Ρύθμιση λειτουργιών vacation mode και κλειδώματος (lock function) στο ψυγείο

Υπάρχουν ορισμένες λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν δεν χρησιμοποιείτε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή όταν θέλετε να μπλοκάρετε τον έλεγχο του ψυγείου, όπως η λειτουργία Vacation mode (Λειτουργία διακοπών), η λειτουργία Control lock (Κλείδωμα ελέγχου), η λειτουργία Dispenser lock (Κλείδωμα διάταξης διανομής) και η λειτουργία Dispenser panel lock (Κλείδωμα πίνακα διάταξης διανομής). Τσεκάρετε παρακάτω κάθε λειτουργία και τον τρόπο ενεργοποίησής της.

Λειτουργία Vaction Mode (Λειτουργία διακοπών)

Εάν φύγετε για διακοπές ή για ένα επαγγελματικό ταξίδι, ή εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχετε παρά να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Vacation mode (Λειτουργία διακοπών). Θα υπάρχει έλεγχος της θερμοκρασίας του ψυγείου προκειμένου να διατηρείται κάτω από τους 17°C (62.6℉). Ο καταψύκτης, ωστόσο, θα παραμένει ενεργός, όπως είχε οριστεί προηγουμένως.

Σημείωση:

 • Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Vacation mode (Λειτουργία διακοπών), φροντίστε να βγάλετε τα φαγητά από τον θάλαμο του ψυγείου.
 • Σε περίπτωση προσαρμογής της θερμοκρασίας, θα υπάρξει απενεργοποίηση της λειτουργίας Vacation (Λειτουργία διακοπών).
 • Οι εικόνες του πίνακα ελέγχου και οι μέθοδοι ελέγχου ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο.
 • Τύπος 1. Πατήστε παρατεταμένα τη λειτουργία Vacation (Λειτουργία διακοπών) για 3 δευτερόλεπτα. Θα ενεργοποιηθεί η ενδεικτική λυχνία της λειτουργίας Vacation (Λειτουργία διακοπών), ενώ θα απενεργοποιηθεί η προβολή των θερμοκρασιών του ψυγείου.

 

- Για απενεργοποίηση της λειτουργίας Vacation mode (Λειτουργία διακοπών), πατήστε και πάλι παρατεταμένα τη λειτουργία Vacation (Λειτουργία διακοπών) για 3 δευτερόλεπτα. Η θερμοκρασία του ψυγείου θα επανέλθει στην προηγούμενη ρύθμιση.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί της λειτουργίας Vacation -1.
 • Τύπος 2. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί (<O, ή >) για να «ξυπνήσετε» την οθόνη. (Το βήμα αυτό ενδέχεται να μην ισχύει για ορισμένα μοντέλα.) Πατήστε O κι επιλέξτε το ψυγείο. Στη συνέχεια, Πατήστε < ή για να επιλέξετε τη λειτουργία Vacation mode (Λειτουργία διακοπών). Θα ενεργοποιηθεί η ενδεικτική λυχνία της λειτουργίας Vacation mode (Λειτουργία διακοπών).
Πατήστε < ή > για να επιλέξετε τη λειτουργία Vacation mode (λειτουργία διακοπών).

Λειτουργία Control Lock (Κλείδωμα ελέγχου)

Για την αποφυγή ατυχημάτων ή ακούσιας χρήσης των ελέγχων, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Control lock (Κλείδωμα ελέγχου).

Σημείωση:

 • Η λειτουργία Control lock (Κλείδωμα ελέγχου) στον κύριο πίνακα δεν επηρεάζει τη διάταξη διανομής.
 • Η λειτουργία, συνεπώς της διάταξης διανομής και του μοχλού της διάταξης διανομής είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Για κλείδωμα της διάταξης διανομής και του μοχλού διανομής, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Dispenser lock (Κλείδωμα διάταξης διανομής).
 • Οι εικόνες του πίνακα ελέγχου και οι μέθοδοι ελέγχου ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο.
 • Κάτι τέτοιο ισχύει αποκλειστικά για εκείνα τα μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία Control lock (Κλείδωμα ελέγχου).
 • Τύπος 1. Πατήστε παρατεταμένα τη λειτουργία Control Lock (Κλείδωμα ελέγχου) για 3 δευτερόλεπτα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η ενδεικτική λυχνία, απενεργοποιούνται όλοι οι έλεγχοι. 

 

- Για απενεργοποίηση, πατήστε και πάλι παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα. Θα υπάρξει κανονικά ενεργοποίηση των ελέγχων.

Πατήστε παρατεταμένα τη λειτουργία Control lock (Κλείδωμα ελέγχου).
 • Τύπος 2. Πατήστε παρατεταμένα τη λειτουργία Door Lock (Κλείδωμα πόρτας) για 3 δευτερόλεπτα. Θα πραγματοποιηθεί προβολή του κύριου πίνακα και θα ενεργοποιηθεί η ενδεικτική λυχνία της λειτουργίας Control lock (Κλείδωμα ελέγχου). Εάν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί του κύριου πίνακα, ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Control lock (Κλείδωμα ελέγχου), θα αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία. 

 

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Control lock (Κλείδωμα ελέγχου), πατήστε και πάλι παρατεταμένα το κουμπί για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα. Εάν, ωστόσο, δεν πατηθεί κάποιο κουμπί εντός 1 λεπτού, θα ενεργοποιηθεί και πάλι η λειτουργία Control lock (Κλείδωμα ελέγχου).

Πατήστε παρατεταμένα τη λειτουργία Door Alarm (Συναγερμός πόρτας).

Λειτουργία Dispenser Lock (Κλείδωμα διάταξης διανομής)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Dispenser lock (Κλείδωμα διάταξης διανομής) εάν θέλετε να αποτρέψετε τη χρήση των κουμπιών του πίνακα της διάταξης διανομής και του μοχλού της διάταξης διανομής.

Σημείωση: 

 • Η λειτουργία Dispenser lock (Κλείδωμα διάταξης διανομής) του πίνακα της διάταξης διανομής δεν επηρεάζει τους ελέγχους στον κύριο πίνακα. Για κλείδωμα του κύριου πίνακα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Control lock (Κλείδωμα ελέγχου) του κύριου πίνακα.
 • Οι εικόνες του πίνακα ελέγχου και οι μέθοδοι ελέγχου ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο.
 • Κάτι τέτοιο ισχύει αποκλειστικά για εκείνα τα μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία Dispenser lock (Κλείδωμα διάταξης διανομής).
 • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Water/Ice (Νερό/Πάγος) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. 

 

- Για απενεργοποίηση, πατήστε και πάλι παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Water/Ice (Νερό/Πάγος).

Λειτουργία Dispenser Lock (Κλείδωμα διάταξης διανομής)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Dispenser panel lock (Κλείδωμα πίνακα της διάταξης διανομής) εάν θέλετε να αποτρέψετε τη χρήση των κουμπιών του πίνακα της διάταξης διανομής και του μοχλού της διάταξης διανομής.

Σημείωση: 

 • Η λειτουργία lock (Κλείδωμα) του πίνακα της διάταξης διανομής δεν επηρεάζει τους ελέγχους στον κύριο πίνακα. 
 • Για κλείδωμα του κύριου πίνακα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Control lock (Κλείδωμα ελέγχου) του κύριου πίνακα.
 • Πατήστε παρατεταμένα κουμπί Water (Νερό) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. 

 

- Για απενεργοποίηση, πατήστε και πάλι παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Water/ Νερό).

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας