Tình trạng điểm thưởng

Q. Làm cách nào để kiểm tra tình trạng điểm thưởng? Click to Expand
A.

Bạn có thể kiểm tra tình trạng điểm thưởng của mình trên Samsung.com> Samsung của tôi> Điểm thưởng sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản Samsung của mình,

hoặc trên Ứng dụng Samsung members > Lợi ích> Điểm thưởng hoặc Ứng dụng dành cho thành viên của Samsung> Trang của tôi> Điểm thưởng

Q. Tôi có thể chuyển điểm thưởng sang một tài khoản Samsung khác không? Click to Expand
A.

Điểm thưởng không được chuyển nhượng vì bất kỳ lý do gì.

Q. Điểm thưởng của tôi có được đồng bộ hóa giữa tất cả các thiết bị và dịch vụ của Samsung không? Click to Expand
A.

Có, điểm thưởng được đồng bộ hóa với Tài khoản Samsung của bạn. Miễn là cùng một tài khoản Samsung được sử dụng trên Samsung.com và các thiết bị Samsung của bạn.

Q. Khi nào thì điểm thưởng của tôi hết hạn? Click to Expand
A.

Điểm thưởng có hiệu lực trong vòng 24 tháng tính từ ngày cuối cùng của tháng đó

Điểm thưởng không được quy đổi trong thời gian hợp lệ này sẽ hết hạn và bị mất.

Khi bạn đổi điểm thưởng, chúng tôi sẽ khấu trừ số điểm thưởng cũ nhất từ tài khoản của bạn trước tiên để đảm bảo bạn có toàn bộ thời gian để sử dụng tất cả số điểm thưởng đã tích lũy được.

Q. Điểm thưởng của tôi đã biến mất Click to Expand
A.

Điểm thưởng được quản lý dựa trên tài khoản Samsung. Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào tài khoản Samsung của mình chưa. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Samsung, điểm của bạn có thể đã hết hạn. Để được trợ giúp thêm về các điểm đã biến mất, bạn có thể liên hệ với với bộ phận Hỗ trợ khách hàng tại 1800 588 889 nhánh 2 để nghe tiếng Anh hoặc nhánh 1-9-6 để nghe tiếng Việt và được hỗ trợ 24/7.

Q. Làm thế nào tôi có thể nhận được thông báo điểm thưởng sẽ hết hạn? Click to Expand
A.

Bạn có thể nhận được thông báo nếu bạn cài đặt thông báo trong đường dẫn sau trên thiết bị.

Trang chủ Samsung Rewards> Khác> Cài đặt> Thông báo> Điểm thưởng> "" Hiển thị thông báo "" đang bật và "" Thông báo khác "" đang bật.

Q. Điểm thưởng của tôi bị âm. Chuyện này xảy ra như thế nào? Click to Expand
A.

Nếu bạn hủy bỏ các giao dịch tích lũy điểm thưởng, chẳng hạn như hủy giao dịch mua, điểm có thể bị âm khi số dư của bạn ít hơn điểm thưởng đã hủy bỏ.