مشخصات | Samsung Galaxy S10

مشخصات

طراحی

رنگ

Prism White
Prism White
Prism Black
Prism Black

مشخصات

الدعم