SAMSUNGS KUNDSERVICE PERSONUPPGIFTSPOLICY

privacy

 

ALLMÄNT

Ikraftträdande: 25 Maj 2018 (Uppdaterad: 18 Mars, 2019)

 

Omfattning

Samsung Electronics Nordic AB (Torshamnsgatan 27, Box 1235,164 28 Kista, Sverige, Organisationsnummer: 556445-4345, “Samsung”, “vi” “oss”,“vår”)

vet hur viktigt integritetsskydd är för våra kunder och vi strävar efter att vara tydliga i hur vi samlar in, använder, överför, sprider och sparar dina personuppgifter.Denna personuppgiftspolicy är tillämplig på all kundservice som tillhandahålls av Samsung i Norden i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om du vill läsa mer om Samsungs europeiska och globala integritetsskyddsarbete, vänligen
se Samsung Global Privacy Policy här http://www.samsung.com/se/info/privacy/ som beskriver hur Samsung Electronics Co., Ltd.   samlar in, använder, överför, sprider och sparar dina personuppgifter.

 

Sammanfattning av vår personuppgiftspolicy

Nedan finner du en sammanfattning av det huvudsakliga innehållet i vår personuppgiftspolicy. För mer detaljerad information om hur vi processar din information, vänligen klicka på rubrikerna eller fortsätt läsa nedan.

1. Hur vi samlar in din information

2. Vilken information vi samlar in och hur vi använder den (syfte och laglig grund)

3. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

4. Delning av dina personuppgifter

5. Överföring av personuppgifter till tredje land

6. Skyddet för dina personuppgifter

7. Dina rättigheter

8. Kontakta oss

 

Du kan komma i kontakt med oss via olika kanaler och, beroende på din fråga, kan vi komma att samla in personuppgifter om dig, din enhet, de tjänster du använder eller den hjälp du efterfrågar eller annan relevant information som du
lämnar till oss i samband med din förfrågan. Vi använder så få personuppgifter som möjligt för att kunna hantera din förfrågan på ett korrekt sätt och vi kommer att säkerställa att samtliga tredje parter som kan komma att involveras i
servicen är betrodda partners. Vi använder även dina personuppgifter för att säkerställa en hög kvalité för att du ska vara nöjd med vår service. I och med att vi är en del av en global koncern och för att kunna hjälpa dig med din
förfrågan kan vi komma att behöva dela dina personuppgifter med koncernbolag som hör till Samsung Electronics Co., Ltd.. Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt i enlighet med vad som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

 

Kontakta oss 

 

Data Controller Samsung
Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,

Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea

Du kan också kontakta oss på:

European Data Protection Officer

Samsung Electronics (UK) Limited

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS, England

 

Det lättaste sättet att kontakta oss är via vår supportsida för dataskydd: http://www.samsung.com/request-desk.

 

Uppdateringar

 

Det är viktigt om du regelbundet kontrollerar uppdateringar av vår personuppgiftspolicy. Vi kommer att informera dig om förändringar i personuppgiftspolicy som vi anser vara betydelsefulla genom attplacera en notis om detta.

Den gällande versionen av vår personuppgiftspolicy kommer att vara tillgänglig här http://www.samsung.com/se/info/privacy/. Du kan kontrollera “Ikraftträdandedag” angiven i inledningen för att se när personuppgiftspolicyn senast uppdaterades.

 

1. HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

 

När du interagerar med vår kundservice och support, kommer vi att behandla vissa personuppgifter om dig så att vi kan hjälpa dig med ditt ärende. Det finns flera kanaler som du kan använda för att göra kundserviceförfrågningar. Du kan göra förfrågningar till oss genom

- att ringa vår kundservice där du kan prata med vår kundsupportpersonal;

- att skicka oss en epost;

- att besöka en av våra återförsäljare eller auktoriserade servicepartners och be dem hjälpa dig med din förfrågan till Samsung;

eller

- att använda vår chatfunktion.

 

Beroende på vilken kanal du använder när du kontaktar oss kan vi komma att behandla personuppgifter om dig på olika sätt.

 

När du kontaktar oss genom att ringa vårt callcenter kan du begära olika sorters hjälp i flertalet olika frågor.

När du besöker en av våra återförsäljare eller våra auktoriserade servicepartners, kan du göra en förfrågan avseende din Samsungprodukt eller Samsungtjänst, t.ex. reparation eller reklamation.

När du skickar epost till oss eller skriver till oss via vår chatfunktion kommer vår kundserviceagent att ta hand om din förfrågan. Här: https://www.samsung.com/se/info/privacy/ kan du läsa mer om hur vi skyddar din data i Samsungs chatfunktion.

