Mana televizora pults nedarbojas

Ja jums radušās problēmas ar televizora tālvadības pulti, veiciet tālāk aprakstītās darbības, lai noskaidrotu, vai varat novērst minēto problēmu.

Piezīme. Ja vēlaties iegādāties jaunu tālvadības pulti, varat to meklēt mūsu rezerves daļu un piederumu lapā. Ja nevarat atrast sava televizora lietotāja rokasgrāmatu, apmeklējiet mūsu atbalsta lapu un ievadiet sava modeļa numuru.

Restartējiet televizoru

Izslēdziet televizoru un atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas. Uzgaidiet aptuveni trīsdesmit sekundes, pirms atkal pievienojat televizoru. Mēģiniet to ieslēgt vēlreiz.

1 Izslēdziet televizoru un atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas.
2 Uzgaidiet aptuveni trīsdesmit sekundes.
3 Pievienojiet televizoru atpakaļ strāvas kontaktligzdai un mēģiniet to ieslēgt ar tālvadības pulti.

Nomainiet baterijas

Ja neredzat infrasarkano staru signālu, tālvadības pults baterijas var būt izlādējušās. Izlādējušās vai nepareizi ievietotas baterijas ir biežākais iemesls, kāpēc tālvadības pults pārstāj darboties vai darbojas ar pārtraukumiem. 

1 Atveriet tālvadības pults bateriju nodalījuma vāciņu.

Piezīme. Bateriju nodalījums parasti atrodas tālvadības pults aizmugurē. Uz tā parasti ir bultiņa, kas norāda virzienu, kādā jābīda vāciņš, lai to atvērtu. Tālāk attēlā redzamais bateriju nodalījums var atšķirties no jūsu tālvadības pults bateriju nodalījuma.

Tālvadības pults bateriju nodalījums
2 Izņemiet vecās baterijas.
3 Ievietojiet tālvadības pultī jaunās baterijas un uzlieciet bateriju nodalījuma vāciņu. Pārbaudiet, vai bateriju + un - poli atbilst tālvadības pults + un - poliem.

Vēlreiz savienojiet pārī tālvadības pulti

Savienošana pārī nozīmē divu Bluetooth iespējotu ierīču savienošanu. Ja radusies problēma ar savienojumu, atkārtota savienošana pārī ir labs veids, kā mēģināt novērst savienojuma kļūmi. Šo metodi var izmantot tikai Samsung viedajām tālvadības pultīm.  

Pārī savienošanas metode nedaudz atšķirsies atkarībā no jūsu izmantotās tālvadības pults. Parasti tas ietver divu pogu vienlaicīgu nospiešanu trīs vai vairāk sekundes, vienlaicīgi vēršot tālvadības pulti pret televizoru.

Gādājiet, lai tālvadības pults atrastos 12 collu attālumā no televizora un būtu vērsta pret IS sensoru, pēc tam trīs sekundes turiet nospiestas attiecīgās pogas un tad atlaidiet tās. Atrodiet tālāk savu tālvadības pulti, lai redzētu, kuras pogas izmantot.

Piezīme. IS sensora atrašanās vieta ir atkarīga no jūsu televizora modeļa. Samsung televizoros IS sensors parasti atrodas apakšējā labajā stūrī vai aiz Samsung zīmes.

Ja neatrodat tālvadības pulti, kas līdzinās tālāk norādītajām, lūdzu, skatiet komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu vai lejupielādējiet savas ierīces e-rokasgrāmatu, sameklējot savu modeli.

2 Piecu dažādu tālvadības pulšu pārī savienošanas pogas

Lai savienotu pārī 2013. gada viedo tālvadības pulti, būs jānoņem bateriju nodalījuma vāciņš un jānospiež apakšā esošā pārī savienošanas poga.

3 2013.gada viedā tālvadības pults

Atiestatiet tālvadības pulti

Ja problēmu aizvien neizdodas novērst, Samsung viedajām tālvadības pultīm, kas ražotas, sākot ar 2016. gadu, iespējams veikt atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem. Ja jūsu tālvadības pults līdzinās kādai no tālāk redzamajām ierīcēm, turiet nospiestas izceltās pogas, līdz indikators pārstāj mirgot. Kad tālvadības pults būs atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem, tā automātiski savienosies pārī, tiklīdz tiks nospiesta kāda tās poga. Šis nosacījums ir spēkā, kamēr vien tālvadības pults atrodas televizora uztveršanas diapazonā un ir pavērsta pret IS sensoru.

4 Pogas tālvadības pults atiestatīšanai

Ja visas iepriekš aprakstītās problēmu novēršanas opcijas ir jau izmēģinātas, taču problēmu joprojām neizdodas novērst, lūdzu, sazinieties ar Samsung atbalsta centru.

Paldies par jūsu atsauksmēm