Miljömedvetna produkter

Miljömedvetna produkter

Våra miljövänliga
produkter skapar
en hälsosam planet

Our environmentally conscious products make for a healthy planet

En man sitter vid ett skrivbord med en bärbar dator och en smartphone. Han skissar upp en design på papper med en blyertspenna. En man sitter vid ett skrivbord med en bärbar dator och en smartphone. Han skissar upp en design på papper med en blyertspenna.

Samsung Electronics ger miljön högsta prioritet – från det att produktplaneringen börjar till dess att en produkt kasseras. Vår ekodesignprocess, som antogs 2004, analyserar grundligt en produkts potentiella miljöpåverkan. Vi gör vårt bästa för att göra våra produkter lika miljömedvetna som de är funktionella – från att spara resurser och tillverka nya, innovativa produkter till att säkerställa att de är lätta att återvinna när de är uttjänta. Det är därför våra produkter är erkända över hela världen som miljömedvetna.

Vi strävar efter att överträffa våra miljömässiga KPI:er med miljömedveten produktdesign

 • 98%

  * Baserat på 2019 års Miljömedveten produktutvecklingstakt

  Environmentally conscious product
  development rate

 • 800+

  * Baserat på 2019 års Ett antal globala miljöcertifieringsmodeller

  A number of global environment-label
  certification model

Miljöbedömningar av större produkter

Samsung Electronics utför miljöbedömningar av produkter från produktutvecklingsstadiet med hjälp av sitt bedömningssystem. För att vinna allmänhetens förtroende för bedömningssystemet har vi antagit certifieringskriterierna för Eco-Label, certifieringen som ges till miljömedvetna produkter av Koreas miljöministerium, certifieringen United States’ Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) och certifieringen United States’ Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM).

Minimera påverkan på vår planet i varje steg

Vi genomför en livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) för att analysera miljöpåverkan under hela livscykeln för våra produkter över produkttillverknings-, användnings- och kasseringsstadier och återspeglar resultaten i vår produktutveckling. Under 2019 genomförde vi exempelvis en LCA på en 24-tums bildskärm (modell: S24E650PL) under vilken vi uppnådde en miljövarudeklaration (EPD) från Underwriters Laboratories (UL). Vi analyserade effekterna av bildskärmsprodukter på den globala uppvärmningen genom att utvärdera dem genom 12 miljökonsekvenskategorier1) i processen förtillverkning, tillverkning, distribution, användning och kassering. Som ett resultat av detta såg vi att ”användningsfasen” hade störst inverkan av alla stadier med 76 %. Detta beror på att en stor mängd växthusgaser släpps ut i samband med produktionen av elen som förbrukas under användningsfasen. Baserat på dessa resultat kommer vi att försöka minimera bildskärmarnas strömförbrukning och standby-effekt genom att återspegla dessa resultat från utvecklingsstadiet.

Fotnot: 1) 12 stora miljökonsekvenskategorier: global uppvärmning, försurning, eutrofiering, ozonnedbrytning, bildande av fotokemiska oxidanter, mänsklig toxicitet, sötvattensekotoxicitet, havsvattensekotoxicitet, markekotoxicitet, primär energiförbrukning, vattenförbrukning och avfallsgenerering

Resultat av påverkansbedömning av global
uppvärmning av en 24-tums skärm
(S24E650PL)

 • 21.7%

  Förtillverkning

 • 0.3%

  Tillverkning

 • 0.7%

  Distribution

 • 75.6%

  Användning

 • 1.7%

  Bortskaffning

We are continuing to reduce sensitive substances

"Enligt principen ”ingen kompromiss i miljöfrågor” hanterar Samsung Electronics miljökänsliga ämnen på nära håll. I enlighet med striktare internationella miljöbestämmelser har vi etablerat ”standarder för kontroll av substanser som används i produkter” och har genomfört grundliga preliminära inspektioner och uppföljningshantering av alla komponenter och råvaror som används. Vi har frivilligt formulerat planer för minskning av användningen av inte bara begränsade ämnen, utan även potentiellt miljökänsliga sådana som polyvinylklorid (PVC), bromerade flamskyddsmedel (BFR), beryllium och antimon. Samtidigt har vi kontinuerligt minskat användningen av miljömässigt känsliga material i produkter.