Vår kundserviceagent, callcenteragent, återförsäljare eller auktoriserade servicepartner kommer att registrera ditt ärende och den information som du lämnar i det Samsungsystem som används för att kunna hjälpa dig med ditt ärende.Beroende
på syftet med din förfrågan kan vår kundserviceagent, callcenteragent, återförsäljare eller auktoriserade servicepartner komma att vidarebefordra information till eller kontakta Samsungs betrodda partners för att hjälpa dig, t.ex. genom att boka ett reparationsärende hos en auktoriserad servicepartner eller genom att kontakta logistikpartners för transport av din produkt eller hjälpa till med en reklamation.

 

2. VILKEN INFORMATION VI SAMLAR IN OCH HUR VI ANVÄNDER DEN (SYFTE OCH LAGLIG GRUND) 

 

General

Via den kanal som du har valt att kontakta oss kommer vi att samla in information om dig och ditt ärende eller klagomål som är nödvändigt för att kunna hjälpa dig och tillhandahålla underhåll och support för din enhet eller tjänster som du använder, som t.ex., beroende på din förfrågan

- ditt namn och kontaktuppgifter (t.ex.  hemadress, e-postadress, telefonnummer);

- information om din produkt (t.ex. identifiering av produkten) eller köp (t.ex. återförsäljare och datum för köp);

och

- annan information som du lämnar till oss, såsom information i samband med generella frågor om Samsung produkter, tjänster och kampanjer samt särskild information som lämnas för att åtgärda specifika problem (t.ex. eStore order, återbetalning m.m.) som anges mer i detalj nedan.

 

När du lämnar information till oss om en produkt, kommer vi att behandla sådan data för att säkerställa att du kan få garantiservice för det fall vi anser att garantiservice kan vara tillämpligt för dig och vi vill även samla in information om din order i de fall du ber oss att hjälpa dig med din order via Samsung eStore. Vi behandlar sådana personuppgifter grundat på våra legitima intressen där vi anser att kunder inte enbart köper en produkt utan även de supporttjänster som kommer med den. Samsungs legitima intressen är att tillhandahålla värdefull kundservice som hjälper till att förbättra Samsungs rykte och att det är ett avgörande köpkriterium för kunder till följd av att kunder förväntar sig att en välkänd tillverkare som Samsung tillhandhåller betydelsefull service till sina kunder. För
att kunna hjälpa dig kan vi, beroende på ditt ärende, komma att använda data som du tidigare har lämnat till Samsung eller våra betrodda affärspartners (såsom Samsung eStore, Samsung Member och Samsung webb).

 

Särskilda fall

När det blir aktuellt med återbetalning kan vi, via den kanalen som du har valt att kontakta oss, komma att fråga efter ytterligare information för att kunna genomföra sådan återbetalning som vi kommer att informera er om separat. För att kunna fullgöra relevant produktansvarslagstiftning kan vi komma att samla in relevant och nödvändig information som vi kommer att informera dig om separat.

 

Callcenter

När du kontaktar vår kundservice spelar vi in samtalet för att säkerställa att vi kan tillhandahålla bästa möjliga kundservice genom att utbilda våra agenter och vi spelar in samtalet för att kunna validera eventuella uppföljningar och krav.
Om du inte önskar att bli inspelad, vänligen kontakta oss via andra tillgängliga kanaler, såsom chat, e-post, auktoriserade servicepartners. Vår behandling av denna data grundas på våra legitima intressen som är att säkerställa kvalitén och relevansen i servicen som tillhandahålls av vår kundservice till våra kunder som Samsung har en existerande kundrelation med.

 

Kundnöjdhet

Vi kommer att samla in information om din åsikt och nöjdhet med de tjänster som du har fått från Samsung genom att kontakta dig i de fall du inte har motsatt dig att bli kontaktad för detta syfte. Vi använder denna information och annan information relaterad till din förfrågan för att säkerställa kvalitén i de tjänster som vi och våra betrodda affärspartners tillhandahåller som en del av vår servicekedja. Vår behandling av personuppgifter för dessa syften grundas på våra legitima intressen att följa upp med existerande kunder med avseende på den tillhandahållna servicen och därigenom kunna förbättra kvalitén på servicen.

 

Säkerhet

Vi använder också nödvändiga personuppgifter för att säkerställa att våra produkter och tjänster håller högsta kvalité och är säkra för att säkerställa våra kunders säkerhet vilket är vårt legitima intresse när vi använder personuppgifter får sådant syfte. Vid extraordinära tillfällen kan vi komma att kontakta dig för din säkerhet på sätt som krävs av relevant lagstiftning.

 

***

 

Om du inte tillhandahåller de efterfrågade personuppgifterna kommer vi inte att kunna hjälpa dig med dina förfrågningar och klagomål. Du kan dock välja vilken kanal du kontaktar oss i för att tillhandahålla de nödvändiga personuppgifterna. Information om din nöjdhet med vår service är dock frivillig att lämna.

