กิจกรรม Samsung Gaming Monitor Odyssey Neo G9

กติกาและเงื่อนไขกิจกรรม :
• ถ่ายคลิปวิดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 30 วินาที ภายใต้หัวข้อ “อวดวิธีการเตรียมตัวเป็นเทพแห่งเกมมิ่ง”
• โพสต์วิดีโอบน Facebook ของตัวเอง พร้อมใส่แคปชั่นว่า “จอ Samsung Odyssey Neo G9 จะช่วยเสริมความเทพของคุณได้อย่างไร” ตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ Tag @samsungthailand พร้อมติด Hashtag #SamsungOdysseyTH และ #SamsungDefyReality
• ผู้ชนะกิจกรรมมีสิทธิ์รับรางวัล Samsung Gaming Monitor Odyssey Neo G9 มูลค่า 56,520 บาท 1 เครื่อง จำนวนทั้งหมด 1 รางวัล

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม :
ตั้งแต่ เวลา 00.00 นาที ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 – เวลา 23.59 นาที ของวันที่ 8 ธันวาคม 2564 (รวมทั้งสิ้น 16 วัน) ประกาศผลวันที่ 17 ธันวาคม 2564

รางวัล :
Samsung Odyssey Neo G9 มูลค่า 56,520 บาท 1 เครื่อง จำนวนทั้งหมด 1 รางวัล

การประกาศรายชื่อและการรับของรางวัล :
1. ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผ่านทางคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมบนเฟซบุ๊ก Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand)
2. ผู้ชนะต้องยืนยันสิทธิ์โดยส่งชื่อ-สกุลจริง เบอร์โทร และที่อยู่เข้ามาผ่านทาง Inbox (Message) ของเฟซบุ๊ก Samsung Gaming Monitor Thailand ภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม 2564 หากไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ชนะหรือมีผู้สละสิทธิ์ ทางทีมงานจะพิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป
3. ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง
4. ของรางวัลจะถูกส่งมอบทางไปรษณีย์ด้วยวิธีปกติ ไปยังที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ ภายใน 60 วัน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ทางผู้ได้รับรางวัลได้ให้ข้อมูลที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง

กติกาและเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ :
1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดเท่านั้น จึงมีสิทธิ์รับรางวัล คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม คือ เป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา แต่ต้องพำนักอาศัย และมีที่อยู่ในประเทศไทย
2. รายละเอียดของรางวัล
ผู้ชนะ จะได้รับ Samsung Gaming Monitor Odyssey Neo G9 มูลค่า 56,520 บาท จำนวน 1 รางวัล (ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถระบุหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้)
3. คัดเลือกผู้ชนะกิจกรรมโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
• ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์วิดีโอในหัวข้อ "อวดวิธีการเตรียมตัวเป็นเทพแห่งเกมมิ่ง" (40 คะแนน)
• คำบรรยายถึงเหตุผล “จอ Samsung Odyssey Neo G9 จะช่วยเสริมความเทพของคุณได้อย่างไร” (40 คะแนน)
• คุณภาพของคลิปวิดีโอและเสียงของคลิปวิดีโอ (20 คะแนน)
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้
5. บริษัทฯ จะดำเนินการคัดรายชื่อสำรอง จำนวน 5 รายชื่อ
6. วิดีโอที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้าประกวดต้องเป็นวิดีโอที่ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายหรือสร้างขึ้นเองทุกขั้นตอนเท่านั้น และห้ามมิให้ส่งในนามผู้อื่น และจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลอื่น โดยผู้ร่วมกิจกรรมตกลงและรับรองว่าวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดนั้น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว หากมีการร้องเรียน หรือเป็นงานอันละเมิดต่อกฎหมาย ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงจะรับผิดชอบในทุกกรณี
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยผู้ร่วมกิจกรรม ไม่เคยถูกส่งประกวดเข้าโครงการอื่นๆ ก่อนหน้านี้ รวมถึงไม่ได้รับการเผยแพร่ในทุกช่องทาง ทั้งตีพิมพ์หรือออนไลน์ หรือได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 ผลงาน
8. วิดีโอที่ส่งมาจะต้องไม่มีลักษณะใดๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงด้วยภาพ สัญลักษณ์ ชื่อเรียกขาน ชื่อยี่ห้อ คำขวัญ หรือประการอื่นใด
9. วิดีโอและการคอมเมนต์ที่แชร์ หรือโพสต์ภาพต้องเป็นถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้คำ หรือ ข้อความที่หยาบคาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี และกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง จะต้องไม่พาดพิง หรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใดอันจะทำให้เกิด ความเสียหายต่อชื่อเสียง ไม่สื่อความหมายรุนแรง อนาจาร หยาบคาย หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หากบริษัทพบคำหรือข้อความที่บริษัทเห็นว่ามีลักษณะดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการลบโพสต์ คอมเมนต์ดังกล่าวในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
10. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้
11. พนักงานบริษัท พนักงานตามสัญญาจ้าง ของบริษัท ไทยซังซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด และครอบครัวของ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมนี้
12. ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทมีสิทธิ์ ในการพิมพ์และ/หรือ แก้ไข เผยแพร่วิดิโอ ภาพ ข้อความ และข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และไม่ต้องบอกกล่าวหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม
13. ในการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึงผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของกิจกรรมนี้ รวมถึงคำตัดสินของคณะกรรมการหากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว
14. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี หากบริษัทได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือ ยกเลิกการร่วมสนุก รวมถึงการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ ของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้ โดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลจะเป็นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/