Samsung Electronics har proaktivt hanterat miljökänsliga ämnen sedan 2004, två år före EU:s direktiv om begränsning av farliga ämnen (RoHS). Strävan efter att upprätta ett strikt ledningssystem internt innan EU utfärdade sitt direktiv var Samsung Electronics filosofi om hantering som betonar miljön. Från och med 2005 byggde vi upp ett laboratorium för analys av miljökänsliga ämnen och flyktiga organiska föreningar och vi upprättade ett system för självövervakning. Dessutom krediterades vårt miljöanalyslaboratorium med certifieringen Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS), vilket ökade tillförlitligheten i vår dataanalys och experimentella kapacitet under 2019."

Klassificering av ämnen som rör produktion

 • Ämnen som omfattas
  av begränsningar

  Ämnen hanteras enligt föreskrifter
  eller konventioner
  och frivillig utfasning på
  grund av de potentiellt
  negativa
  effekterna till miljön
  eller hälsan

 • Potentiellt
  riskfyllda ämnen

  Ämnen som kräver kontinuerlig
  observation
  av ämnen som
  förväntas bli reglerade
  i framtiden.

Samsung Electronics miljökänsliga ämneshantering

 • 2019

  • Förbjöd användning av
   ytterligare åtta typer
   av ftalater
   (DINP, DIDP, DnOP,
   DnHP, DMEP, DIPP,
   nPIPP, DnPP)
  • Förbjöd användning av
   steriliseringsmedel/
   korrosionsmedel för
   produkter med
   luftkonditionering
   och
   luftrenarfilter (PHMG,
   PGH, PHmb, CMIT, MIT)
 • 2018

  • · Förbjöd användning
   av fyra typer av
   ftalater för alla
   komponenter (DEHP,
   BBP, DBP, DIBP)
 • 2016

  • Förbjöd användning av
   fyra typer av
   ftalater för nya
   komponenter (DEHP, BBP,
   DBP, DIBP)
 • 2015

  • Förbjöd användning
   av
   hexabromocyklododekan
   (HBCD) och nonylfenol
 • 2013

  • Släppta ftalat- och
   antimonfria produkter
   (vissa komponenter
   i
   bärbara datorer, TV-apparater
   , bildskärmar och
   hemmabioprodukter)
 • 2012

  • · Släppta PVC-fria
   produkter (vissa
   komponenter
   i bärbara datorer,
   TV-apparater,
   bildskärmar och
   hemmabioprodukter)
  • · Förbjöd användning
   av klorerade
   flamskyddsmedel i
   mobiltelefoner och
   MP3-spelare
 • 2011

  • Släppta mobiltelefoner
   helt fria från
   berylliumföreningar
 • 2010

  • Förbjöd användning
   av koboltklorid
  • Släppta nyutvecklade
   mobiltelefoner, kameror
   och MP3-spelare
   helt
   fria från
   BFR:er och PVC
 • 2008

  • · Förbjöd användning av
   perfluoroktansulfonsyra
   (PFOS) och
   antimonföreningar
  • · Släppta mobiltelefoner
   helt fria från
   BFR och PVC
   (vissa modeller)
 • 2006

  • Fastställde planer
   på att minska användningen
   av BFR och PVC
 • 2005

  • · Förbjöd användning av
   PBB och PBED i
   produkter och BFR i
   förpackningsmaterial
  • · Utvecklade ett tekniskt
   träd för att minska
   användningen av BFR:er
   (förbättring av
   leveranskedjan)
 • 2004

  • · Helt avlägsnat kadmium
   (Cd), bly (Pb),
   kvicksilver (Hg)
   och sexvärt
   krom (Cr6+)
 • 2003

  • · Introducerade
   standarder för
   kontroll av substanser
   som används i
   produkter
 • Standarder för kontroll av substanser som används i produkter
  475.3 KB
 • REACH SVHC-deklaration
  355 KB

