[Galaxy J7] โหมดประหยัดพลังงานสูงสุดของ Galaxy J7 ทำงานอย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

Q : โหมดประหยัดพลังงานสูงสุดของ Galaxy J7 ทำงานอย่างไร?

A : ใช้งานโหมดนี้เพื่อยืดระยะเวลาการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของเครื่องออกไป ในโหมดประหยัดพลังงานขั้นพิเศษ เครื่องจะดำเนินการตังต่อไปนี้


- แสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา


- แอพที่มีให้ใช้งานจะมีเฉพาะแอพที่จำเป็นและแอพที่เลือกไว้เท่านั้น


- ปิดใช้้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือเมื่อปิดหน้าจอ

 
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