Regulamin internetowego sklepu Samsung

Regulamin internetowego sklepu Samsung

Pobierz

 

REGULAMIN SKLEPU SAMSUNG 

I.            Definicje

1.       Sklep Samsung – platforma teleinformatyczna dostępna za pośrednictwem strony internetowej www.samsung.com/pl/ oraz aplikacji mobilnej Samsung Shop administrowane przez Samsung, umożliwiająca Użytkownikom zapoznanie się z Produktami, w tym ich ceną i dostępnością oraz złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. W znaczeniu prawnym Sklep Samsung to usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikom przeglądanie Treści, zawarcie Umowy sprzedaży, korzystanie z usług Partnerów, a następnie dokonywanie płatności za Produkty oraz Usługi dodatkowe oraz umieszczanie Opinii.

2.       Samsung – Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128080, NIP 526-104-40-39, kapitał zakładowy: 52759500,00 złotych, adres e-mail: recepcja@samsung.com.pl, numer tel: 801 172 678 .

3.       Partner  – przedsiębiorca świadczący usługi dostępne w ramach Sklepu Samsung, obejmujące m.in. usługi finansowania zakupu produktów, usługi ubezpieczeniowe, płatności on-line, dostawy, instalację lub możliwość odbioru Produktu w wybranym przez Klienta punkcie handlowym.

4.       Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5.       Dostawca  – podmiot, z którym współpracuje Samsung w zakresie dokonywania dostawy Produktów. Aktualna lista dostawców znajduje się w zakładce Dostawa i instalacja.

6.       Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Sklepu Samsung, w tym Klient.

7.       Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzystając z funkcjonalności Sklepu Samsung jako Użytkownik, zawiera umowę z Samsung lub Partnerem we własnym imieniu.

8.       Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z Samsung czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.

9.       Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

10.     Samsung Account – usługi świadczone na warunkach określonych w warunkach korzystania z usługi (dostępne pod adresem: https://account.samsung.com/membership/terms/termscontents), umożliwiające korzystanie z usług świadczonych przez grupę kapitałową Samsung, w tym dokonywanie zakupów w Sklepie Samsung.

11.     Treści – wszelkie treści pochodzące od Samsung lub Partnerów, takie jak informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

12.     Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Samsung przechowywanie informacji kierowanych w związku ze składaniem Zamówień w ramach Sklepu Samsung, w sposób umożliwiający dostęp i odtworzenie informacji w przyszłości, przez czas odpowiedni do realizacji celów przekazywania informacji.

13.     Opinie – opinie Użytkowników o Produktach, publikowane w Sklepie Samsung.

14.     Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Samsung danych osobowych Użytkowników oraz osób odwiedzających Sklep Samsung. Polityka Prywatności Sklepu Samsung, zawiera również Politykę Samsung dotyczącą Plików Cookies.

15.     Produkt – rzecz ruchoma oznaczona znakiem produktowym „Samsung” lub inna rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez Sklep Samsung.

16.     Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej z Samsung, związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

17.     Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – Klient prowadzący działalność gospodarczą, zawierający Umowę sprzedaży Produktu, która nie ma dla Klienta zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, ujawnionego na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2296 z późn. zm.).

18.     Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Samsung, określający warunki korzystania ze Sklepu Samsung oraz jego funkcjonalności, w tym zasady składania Zamówień w Sklepie Samsung.

19.     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów lub Produktów i Usług dodatkowych, zawierana pomiędzy Samsung a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość dostępnych w ramach Sklepu Samsung.

20.     Usługa dodatkowa – usługa świadczona na rzecz Klienta przez Partnera lub Samsung w związku z dodatkowymi usługami jak np. dostawa Produktu,  instalacja Produktów, ubezpieczenia czy odkup. Zasady świadczenia Usług dodatkowych określają oddzielne regulaminy dostępne w Sklepie Samsung

21.     Zamówienie – składana przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Samsung oferta nabycia Produktów lub zamówienie Usług dodatkowych w związku z Produktem.

 

II.            Postanowienia ogólne

1.       Sklep Samsung jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Samsung. Samsung świadczy usługę zgodnie z Regulaminem.

2.       Użytkownik rozpoczynając korzystanie z funkcjonalności Sklepu Samsung zawiera z Samsung umowę o świadczenie usług elektronicznych umożliwiającą korzystanie z witryny internetowej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3.       Wszelkie prawa do Sklepu Samsung, w tym prawa własności intelektualnej, należą do Samsung. Wszystkie nazwy Produktów oraz Treści, w szczególności, znaki towarowe oraz zdjęcia należą do ich prawnych właścicieli oraz zostały udostępnione w ramach strony internetowej www.samsung.com/pl/ oraz aplikacji mobilnej Samsung Shop wyłącznie w celach informacyjnych. Korzystanie z powyższych materiałów udostępnionych w ramach Sklepu Samsung może następować wyłącznie w sposób określony i zgody z obowiązującymi przepisami prawa.

