห้ามตัดสายเคเบิล

    - ห้ามวางของหนักบนสายเคเบิล 

    - อย่าถอดประกอบขั้วต่อของสายเคเบิลทั้งสองด้าน

• ข้อควรระวัง - การใช้การควบคุม การปรับ หรือขั้นตอนดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุในที่นี้อาจทำให้ได้รับรังสีในระดับที่เป็นอันตรายได้

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