Како да го вклучите и исклучите алармот на вратата на фрижидерот?

При испораката на фрижидерот од фабрика, функцијата за аларм за врата е поставена на Вклучено. Ако сакате сами да го вклучувате и исклучувате алармот на вратата, следете ги упатствата подолу.

Како да го вклучите и исклучите алармот на вратата?

  • За да го вклучите алармот на вратата, допрете го копчето Аларм на врата (Door Alarm).
  • Кога алармот на вратата е поставен на вклучен, индикаторот за аларм на вратата е вклучен. Ако вратата е отворена повеќе од 2 минути, индикаторот ќе трепка додека алармот се огласува.
  • За да го исклучите алармот на вратата, допрете го копчето Аларм на врата на ист начин како кога го вклучувате алармот на вратата. Тогаш индикаторот за аларм ќе се исклучи.
  • Тип 1
Индикатор за аларм на вратата на екранот на контролната табла.
  • Тип 2
Индикатор за аларм на вратата на контролната табла тип 2.
  • Тип 3
Индикатор за аларм на вратата на контролната табла тип 3.

Чекор 1 Допрете Апликации (Apps), отворете ја апликацијата Fridge Manager и потоа допрете Поставки на фрижидерот (Fridge Settings).

Допрете поставки fridge manager .
  • Чекор 2 Допрете „Дактивирај аларм за врата“ и потоа допрете „Продолжи“.
Допрете Дактивирај аларм за врата.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window