4.       Użytkownicy nie mogą wykorzystywać Treści, funkcjonalności i zasobów Sklepu Samsung w celu prowadzenia działań, które naruszałyby interesy Samsung lub Partnerów, w tym w szczególności – działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktów innych producentów oraz działań polegających na zamieszczaniu lub przesyłaniu treści niezwiązanych z działalnością Samsung, a także zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Użytkownicy nie mogą również dostarczać treści o charakterze bezprawnym oraz korzystać ze Sklepu Samsung w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

5.       Samsung informuje, że publiczny charakter sieci Internet może wiązać się z zagrożeniem pozyskiwania lub modyfikowania danych Użytkowników, przez osoby nieuprawnione. Każdy z Użytkowników powinien stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują ryzyko wystąpienia powyższych zagrożeń. W szczególności, Użytkownicy powinni dokonywać aktualizacji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych oraz stosować programy antywirusowe i inne narzędzia chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet. W przypadku korzystania przez Użytkowników z Samsung Account, Użytkownicy powinni chronić hasła dostępowe oraz inne dane umożliwiające zalogowanie się do usług oferowanych przez Samsung.

6.       Za pośrednictwem Sklepu Samsung, Użytkownik może dokonać wyboru Produktów i złożyć Zamówienie oraz korzystać z innych funkcji strony internetowej.

7. Dostęp do Sklepu Samsung jest także możliwy za pośrednictwem aplikacji mobilnej Samsung Shop, która jest dostępna do pobrania na urządzenie mobilne ze sklepów z aplikacjami mobilnymi, takimi jak Google Play, App Store lub AppGallery (w każdej chwili możesz sprawdzić dostępność aplikacji mobilnej na https://www.samsung.com/pl/apps/samsung-shop-app/). Pobranie i korzystanie z aplikacji mobilnej jest bezpłatne (nie dotyczy to jednak opłat za transfer danych pobieranych w zależności od umowy o dostępie do Internetu, którą dany Użytkownik jest związany). Do prawidłowego funkcjonowania aplikacja wymaga urządzenia przenośnego z dostępem do Internetu i wyposażonego w aktualny system operacyjny Android lub iOS. W dowolnym czasie możesz przestać korzystać z aplikacji mobilnej. Zaprzestanie korzystania wymaga jej odinstalowania z urządzenia mobilnego.

8. Należy pamiętać, aby na bieżąco aktualizować aplikację mobilną - to zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie. Najnowsze aktualizacje będą udostępniane w sklepach z aplikacjami mobilnymi.

9.      Korzystanie z www.samsung.com/pl/ możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów. W celu pełnego skorzystania z funkcjonalności Sklepu Samsung, Użytkownicy powinni korzystać z aktualnych wersji powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych.

10.       Samsung będzie, w miarę możliwości, informował o przerwach technicznych i czasie ich trwania np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie głównej lub innej stronie www.samsung.com/pl.

11.       W ramach Sklepu Samsung mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach.

12.     W celu obsługi złożonych Zamówień, na podany przez Użytkownika adres email i numer telefonu w czasie rejestracji Samsung Account lub wysłania formularza Zamówienia składanego bez rejestracji, Samsung i Partnerzy mogą wysyłać wiadomości o statusie Zamówienia za pomocą środków porozumiewania się na odległość

13.     W przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to odrębną i dobrowolną zgodę, Samsung może kierować do Użytkownika informacje handlowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. Informacje handlowe będą przesyłane na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Użytkownika podczas rejestracji Samsung Account/wypełnienia formularza Zamówienia składanego bez rejestracji.

 

III.            Zawarcie Umowy sprzedaży

1.       Postanowienia ogólne

1.1. Zamieszczone w ramach Sklepu Samsung Treści, w tym opisy Produktów i ceny nie stanowią oferty Samsung, a wyłącznie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

1.2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Samsung jest możliwe przez 7 dni w tygodniu oraz 24 godziny na dobę.

1.3. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie zarejestrowanego Samsung Account. Użytkownik nieposiadający zarejestrowanego Samsung Account może złożyć Zamówienie, ale zobowiązany jest zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności, a w przypadku wyboru Usługi dodatkowej również właściwy dla niej regulamin, przed przesłaniem wypełnionego formularza Zamówienia.

1.4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien posiadać aktywne konto e-mail oraz dysponować aktywnym numerem telefonu oraz przekazać Samsung informacje wymagane przez aktualną treść formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia, w szczególności dane dotyczące szczegółów dostawy Produktu.

