Cách thức đổi điểm

Q. Quy đổi điểm thưởng như thế nào? Click to Expand
A.

Điểm thưởng có thể được quy đổi khi mua sản phẩm trên Samsung.com.

Điểm thưởng cũng có thể được đổi thành các phiếu thưởng khác nhau từ danh mục tại Thành viên Samsung > Quyền lợi > Điểm thưởng.

Q. Tại sao tôi không thể quy đổi điểm thưởng? Click to Expand
A.

Có thể tổng số điểm thưởng của bạn không đủ.

Số điểm tối thiểu bạn có thể sử dụng là 10 điểm để mua hàng tại Samsung.com.

Để được hỗ trợ thêm về việc quy đổi điểm thưởng, bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng tại 1800 588 889 nhánh 2 để nghe tiếng Anh hoặc nhánh 1-9-6 để nghe tiếng Việt và được hỗ trợ 24/7.

Q. Có bất kỳ giới hạn nào khi quy đổi điểm thưởng không? Click to Expand
A.

Bạn có thể sử dụng tối thiểu 10 điểm và tối đa 90% khi mua sản phẩm tại Samsung.com.

Q. 1 điểm thưởng có giá trị bằng bao nhiêu tiền mặt? Click to Expand
A.

1 điểm thưởng có giá trị tiền mặt là 10 VND. Giá trị tiền mặt có thể thay đổi theo chính sách công ty.