Co obejmuje gwarancja

Polityka gwarancyjna

URZĄDZENIA MOBILNE

Informacje o terminach i warunkach gwarancji produktów Samsung

Gwarancja Samsung

Produkty firmy Samsung są objęte gwarancją przez podany w powyższej tabeli okres. Okres ten jest liczony w przypadku większości produktów od daty sprzedaży.
Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Do oceny wad produktu upoważnione są wyłącznie Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy Samsung Electronics Polska, a wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być przeprowadzone przez Autoryzowane Punkty Serwisowe. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza Autoryzowanymi Punktami Serwisowymi oraz zerwania lub uszkodzenia założonych plomb prawa gwarancyjne zostaną utracone.

Gwarancją nie są objęte:
• uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania produktu;
• uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie w sieci, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta;
• funkcjonowanie usług i/lub treści multimedialnych firm trzecich dostępnych za pośrednictwem telefonu.
• okresowe kontrole, konserwacja i naprawa lub wymiana części z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego (zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów itp.);
• usunięcie lub instalacja produktu; czyszczenie zewnętrzne jak i wewnętrzne (np. głowic oraz układów optyki);
• niewłaściwe użytkowanie, włącznie z wykorzystywaniem niniejszego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwej instalacji oraz wprowadzania modyfikacji niezatwierdzonych przez firmę Samsung;
• wycieku produktów spożywczych lub płynów, lub działania substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na produkt;
• nieprawidłowe podłączenie urządzenia bądź też montaż / instalacja wykonana niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia;
• uszkodzeń lub wadliwego działania wynikającego ze stosowania nieoryginalnych lub regenerowanych materiałów eksploatacyjnych;
• przewodów, części obudowy, śladów powstających w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.
• uszkodzeń wywołanych nadmiernym obciążaniem produktu, poprzez przekraczanie miesięcznej obciążalności, przekroczeniem czasu życia produktu, wskazanych min. w instrukcji obsługi;
• oprogramowania innych producentów, dostarczonego wraz z urządzeniem. Warunki licencyjne na oprogramowanie zostały określone przez producentów;
• wadliwym lub częściowym działaniem urządzeń, spowodowanym konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami a środowiskiem pracy oraz wpływem wirusów komputerowych.

Jak skontaktować się z punktem serwisowym?

W przypadku konieczności porozumienia się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym proszę skontaktować się z Infolinią Samsung,

Infolinia dla Klientów: 801 1 SAMSUNG lub 801-172-678 (koszt połączenia wg taryfy operatora)
dla telefonów komórkowych +48 22 607-93-33 (koszt połączenia wg taryfy operatora)

Infolinia dla Klientów B2B:
801 B2B SAMSUNG lub 801-222-726 (koszt połączenia wg taryfy operatora)

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w sobotę w godzinach 8:00-17:00
Która zależności od lokacji oraz rodzaju zgłoszonego problemu poda dane kontaktowe serwisu, który najlepiej odpowiada Państwa potrzebom.

Czy gwarancja obejmuje produkty zakupione poza granicami kraju?

Produkty zakupione w innych krajach Unii Europejskiej mogą zostać bezpłatnie naprawione po uprzedniej weryfikacji posiadanych dokumentów zakupu.

Produkt zagraniczny

Produkty zakupione za granicą, które nie są przeznaczone do sprzedaży w Polsce, mogą kwalifikować się do naprawy odpłatnej, po uprzedniej weryfikacji.

Jeżeli produkt może zostać poddany naprawie, szacowany koszt i oczekiwany czas naprawy zostaną określone w autoryzowanym Centrum Serwisowym. Dla takich produktów czas naprawy może być dłuższy niż standardowo.

W niektórych przypadkach produkt może się nie kwalifikować do naprawy w Polsce, na przykład:

• Jeżeli część jest niedostępna (na przykład, jeżeli urządzenie nie jest już produkowane).
• Jeżeli specyfikacja techniczna produktu znacząco różni się od specyfikacji technicznej produktów, które obecnie są w ofercie sprzedażowej w Polsce.

• Jeżeli wymogi dla produktu (na przykład szerokość pasma lub napięcie) w odniesieniu do prac serwisowych różnią się od warunków świadczenia usług serwisowych w Polsce.