1.5. W dedykowanej zakładce na stronie Sklepu Samsung, Samsung informuje Użytkownika o ograniczeniach związanych z dostawą Produktów oraz z metodami płatności, w tym o terminach i warunkach dostawy i płatności przy składaniu Zamówień.

2.       Procedura składania Zamówień

2.1. Klient składa Zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny w Sklepie Samsung. Zamówienie określa m.in. jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić.

2.2. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Samsung kompletuje swoje Zamówienie wybierając Produkt lub Produkt oraz Usługi dodatkowe, którymi jest zainteresowany. Dodanie Produktu do Zamówienia następuje poprzez dedykowaną funkcjonalność Sklepu Samsung, dostępną pod przyciskiem DODAJ DO KOSZYKA, zamieszczoną w ramach Treści dotyczącej konkretnego Produktu. Po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w formularzu udostępnionym w ramach KOSZYKA wymaganych danych, sposobu dostawy oraz formy płatności, Klient składa Zamówienie poprzez wysłanie formularza Zamówienia do Samsung, co następuje poprzez przycisk potwierdzający złożenie Zamówienia wraz z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty.

2.3. Łączna liczba tych samych Produktów (rozumianych jako model urządzenia o tej samej nazwie), która może być zamówiona przez jednego Użytkownika w ciągu tygodnia kalendarzowego (od poniedziałku do niedzieli) nie może być większa niż dziesięć (10), niezależnie od liczby Zamówień złożonych przez Użytkownika. W przypadku chęci złożenia zamówienia obejmującego większą liczbę Produktów, Użytkownik może przesłać zapytanie o ofertę do Samsung na adres https://www.samsung.com/pl/contact-us. Wówczas po uzgodnieniu przez strony warunków realizacji takiego zamówienia, będzie ono realizowane. Jednocześnie Samsung zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby tych samych Produktów możliwych do zakupu w ramach jednego Zamówienia w razie dużego zainteresowania oferowanym Produktem. Wówczas Użytkownik zostanie poinformowany o dodatkowym ograniczeniu w trakcie składania Zamówienia.

2.4. W celu realizacji Zamówienia, Użytkownik powinien potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz dokonać ich akceptacji. W przypadku zamówienia Usług dodatkowych, Użytkownik powinien potwierdzić zapoznanie się z właściwym regulaminem Usług dodatkowych oraz dokonać jego akceptacji. Klient może również wyrazić dodatkowe, dobrowolne zgody na otrzymywanie od Samsung informacji handlowych.

2.5. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Samsung lub Partnerowi przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów lub Produktów i Usług dodatkowych świadczonych przez Samsung lub Usług dodatkowych świadczonych przez Partnerów będących przedmiotem Zamówienia.

2.6. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Użytkownika, Samsung wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

2.7. Informacja o potwierdzeniu złożenia Zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu przez Samsung oferty, o której mowa w ust. 2.5 powyżej. Z chwilą otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia na adres email podany przez Użytkownika w czasie składania Zamówienia, pomiędzy Użytkownikiem a Samsung dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży w zakresie Produktów lub Produktów i Usług dodatkowych świadczonych przez Samsung.

2.8. Wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, o którym mowa powyżej, Samsung potwierdza warunki Umowy sprzedaży, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.

2.9. Jeżeli Samsung będzie podejrzewał, że Zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności ust. 2.3. powyżej, może dokonać weryfikacji prawidłowości Zamówienia poprzez wykonanie połączenia głosowego na podany w Zamówieniu numer telefonu lub poprzez kontakt na adres poczty elektronicznej Użytkownika. W przypadku, gdy okaże się że Zamówienie zostało w istocie dokonane z naruszeniem niniejszego Regulaminu, Samsung ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.

2.10. Pozostałe sposoby składania Zamówień oraz zawierania Umowy sprzedaży określać mogą oddzielne regulaminy.

3.       Ceny i sposoby płatności

3.1. Wszystkie ceny wskazywane w ramach Sklepu Samsung podawane są w złotych polskich i kwocie brutto, zawierającej wszelkie składniki, takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.
Produkty oraz Usługi dodatkowe dostępne są w cenach regularnych, będących zwykłą ceną, którą płaci Użytkownik, jeżeli Produkt nie jest objęty rabatem, promocją, upustem, itp. Produkty lub Usługi dodatkowe mogą być jednak dostępne w cenach promocyjnych. Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Użytkownik, przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Samsung wynikających np. z rabatu, promocji, upustu, itp. Każdorazowo cena promocyjna Produktu lub Usługi dodatkowej oferowanej w Sklepie Samsung może być maksymalnie obniżona do 1 PLN brutto (słownie: 1 złoty brutto). Zasady sprzedaży Produktów lub Usług dodatkowych po cenach promocyjnych regulować mogą oddzielne regulaminy. Jednocześnie w razie korzystania przez Użytkownika z kodów promocyjnych celem obniżenia ceny Zamówienia w Sklepie Samsung, Użytkownik dokonując jednego Zamówienia może jednocześnie wykorzystać maksymalnie trzy kody promocyjne nawet jeśli posiada ich więcej.   

