Galaxy Note10 laying on top of Galaxy Note10 +, both laying on their back at an angle with a blue S Pen laying on top of Galaxy Note10. Each phone has a gradient graphic onscreen and other side of the phones is the text Galaxy Note10 | Note10 +.
Two Galaxy S20 Ultra phones, one in Cosmic Black, one in Cosmic Gray, seen from the rear at three-quarter angles.
Two Galaxy Z Flip phones in Mirror Purple at a three-quarter angle, one seen from the front and one seen from the rear. Both are folded at right angles with freestop folding. The one seen from the front has the blossoming flower wallpaper onscreen
ตัวกรอง

ตัวกรองที่ใช้

    เรียงลำดับตามใหม่สุด

    * คุณลักษณะที่สำคัญอาจแตกต่างจากสเปคหลัก
    * ขนาดหน่วยความจำ: หน่วยความจำของผู้ใช้น้อยกว่าหน่วยความจำทั้งหมด เนื่องจากที่เก็บข้อมูลของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมฟีเจอร์ของโทรศัพท์ หน่วยความจำของผู้ใช้ที่แท้จริงจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่ทำการอัพเกรดซอฟต์แวร์
    * เครือข่าย : ค่าแบนด์วิธที่อุปกรณ์รองรับอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือผู้ให้บริการเครือข่าย
    * แบตเตอรี่ : อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เครือข่าย จำนวนโทรเข้า-ออก การชาร์ต ซื่งเป็นได้หลายปัจจัย