[Smart TV] ทีวีมีตัวกรองสัญญาณดิจิตอลขึ้นตลอดเวลา จะแก้ไขได้อย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

Q : ทีวีมีตัวกรองสัญญาณดิจิตอลขึ้นตลอดเวลา จะแก้ไขได้อย่างไร?

A : ทีวีมีตัวกรองสัญญาณดิจิตอลขึ้นตลอดเวลา แก้ไขได้ดังนี้

[Smart TV] ทีวีมีตัวกรองสัญญาณดิจิตอลขึ้นตลอดเวลา จะแก้ไขได้อย่างไร?

เนื่องจากทีวีเลือกเป็นโหมดการสาธิตของร้านอยู่ ต้องตั้งค่าให้เป็นการใช้งานในบ้าน

[Smart TV] ทีวีมีตัวกรองสัญญาณดิจิตอลขึ้นตลอดเวลา จะแก้ไขได้อย่างไร?
1 กดปุ่มเมนูที่รีโมท
2 เลือก ระบบ
3 เลือก ปลั๊กแอนด์เพลย์
4 ใส่ "0 0 0 0"
5 เลือก ภาษาไทย
6 เลือก การใช้งานในบ้าน
[Smart TV] ทีวีมีตัวกรองสัญญาณดิจิตอลขึ้นตลอดเวลา จะแก้ไขได้อย่างไร?

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

RC01_Static Content