3.2. Ceny dotyczące Produktów wskazane w Sklepie Samsung nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Informacje o kosztach dostawy oraz innych kosztach związanych z Umową sprzedaży zostaną przekazane Użytkownikowi przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia, zgodnie z postanowieniami powyższego punktu 2 – Procedura składania zamówień.

3.3. Wskazane w Sklepie Samsung ceny Produktów nie obejmują kosztów Usług dodatkowych.

3.4. Użytkownik może wybrać formy płatności za Produkty lub Usługi dodatkowe objęte treścią Zamówienia wskazane w zakładce Metody płatności, przy czym nie wszystkie metody płatności są dostępne dla każdego rodzaju Zamówienia, a odpowiednia informacja o dostępnych metodach płatności znajduje się w koszyku przy składaniu Zamówienia.

3.5. W przypadku wybrania przez Użytkownika płatności szybkim przelewem bankowym, kartą kredytową lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia Zamówienia co nastąpi po skutecznym dokonaniu płatności. W razie braku powodzenia płatności tą metodą, Zamówienie uważa się za niezłożone, a Użytkownik, który dalej chciałby zakupić Produkt powinien ponownie złożyć Zamówienie i podjąć próbę dokonania płatności. Jednocześnie w przypadku płatności szybkim przelewem bankowym, kartą kredytową lub BLIK Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie najpóźniej w przeciągu dwudziestu czterech godzin od momentu złożenia Zamówienia – w razie braku otrzymania skutecznej płatności w wyznaczonym terminie, Zamówienie uważa się za niezłożone.

3.6. W przypadku wybrania przez Użytkownika płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownik, zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie, najpóźniej w terminie trzech (3) Dni Roboczych, następujących po dniu, w którym złożył Zamówienie. W ramach prowadzonych promocji i na podstawie ich regulaminów termin na dokonanie płatności może zostać skrócony na warunkach w nich określonych. W razie braku płatności przez Użytkownika w wyznaczonym terminie, dojdzie do automatycznego odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Samsung.

3.7. W przypadku wybrania przez Użytkownika płatności w formie Rat Santander Consumer Bank, Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza, niezbędnego do uzyskania finansowania w postaci rat i dopiero po jego wypełnieniu otrzyma potwierdzenie złożenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 2.6. powyżej. W razie braku pomyślnego rozpatrzenia wniosku o finansowanie w postaci Rat Santander Consumer Bank w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, Samsung zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży.

3.8. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik nie ma możliwości zmiany wybranej metody płatności. W razie braku dokonania skutecznej płatności, Użytkownik który dalej chciałby zakupić Produkt, powinien ponownie złożyć Zamówienie.

3.9. Przy dokonywaniu płatności za Produkty lub Usługi dodatkowe, wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685), udokumentowanych fakturą, której łączna kwota przekracza 15 000 PLN brutto lub równowartość tej kwoty – podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile mechanizm ten ma zastosowanie wobec Użytkownika składającego Zamówienie.

4.       Dostawa

4.1. Dostawy Produktów realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2. Samsung zobowiązany jest dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad prawnych i fizycznych.

4.3. Informacje o aktualnych warunkach dostawy (w tym terminach i opłatach) Produktów zamieszczone są przez Samsung na stronie internetowej Sklepu Samsung, w zakładce Dostawa.

4.4. Termin dostawy Produktów liczony jest w Dniach Roboczych, zgodnie z postanowieniami ust. 4.3. Regulaminu. Dostawa Zamówień złożonych w Sklepie Samsung jest zależna od dostępności produktów oraz miejsca dostawy. Może potrwać od 1 do 14 Dni Roboczych z zastrzeżeniem ust. 5.1 poniżej, a także sytuacji, gdy w Sklepie Samsung wskazane jest, iż Produkt zostanie wysłany w późniejszym terminie, a termin ten będzie wskazany na karcie Produktu,  a także w koszyku po dodaniu do niego Produktu.

4.5. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Partnera zajmującego się obsługą logistyczną Sklepu Samsung na adres wskazany w formularzu Zamówienia. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem Partnera wskazanego w zakładce Metody dostawy, dostarczającego Produkty do wybranego punktu odbioru Produktów, adresem dostawy będzie adres punktu odbioru Produktów wybrany przez Klienta w momencie składania Zamówienia.

