Đăng ký

Q. Tôi có đủ điều kiện để tham gia chương trình Samsung Rewards không? Click to Expand
A.

Chương trình dành cho công dân Việt Nam ít nhất 18 tuổi trở lên. Ngoài ra, người tham gia phải có tài khoản Samsung hợp lệ. 

Q. Đăng ký tham gia chương trình Samsung Rewards như thế nào? Click to Expand
A.

Để đăng ký tham gia chương trình Samsung Rewards, bạn phải tạo tài khoản Samsung và đồng ý các Điều khoản & Điều kiện của chương trình Samsung Rewards.

Có nhiều cách để đăng ký nếu bạn đã có tài khoản Samsung:

  1) Bạn có thể đăng ký tham gia khi kích hoạt Thành viên Samsung và nhấn vào Lợi ích> Samsung Rewards hoặc nhấn Trang của tôi> Samsung Rewards bằng cách chấp nhận các Điều khoản điều kiện của Samsung Rewards

 2) Bạn cũng có thể đăng ký bằng cách truy cập Samsung.com. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Samsung, nhấn vào Samsung của tôi> Điểm thưởng> đăng ký bằng cách chấp nhận các Điều khoản điều kiện của chương trình Samsung Rewards

Q. Samsung Rewards có giống với "Tài khoản Samsung" trên Samsung.com không? Click to Expand
A.

Không. Đăng ký tham gia chương trình Samsung Rewards và các lợi ích sẽ có sẵn trong "Tài khoản Samsung " của bạn.

Do đó, bạn phải có "Tài khoản Samsung " và đăng ký Samsung Rewards bằng cách đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện của Samsung Rewards.

Q. Nhiều người có thể cùng chia sẻ một tài khoản Samsung Rewards không? Click to Expand
A.

Một tài khoản Samsung Rewards chỉ sử dụng cho một người dùng hoặc một địa chỉ email, bất kể có nhiều người dùng cùng sử dụng một địa chỉ email hay không.