 

 

3. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA DATA 

 

- När du gör en allmän förfrågan som inte är relaterad till någon särskilt lagligt reglerat ärende (t.ex, garanti, produktansvar osv.),kommer vi spara dina personuppgifter under en begränsad tid för att kunna hjälpa dig.

 

- När du gör en förfrågan, som kan relatera till en garantiservice, kommer vi att spara dina personuppgifter så länge som är tillåtet enligt garantin, konsumentskydd eller fastställda tidsfrister tillämpliga i ditt land. När vi samlar in personuppgifter, som relaterar till produktansvar eller produktskydd kommer vi inte att spara sådan information längre än vad som är tillåtet av eller är nödvändigt för att kunna följa sådan lagstiftning i ditt land.

 

- Vi förstör inspelningar av samtal efter en 90-dagars period och vi sparar information om din nöjdhet med, och åsikt om, vår service i 1 år. I e-postärenden sparas dina personuppgifter inte längre än vad som är tillåtet enligt garanti, konsumentskydd eller fastställda tidsfrister tillämpliga i ditt land.

 

- Om du vill läsa om Samsung Electronics Co., Ltd. Gallringspraxis som hanterar Samsungs globala system, vänligen besök Samsung Global Privacy Policy här http://www.samsung.com/se/info/privacy/.

 

 

 

4. DELANDET AV DIN INFORMATION

 

Vi kommer att dela din information såsom är absolut nödvändigt för att hjälpa dig med din förfrågan, internt till relevanta avdelningar inom vår verksamhet, såsom men inte begränsat till kundserviceavdelningen, juristavdelningen, ekonomiavdelningen, sälj- och marknadsavdelningen och eStoreavdelningen. Vi kan också komma att dela din information till följande enheter, i den utsträckning det är nödvändigt för att hjälpa dig med din förfrågan eller klagomål, begränsat till de syften som anges i denna personuppgiftspolicy:

 

• Dotterbolag. Din information kan delas med Samsungs dotterbolag i enlighet med syften beskrivna i denna personuppgiftspolicy. Med benämningen ”dotterbolag” avses företag kopplade till Samsung Electronics Co., Ltd., genom gemensamt ägande eller kontroll.

Våra dotterbolag omfattar företag som heter Samsung Electronics. Dotterbolag kan också omfatta andra företag som är sammankopplade genom gemensamt ägande eller kontroll. För att läsa mer om Samsung Electronics Co., Ltd. personuppgiftshantering för de globala
system vi använder, vänligen besök Samsung Global Privacy Policy här http://www.samsung.com/se/info/privacy/.

 

• Tjänsteleverantörer. Vi kommer att dela din information till noga utvalda företag som tillhandahåller tjänster till eller på uppdrag av oss, såsom företag som hjälper oss med reparationer, kundtjänstcenter, kundvårdsaktiviteter:

- Inspelade telefonsamtal delas enbart med Samsungs callcenterleverantörer och till Samsungs övriga betrodda tjänsteleverantörer för callcenterrelaterade verksamheter;

- När frakt är relevant för din förfrågan kan vi komma att kontakta den relevanta logistikpartnern vilket kan komma att innebära en begränsad delning av dina personuppgifter;

- Enbart om det är nödvändigt för att lösa din förfrågan relaterat till en produkt eller tjänst, kommer vi dela information med callcenterleverantörer för att registrera och hantera din förfrågan, återförsäljaren där du köpte produkten, vår
auktoriserade servicepartner som utför reparation eller annan begärd service, våra partners som tillhandahåller närstående tjänster såsom återköp, utbyten och hantering av brister eller skador på tillbehör;

- IT-leverantörer som hjälper oss med underhåll av våra lokala kundservicesystem; och

- Vi kan komma att använda ytterligare betrodde tjänsteleverantörer (såsom betaltjänsteleverantörer, försäkringsbolag, externa rådgivare osv.) för särskilda förfrågningar som vi kommer att informera er om separat.

 

Dessa enheter har genom kontraktuella åtaganden begränsat sin rätt att använda dina personuppgifter till enbart för syftet att tillhandhålla tjänster till eller för oss för din räkning.

 

Andra parter i enlighet med gällande lagstiftning eller om det är nödvändigt för att skydda våra tjänster.

I vissa fall kan vi lämna ut din information till andra parter:

•för att följa gällande lagstiftning eller för att ge upplysningar i en obligatorisk juridisk process (till exempel beslut om husrannsakan eller ett annat domstolsbeslut),

•för att säkerställa eller upprätthålla efterlevnaden av de riktlinjer som styr våra tjänster, samt

•för att skydda Samsung och våra respektive dotterbolags, affärspartners eller kunders rättigheter, egendom eller säkerhet. 