4.6. W dniu wysłania Produktu do Klienta (jeśli sposobem dostawy nie jest osobisty odbiór Produktu) Samsung przekaże na adres poczty elektronicznej Klienta informację potwierdzającą nadanie przesyłki przez Samsung.

4.7. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Partnera obsługującego proces dostawy przygotowania właściwego protokołu według zasad określonych w regulaminie danego Partnera.

4.8. Jeśli Samsung przewiduje taką możliwość dla określonych Produktów, Klient może skorzystać z osobistego odbioru Produktu. Odbioru Produktów można dokonać w wybranym przez Klienta punkcie odbioru osobistego, we wskazanym przez Samsung terminie. Lista punktów odbioru osobistego znajduje się w zakładce Dostawa.

4.9. Dla niektórych form dostawy wg. informacji wskazanych w Sklepie Samsung może być dostępna opcja dodatkowej Usługi tj. wyboru daty i przedziału czasowego dostawy Zamówienia – „kalendarz dostaw”, która jest dodatkowo płatna. O koszcie związanym z wyborem dodatkowej usługi Klient zostanie poinformowany najpóźniej przed złożeniem Zamówienia. W ramach Usługi Klient może wybrać termin przewidywanej dostawy według dat dostępnych w kalendarzu dostaw udostępnianym w momencie składania Zamówienia. Jednakże w chwili złożenia Zamówienia wraz z wyborem przewidywanej daty dostawy, data ta zostaje jedynie zarezerwowana. Do jej potwierdzenia dochodzi dopiero po zaksięgowaniu płatności, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie i otrzymanie płatności. Oznacza to, że w przypadku wyboru przez Klienta metod płatności, których użycie wiąże się z wydłużonym czasem oczekiwania na potwierdzenie otrzymania płatności (tj. przelew tradycyjny lub Raty Santander Consumer Bank) wybrany termin przewidywanej dostawy może ulec zmianie. W tym czasie bowiem inny Klient może dokonać wyboru tego samego przewidywanego terminu dostawy i otrzymać szybciej potwierdzenie otrzymania płatności i daty dostawy. W takiej sytuacji wybrana data przewidywanej dostawy zostanie automatycznie zmieniona na najbliższą dostępną po zaksięgowaniu płatności, o czym Klient zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail. Nowa zaproponowana data przewidywanej dostawy może zostać jednorazowo, bezpłatnie zmieniona przez Klienta przy użyciu panelu udostępnianego bezpośrednio przez Partnera świadczącego usługę dodatkową. W pozostałych przypadkach, jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana w wybranym przez Klienta terminie (z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Samsung lub Partner), wówczas środki za wybór daty dostawy (jeżeli opcja ta była płatna) zostaną niezwłocznie zwrócone na konto Klienta, o ile klient złożył reklamację.

4.10. Samsung dokumentuje transakcję sprzedaży Produktów lub Usług dodatkowych w sposób zgodny z aktualnymi przepisami podatkowymi. W przypadku, gdy Klient dokonuje zakupu Produktów lub Usług dodatkowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w celu otrzymania faktury VAT, Klient powinien zadeklarować, że nabywa Produkt lub Usługę dodatkową jako przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia, przed wysłaniem Zamówienia do Samsung. Zmiana statusu Klienta (tj. z Konsumenta na Przedsiębiorcę lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta), po wysłaniu Zamówienia do Samsung, nie jest możliwa.

4.11. Szczegółowe warunki dostawy, w tym postępowania w razie nieobecności Klienta, reguluje odrębny regulamin udostępniany przez właściwego Partnera.

4.12. W przypadku dostawy za pośrednictwem Partnera i otrzymania przez Samsung zwrotu Produktu przez Partnera z uwagi na brak możliwości doręczenia, Samsung odstąpi od Umowy sprzedaży i prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

4.13. W przypadku upływu terminu na odbiór Produktu lub Usługi Dodatkowej z osobistego punktu odbioru Produktów, który wynosi 5 Dni Roboczych od momentu otrzymania informacji przez Klienta o dostarczeniu Produktu do punktu odbioru osobistego Produktów, Samsung odstąpi od Umowy sprzedaży i prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

5.       Przedsprzedaż

5.1. W Sklepie Samsung część Produktów oferowana jest w ramach tzw. przedsprzedaży tj. zanim Produkt zostanie wprowadzony na rynek lub zanim będzie w posiadaniu Samsung. W szczególności może to dotyczyć Produktów ekskluzywnych lub tworzonych na specjalne zamówienie Użytkownika. Tego rodzaju Produkty będą oznaczone w Sklepie Samsung jako oferowane w przedsprzedaży.

