[Galaxy J7 Prime]ตัวเครื่องมีฟีเจอร์ Screen Mirroring สำหรับเชื่อมต่อกับโทรทัศน์หรือไม่?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-26

Q : ตัวเครื่อง Galaxy J7 prime มีฟีเจอร์ Screen Mirroring สำหรับเชื่อมต่อกับโทรทัศน์หรือไม่?

 

A : สำหรับตัวเครื่อง Galaxy J7 prime สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ได้ภายใต้ฟีเจอร์ที่ชื่อ "Smart View" ซึ่งขั้นตอนและการใช้งานจะเหมือนกับฟีเจอร์ "Screen Mrroring"  โดยสามารถเริ่มต้นการใช้งานได้โดยแตะลากแผงแจ้งเตือนลงมา แล้วแตะ เพื่อเปิด แล้วเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต้องการ

[Galaxy J7 2017]ตัวเครื่องมีฟีเจอร์ Screen Mirroring สำหรับเชื่อมต่อกับโทรทัศน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