Giới thiệu

Q. Chương trình Samsung Rewards là gì? Click to Expand
A.

Samsung Rewards là chương trình khách hàng thân thiết cho phép tích lũy và chuyển đổi điểm thưởng thông qua giao dịch mua hàng trên Samsung.com và sử dụng các dịch vụ của Samsung.