 

Andra parter i samband med företagstransaktioner. Vi kan lämna ut din information till tredje part som en del av en sammanslagning eller överlåtelse, förvärv eller försäljning eller i händelse av konkurs.

 

 

5. INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV DATA 

 

Registrering och åtgärdande av din förfrågan eller klagomål kommer att innebära överföring av dina personuppgifter till Samsung Electronic Co., Ltd (Korea). Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade. Sådana åtgärder innebär även användning av standardklausuler för att skydda informationsöverföring utanför EES. För mer information eller för att erhålla en kopia av gällande avtal, vänligen kontakta oss genom att besöka vår supportsida för dataskydd: http://www.samsung.com/request-desk.

 

6. HUR VI SKYDDAR DIN INFORMATION

 

Vi tar skyddet av din data på allvar och har inrättat lämpliga fysiska och tekniska åtgärder för att säkerställa information som vi samlar in i samband med våra tjänster. Observera dock att trots att vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information är ingen webbsida,
internetöverföring, datasystem eller trådlös anslutning helt säker.

 

7. DINA RÄTTIGHETER

 

Du har rätt att begära information om vår behandling av dina personuppgifter och att begära att vi rättar felaktigheter i den informationen, protestera mot eller begära att den begränsas, samt att begära åtkomst till, borttagning av eller förflyttning av din information. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, t.ex. för att förfrågan sker orimligt ofta har vi rätt att neka din begäran. Vidare har vi rätt att neka en begäran om att få tillgång till information om vi enligt lag eller dylikt inte får dela informationen med dig.
Vill du begära åtkomst till din information kan du kontakta oss via den dedikerade portalen GDPRS http://www.samsung.com/request-desk.


8. KONTAKTA OSS

 

Om du har frågor kan du kontakta oss på:

 

Data Controller

Samsung Electronics Co. Ltd.

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,

Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea

 

Du kan också kontakta oss på:

 

European Data Protection Officer

Samsung Electronics (UK) Limited

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

 

 

Om du vill kontakta oss för att utöva dina rättigheter, vänligen besök vår supportsida för dataskydd: http://www.samsung.com/request-desk.

Du kan skicka in ett klagomål till relevant myndighet om du anser att vår bearbetning av dina personuppgifter i bryter mot tillämplig lag. Kontaktinformation till alla EU-myndigheter hittar du här.

 

 

 

 

  

 

 

Hittar du inte det du letar efter? Vi är här för att hjälpa till.

Online

Facebook Messenger

Vi finns här för dig och dina Samsungprodukter.
Öppet Mån - Fre 07:00 - 21:00
Lör - Sön 08:00 - 17:00

Chatta Med Oss

Live-chatten är öppen:
Mån - Fre 07:00 - 21:00
Lör - Sön 08:00 - 17:00

Information

På grund av den pågående COVID-19-situationen, även känd som Corona-virus, kan det periodvis finnas en längre kötid än normalt på vår telefonlinje.
Vi kan för närvarande inte garantera att du kommer att prata med en svensk tekniker, men våra nordiska kollegor kommer att kunna hjälpa dig på engelska.


Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka och hoppas på din förståelse under denna extraordinära situation.

Ring

Generell Support

0771-72 67 86

Vi finns här för dig och dina Samsungprodukter.
Öppet Mån - Fre 07:00 - 21:00
Lör - Sön 08:00 - 17:00


För vitvaror hjälper våra experter dig
Måndag till Fredag | 08.00-18.00

Vänligen notera att i de fall du önskar boka en service behöver du kunna uppge Serienummer och modellkod. Utan detta kan vi inte lägga en serviceförfrågan.

På grund av den rådande situationen gällande
covid-19 även kallad Corona smitta vill vi uppmana alla kunder som har eller eventuellt skulle behöva service på en Samsung produkt att tänka på vikten att vara frisk när tekniker kommer på besök eller när ni besöker någon av våra Service center.

Läs mer här .

B2B support

0771-72 67 86

Besök supportsidorna för företag .
Måndag till fredag | 08:00 till 17:00
Lunchstängt | 12:00-13:00

Kampanjsupport

0771-40 30 20

Måndag till Fredag | 07.00-21.00
Lördag | 08:00-17.00
Söndag | 08:00-17.00

Har du frågor om pågående kampanjer, vänligen besök Kampanjsidan .

Samsung Shop

0771-40 10 44

Måndag till Fredag | 07.00-21.00
Lördag | 08:00-17.00
Söndag | 08:00-17.00

* För skrivarrelaterade förfrågningar besök HP webbplats .

Personlig support

Samsung support centers

Ta reda på mer om hur du kan få personlig hjälp.

Fjärrsupport

Utnyttja fördelarna med Fjärrsupport för TV, mobiltelefoner och tablets.

Kontakta Oss