5.2. W ramach przedsprzedaży termin oczekiwania na dostawę Produktów może być wydłużony. Wówczas informacja o wydłużonym czasie dostawy (w stosunku do wskazanego w ust. 4.4 powyżej) oraz szacowanym terminie wysłania Produktu będzie podana w Sklepie Samsung oraz w koszyku podczas dokonywania Zamówienia Produktu.

5.3. Użytkownik składając Zamówienie na Produkt oznaczony jako oferowany w przedsprzedaży, akceptuje, że termin oczekiwania na Produkt może być dłuższy niż 30 dni.

5.4. Kiedy Produkt zakupiony w ramach przedsprzedaży będzie dostępny i gotowy do wysyłki, Klient otrzyma informację w tym zakresie od Samsung drogą mailową.

5.5. Dodatkowe zasady sprzedaży Produktów oferowanych w przedsprzedaży regulować mogą oddzielne regulaminy.

6.       Niezgodność Produktu z Umową sprzedaży

6.1. Samsung ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt oferowany przez Samsung jest niezgodny z Umową sprzedaży.

6.2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji i:

a)   żądania jego naprawy lub wymiany. Samsung może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Samsung może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Samsung. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Samsung, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.  Przy ocenie nadmierności kosztów dla Samsung uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży. Samsung dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Samsung został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Samsung.

b) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy: 1) Samsung odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 6.2.a) powyżej; 2) Samsung nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 6.2.a) powyżej; 3) brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Samsung próbował doprowadzić towar do zgodności z Umową sprzedaży; 4) brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 6.2.a) powyżej; 5) z oświadczenia Samsung lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.  Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową sprzedaży. Samsung zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży jest istotny.

6.3.  Klient udostępnia Samsung Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Samsung odbiera od Klienta Produkt na swój koszt. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży, Samsung demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży  z uwagi na niezgodność Produktu z Umową sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca towar Samsung na koszt Samsung.

6.4. Samsung ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Samsung, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży.

6.5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Produktów z Umową sprzedaży uprawniony jest do zgłoszenia swojego żądania, o którym mowa w ust. 6.2. powyżej za pośrednictwem każdego kanału komunikacji. Przy czym rekomendowanym jest złożenie reklamacji:

   a.   za pośrednictwem formularza Reklamacja z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, dostępnego na stronie: https://www.samsung.com/pl/complaints/;  
   b.   kontaktując się mailowo z obsługą Sklepu Samsung, na adres e-mail dostępny tutaj;
   c.   pisemnie na adres siedziby Samsung, wskazany w Regulaminie.

6.6. Samsung udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

6.7. W przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami lub Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta, odpowiedzialność Samsung za niezgodność Produktu lub Usługi dodatkowej jest wyłączona.

7.       Gwarancja

7.1. Produkty sprzedawane w ramach Sklepu Samsung są objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź przez Samsung.

7.2. Informacje dotyczące treści i zakresu gwarancji są prezentowane na stronach internetowych Sklepu Samsung.

7.3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji może skontaktować z:

a)         Infolinią dla klientów indywidualnych (konsumentów): 801 172 678* / 801 1 SAMSUNG* lub +48 22 607 93 33*

b)         Infolinią dedykowaną do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych i urządzeń GSM: 801 672 678* / 801* MSAMSUNG

*koszt połączenia wg taryfy operatora

c)         Aktualne informacje dotyczące godzin pracy Infolinii znajdują się na stronie internetowej: http://www.samsung.com/pl/info/contactus/  lub


   d)  pisemnie na adres siedziby Samsung, wskazany w Regulaminie lub

   e) odwiedzić Autoryzowany Punkt Serwisowy Samsung. Dane kontaktowe Autoryzowanych Punktów Serwisowych Samsung są wskazane na stronie internetowej: http://www.samsung.com/pl/support/servicelocation/

7.4. Samsung ustosunkuje się do otrzymanego żądania dotyczącego uprawnień z tytułu gwarancji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

7.5. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Samsung i gwarancja określona w niniejszym punkcie 7 nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

8.       Odstąpienie od Umowy sprzedaży

8.1. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może odstąpić od niej w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny.

8.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży Produktu rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub osobę wskazaną przez niego do odbioru Produktu (inną niż przewoźnik). W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub osobę wskazaną przez niego do odbioru (inną niż przewoźnik) ostatniego Produktu, partii lub części, dla pozostałych umów - od dnia ich zawarcia.

8.3. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może wykonać prawo do odstąpienia od umowy składając Samsung oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży:

   a.   za pośrednictwem dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem https://www.samsung.com/pl/returns/;
   b.   mailowo, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail dostępny tutaj.
   c.   drogą pisemną, na adres siedziby Samsung, wskazany w Regulaminie.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.

