Two Galaxy Z Flip phones in Mirror Purple at a three-quarter angle, one seen from the front and one seen from the rear. Both are folded at right angles with freestop folding. The one seen from the front has the blossoming flower wallpaper onscreen
Two Galaxy S20 Ultra phones, one in Cosmic Black, one in Cosmic Gray, seen from the rear at three-quarter angles.

Galaxy M Series

Galaxy M31 l M21 l M20

Galaxy M series
ตัวกรอง

ตัวกรองที่ใช้

    เรียงลำดับตามใหม่สุด

    * คุณลักษณะที่สำคัญอาจแตกต่างจากสเปคหลัก
    * แบตเตอรี่: อายุการใช้งานจริงของแบตเตอรี่นั้นอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของเครือข่าย คุณสมบัติและแอปที่ใช้งาน ความถี่ของการโทรศัพท์และการส่งข้อความ จำนวนครั้งที่ชาร์จแบตเตอรี่ไปแล้ว และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย
    * หน่วยความจำที่ใช้งานได้สำหรับผู้ใช้: หน่วยความจำสำหรับผู้ใช้อาจมีปริมาณน้อยกว่าหน่วยความจำรวมเนื่องจากระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์นำมาใช้ในการปฏิบัติงานของคุณสมบัติต่าง ๆ ของอุปกรณ์ ทั้งนี้ หน่วยความจำสำหรับผู้ใช้ที่ปรากฏจริงอาจแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับหน่วยปฏิบัติงาน และอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่มีการอัปเกรดซอฟต์แวร์
    * เครือข่าย: ค่าแบนด์วิธที่อุปกรณ์รองรับอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือผู้ให้บริการเครือข่าย