[Galaxy S9/S9+] วิธีการใช้ Live Translate

วันที่อัพเดตล่าสุด : 2018-09-10
40

Live Translation เป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Bixby Vision ที่ช่วยให้คุณสามารถแปลภาษาด้วยกล้องถ่ายรูปบนเครื่อง Samsung Galaxy S9/S9+ และยังสามารถแปลภาษาได้สูงถึง 33 ภาษา และอีก 21 ภาษาที่คุณต้องเลือกกำหนดด้วยตัวเองซึ่งวิธีการเปิดใช้งานเพียง 4  ขั้นตอน ดังนี้

 

1.ไปที่ กล้องถ่ายรูป บน Samsung Galaxy S9/S9+

 

2.เลือกไปที่ไอคอนดวงตา Bixby Vision เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดระบบ Bixby Vision

 

3.เมื่อเปิด Bixby Vision แล้วให้คุณเคลื่อนกล้องไปยังข้อความที่ต้องการแปล

 

4.จากนั้นกดเลือก “แปล” เพื่อแปลข้อความในภาพนั้นให้เป็นภาษาที่คุณต้องการแปล

 

**หมายเหตุ :ความเร็วในการแปลภาษาขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและ ความยาวของ คำนั้นๆ

 

ภาษาที่ Live Translation สามารถแปลได้มี ดังนี้ 

 

Bixby Vision สามารถจำแนกได้ถึง 54 ภาษาต่อไปนี้สำหรับการแปล:
แอฟริกา, อาหรับ, อาร์เซอร์ไบจัน, เบลารุส, บังคลาเทศ, บัลแกเรีย, คาตาลัน, จีน, โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, เอสโตเนีย, ฟิลิปปินส์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮิบรู, ฮินดู, ฮังการี,ไอซ์แลนด์, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, คาซัคสถาน, เกาหลี, คีร์กีซ, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มาซิโดเนีย, มราฐี, มองโกล, เนปาล, นอร์เวย์, พัชโต, เปอร์เซีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สโลวัค, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน,ทมิฬ ,ไทย ,ตุรกี , ยูเครน, อูรดู, อุซเบก, เวียดนาม

 

รองรับถึง 104 ภาษาต่อไปนี้สำหรับผลการแปล:
แอฟริกัน, แอลเบเนีย, อัมฮาริค, อาหรับ, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจัน, บาสก์, เบลารุส, เบงกอล, บอสเนีย, บัลแกเรีย, คาตาลัน, เซบัวโน, ชีชาวา, จีน (ตัวย่อ), จีน (ดั้งเดิม), คอร์ซิกา, โครเอเชีย, เช็ก, ดัตช์, เอสโตเนีย, ฟิลิปปินส์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, ฟริเซียน, กาลิเซีย, จอร์เจีย, เยอรมัน, กรีก, กูจาราติ, เฮติ, ครีโอล, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮีบรู, ฮินดู, ม้ง, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิกโบ, อินโดนีเซีย, ไอริช, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ชวา , กันนาดา, คาซัค, เขมร, เกาหลี, เคิร์ด, คีร์กีซ, ลาว, ละติน, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มาลากาซี่, มาเลย์, มาลายาลัม, มอลตา, เมารี, มาราฐี, มองโกเลีย, พม่า, เนปาล, นอร์เวย์ , พัชโต, เปอร์เซีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, ปัญจาบ, โรมาเนีย, รัสเซีย, ซามัว, สก็อต เกลิค, เซอร์เบีย, เลโซโท, โซนา, สินธี, สิงหล, สโลวัก, สโลเวเนีย, โซมาเลีย, สเปน, ซุนดา, สวาฮิลี, สวีเดน, ทาจิกิสถาน, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, อูรดู, อุซเบกิสถาน, เวียตนาม, เวลส์, คะห์โอซา, ยิดดิช, โยรูบา, ซูลู

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา? เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

ออนไลน์

เปิดให้บริการท่านทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Email เพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไป

สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับอีเมล์จากคุณ

Email to CEO's Office

For any suggestions on how Samsung can serve you better, plese e-mail them to CEO's Office

โทรศัพท์ 1282

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับ สินค้าโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต และสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้าน


หรือ 02 689 3233, 02 689 3232
และ 1800-29-3232 (โทรฟรีจากเบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน)

* สำหรับข้อซักถามเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ HP

ความช่วยเหลือที่ศูนย์บริการ

ค้นหาศูนย์บริการซัมซุงที่ใกล้เคียง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอความช่วยเหลือที่ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการรับ-ส่งเครื่องซ่อม

ค้นหาจุดรับซ่อม Galaxy Drop Point ทั่วประเทศ

ติดต่อเรา