8.4. Samsung niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

8.5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.

8.6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez niego żądania rozpoczęcia wykonania Usługi dodatkowej przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w Umowie sprzedaży lub wynagrodzenia.

8.7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Samsung przyjął jego ofertę, tj. przed otrzymaniem informacji, o której mowa w ust. 2.6. niniejszego regulaminu, oferta Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta nie wiąże stron.

8.8. Z zastrzeżeniem ust. 8.6., Samsung ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić należne mu płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Samsung zastrzega możliwość wstrzymania zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło jako pierwsze.

8.9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia od umowy wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Samsung, Samsung nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.10. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkt, którego dotyczy odstąpienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Produktu na adres Samsung przed upływem terminu.

8.11. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.12. Jeżeli ze względu na swój charakter, w szczególności duże gabaryty lub masę, Produkt nie może zostać odesłany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w zwykłym trybie pocztą lub za pośrednictwem innego przewoźnika, Samsung może wskazać sposób zamówienia Usługi dodatkowej polegającej na zwrocie takiego Produktu.

8.13. Zwrot Produktów, których dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży powinien być dokonany na adres:
  SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o.
  DSV Sp z o.o
  Sokołowska 64 rampa 16
  05-806 Pęcice

8.14. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.15. Samsung dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego skorzystał Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w szczególności na zwrot środków pieniężnych na rachunek bankowy.

8.16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do Umów sprzedaży, których przedmiotem jest:

   a)   Produkt lub Usługa dodatkowa, której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Samsung nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

   b)   Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   c)   Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   d)  Produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   e)  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawieniami Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu ich o utracie prawa odstąpienia od umowy;

    f)  nagranie dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 

IV.             Zasady odbioru starego sprzętu w związku z zawartymi Umowami sprzedaży  

1.       Samsung dostarczając Klientowi Produkt stanowiący sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązuje się do zorganizowania nieodpłatnego odbioru starego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile stary sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co Produkt dostarczany Klientowi w związku z zawarciem Umowy sprzedaży.

2.       Szczegółowe zasady odbioru starego sprzętu w związku z zawartymi Umowami sprzedaży określa odrębny regulamin.                

 

V.            Treści i Opinie

1.       Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu Samsung, Treści oraz rozwiązań informatycznych wykorzystywanych na www.samsung.com/pl są zastrzeżone na rzecz Samsung, podmiotów z grupy kapitałowej Samsung oraz ich partnerów. Wszelkie prawa do Opinii (o ile są one chronione przez prawa wyłączne) należą do ich autorów i to autorzy ponoszą odpowiedzialność za ich treść.

2.       Użytkownik może korzystać ze Sklepu Samsung, w tym z Treści, wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z Produktami. Użytkownik nie może korzystać z Treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.

3.       Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

4.      Zamieszczona przez Użytkownika opinia wynika z używania lub zakupu opiniowanego Produktu.

4.       Za Treści umieszczone w Sklepie Samsung przez zewnętrznych ekspertów odpowiadają wyłącznie autorzy tych Treści.

5.       Do umieszczenia w Sklepie Samsung Opinii, nie jest konieczne posiadanie Samsung Account. Opinie publikowane przez Użytkownika, oznaczone są pseudonimem (nickiem) wybranym przez Użytkownika. W Sklepie Samsung publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie dotyczące Produktów. Samsung zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz niepublikowania lub usunięcia Opinii, która będzie sprzeczna z zasadami określonymi w Regulaminie.

7.       Użytkownik, umieszczając w Sklepie Samsung Opinię, udziela Samsung niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony, w Internecie, w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją Sklepu Samsung lub Produktów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Operatora sublicencji do Opinii.

8.       Umieszczając Opinię, Użytkownik oświadcza, że udostępnienie Opinii poprzez Sklep Samsung nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani niczyich praw; (b) zwalnia Samsung z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z udostępnianiem Opinii poprzez Sklep Samsung, w tym: że zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.

9.       Użytkownik zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy, zawierają dane osób trzecich lub treści powszechnie uważane za obraźliwe.

10.       Użytkownik nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji Opinii. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Samsung z prośbą o usunięcie lub edycję Opinii, wysyłając wiadomość na poprzez formularz kontaktowy.

 

VI.            Naruszenia

1.       W przypadku uzyskania przez Samsung zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych, które nie pochodzą od Samsung (w tym Opinii), Samsung podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu lub usunięcia takich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.       Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności: (a) dokonywanie czynności, które destabilizowałyby pracę Sklepu Samsung, utrudniałyby dostęp do www.samsung.com/pl lub Treści lub korzystanie z nich; (b) publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej (c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); (d) podejmowanie innych działań na szkodę Samsung, Partnerów, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

3.       Samsung ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Sklepu Samsung lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Użytkownik korzysta ze Sklepu Samsung w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia Regulaminu; (b) Użytkownik zamieści treści o charakterze bezprawnym lub treści powszechnie uważane za obraźliwe.