"Vi implementerar
Eco-Partners certifieringssystem
för att hantera
leveranskedjan"

Samsung Electronics utför Eco-Partner-utvärdering på alla leverantörer av produkter och delar för att noggrant undersöka inte bara produkter utan även delar. Vi beviljar certifiering genom att bedöma deras efterlevnad av våra standarder för kontroll av substanser som används i produkter och leverantörernas miljökvalitetssystem. Leverantörer lämnar in en produktmiljörapport som innehåller bevis på deras information om farliga ämnen, tillsammans med data från råvaruföretaget. Samsung Electronics gör sedan en grundlig bedömning genom att besöka leverantörernas tillverkningsanläggningar för att verifiera de inskickade dokumenten. För att upprätthålla Eco-Partner-certifieringen måste leverantörer granskas vartannat år, och de som inte godkänns i revisionen utesluts från leveranskedjan. På detta sätt strävar vi efter att införliva våra leverantörer i våra initiativ för grön hantering. Istället för en engångsutvärdering tillhandahåller vi kontinuerlig hantering och utvärdering för att säkerställa hållbar hantering av leveranskedjan.

Två män tittar på samma bärbara datorskärm i ett stort tillverkningslager. En man håller en bärbar sändtagare. Två män tittar på samma bärbara datorskärm i ett stort tillverkningslager. En man håller en bärbar sändtagare.

Eco-partners certifieringsprocess

 • Råvaror

 • Leverantörer

 • Samsung
  Electronics

  Samsung

 • Eco-partners
  certifiering

  Eco-partners

 • 1. Detaljerade analysdata

  2. Tabell för sammansättning
      av råvaror

 • 1. Garantibrev

  2. Precisionsanalysrapport
      (ICP/GCMS-data)

  2. Precisionsanalysrapport(ICP/
      GCMS-data)

  3. MSDS

  4. Provdelar för godkännand

 • 1. Granska inskickade
      dokument och prover

  1. Granska inskickade dokument
      och prover

  2. Bedöma miljökvalitetssystem

  2. Bedöma
      miljökvalitetssystem

Samsung Electronics fortsätter att forska kring metoder för att spara energi

Samsung Electronics strävar ständigt efter att tillverka energieffektiva produkter som använder mindre energi för bättre prestanda. Om en produkt kan leverera ännu bättre prestanda med lägre energiförbrukning kan kunderna spara på energikostnaderna. Mindre energi används för att generera energi, vilket leder till lägre utsläpp av växthusgaser. Som ett resultat av innovativa, energieffektiva tekniker för våra produkter 2020 kunde vi sänka energiförbrukningen för våra produkter med 32 % jämfört med 2008. Detta innebär att vi kunde tillverka en produkt med bättre prestanda och använda hälften av energin. Men vårt arbete slutar inte där -- vi fortsätter vår forskning för att utveckla banbrytande teknik som kommer att minska energianvändningen ytterligare.

Ett urval av Samsungs hushållsapparater i rad, inklusive tvättmaskiner, ett kylskåp och Crystal UHD TV. Ett urval av Samsungs hushållsapparater i rad, inklusive tvättmaskiner, ett kylskåp och Crystal UHD TV.

Samsung Electronics miljömedvetna insatser är erkända över hela världen

Samsung Electronics produkter har uppmärksammats för miljövänlighet i många länder inklusive USA, Europa, Kina och Brasilien, där de har tilldelats miljöcertifieringar som t.ex. miljömärkning och koldioxidutsläppsmärkning. Detta möjliggjordes genom våra ansträngningar att studera och utveckla produkter som sätter miljön främst, med hjälp av avancerad teknik. Men vårt arbete är inte färdigt, Samsung Electronics kommer att fortsätta att sträva efter en ”PlanetFirst”-vision som prioriterar jorden och miljön. Vi kommer att göra vårt bästa för att göra livet bekvämt och miljömässigt hållbart.

Globala miljömärkningar och miljövarudeklarationer

Miljömärkningar

Environmental product declarations