4.       Samsung poinformuje Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Sklepu Samsung lub niektórych jego funkcjonalności, wraz z uzasadnieniem. Samsung może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do powyższego przez Użytkownika, Samsung może odblokować dostęp Użytkownika do Sklepu Samsung lub jego określonych funkcjonalności.

 

VII.            Reklamacje

1.       Reklamacje dotyczące funkcjonowania www.samsung.com/pl oraz aplikacji mobilnej Samsung Shop można wnosić za pośrednictwem każdego kanału komunikacji. Przy czym rekomendowanym jest złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronie lub na adres e-mail dostępny tutaj albo pisemnie na adres siedziby Samsung. 

2.       Reklamacje z tytułu gwarancji dotyczące Umów sprzedaży zawartych z Samsung, należy kierować na adresy wskazane w rozdz. III pkt 7 ust. 7.3. Regulaminu.

3.       Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży dotyczące Umów sprzedaży zawartych z Samsung należy kierować na adresy wskazane w rozdz. III pkt 6 ust. 6.5. Regulaminu.

4.       Reklamacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Samsung.

 

VIII.            Dane osobowe

 

1.        Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników są szczegółowo opisane w Polityce Prywatności Sklepu Samsung dostępnej na stronie: https://www.samsung.com/pl/shop-faq/service-and-warranty/polityka-prywatnosci-sklepu/

2.        Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Samsung, każdy Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Sklepu Samsung.
IX.            Usługi dodatkowe

1.          Składając Zamówienie, niezależnie od wybranych Produktów, Użytkownik może również zamówić Usługi dodatkowe. Zamówienie Usługi dodatkowej odbywa się poprzez:

a)    zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia lub

b)    dodanie Usługi dodatkowej bezpośrednio na etapie karty wybranego produktu w Sklepie Samsung

c)    inny sposób określony przez osobny regulamin danej Usługi dodatkowej dostępny w Sklepie Samsung.

2.       Cennik Usług dodatkowych  w zakresie dostawy znajduje się w zakładce Dostawa, na stronie Sklepu Samsung.

3.       Zasady świadczenia Usług dodatkowych określać mogą odrębne regulaminy.

 

X.            Postanowienia końcowe

1.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od 11.12.2023 r.

2.       Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów sprzedaży zawartych od dnia 11.12.2023r. Do umów zawartych przed tą datą stosuje się przepisy Regulaminu w wersjach wcześniejszych – obowiązujących w datach odpowiednich dla konkretnych zamówień. 

3.       Samsung jest uprawniony do zmiany Regulaminu w związku i w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej z następujących, ważnych przyczyn (rozłącznie):

a) wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i powoduje konieczność jego zmiany;

b) zmianę lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji organów władzy lub administracji publicznej wpływających bezpośrednio na postanowienia niniejszego Regulaminu i powodujących konieczność jego zmiany;

c) orzeczenie, decyzję, zalecenia lub rekomendacje uprawnionego organu władzy publicznej, odnoszące się do Regulaminu i skutkujące koniecznością jego dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub rekomendacji;

d) dostosowanie Regulaminu do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływającym na postanowienia niniejszego Regulaminu;

e) zmiana danych firmowych, teleadresowych lub adresów URL zamieszczonych w treści Regulaminu;

f) dodanie nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji Sklepu Samsung;

g) konieczność wprowadzenia innych niż ww. zmian, pod warunkiem, że spełniają one łącznie następujące warunki: i) są one zgodne z prawem (w tym w szczególności nie naruszają indywidulanych, ani zbiorowych interesów konsumentów); ii) są korzystne dla konsumentów; iii) ich wprowadzenie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.

4.         Żadna zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na prawa wcześniej nabyte przez Klientów.

5.Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Użytkownicy zostaną o nich poinformowani co najmniej 14 dni przed datą udostępnienia nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Samsung.

6. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną związaną ze Sklepem Samsung. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług w ramach Samsung Account odbywa się na zasadach opisanych w warunkach korzystania z usługi dostępnych pod adresem: https://account.samsung.com/membership/policy/terms.

7.       W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Samsung oraz Użytkownika.

8.       Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Niniejsze postanowienie nie narusza praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta, jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Samsung.

9.        Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  

 

Regulamin Sklepu Samsung obowiązujący do 10 grudnia 2023.

 

 

Czy znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie?

Dziękujemy. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Twoja opinia pomoże nam zapewnić lepsze wsparcie.