Што опфаќа твојата гаранција

ПОДАТОЦИ ЗА УСЛУГИТЕ НА ГАРАНЦИЈА И ПОСТАПКИ

Општи одредби

Samsung дава гаранциски услуги за сите видови производи. Подолу се наоѓа описот на понудените гаранциски услуги за различни групи производи:

Производите на Samsung имаат гаранција што важи за наведениот период. Некои производи на Samsung имаат различни гарантни рокови поради природата на дизајнот, производството или очекуваниот век на траење, а гаранцијата стапува во сила од датумот на купување на првиот корисник.

1. Гаранцијата е важечка само ако се приложени гаранциската картичка (документ за сообразност) и оригиналната сметка како доказ за купување или потврда на која се видливи датумот на купување, името на продавачот, бројот на моделот и серискиот број на производот. Samsung го задржува правото за одбивање на гаранцијата ако недостигаат такви информации или ако тие се изменети по првичното купување на производот од продавачот.

2. Обврските на Samsung се ограничени на поправка на дефект или замена на оштетен дел или пак, замена на самиот производ.

3. Поправката мора да ја изврши овластениот сервисен центар на Samsung. Гаранцијата нема да биде валидна дури и ако неовластен сервисен центар се обидел да го отстрани дефектот. Samsung нема да биде должен да надомести трошоци за оштета, да ги исполни барањата и да надомести штета што настанала од неовластена поправка на производот.

4. Гаранцијата не се применува на други случаи, освен оштетување во материјалот, дизајнот и изработката.

5. Оваа гаранција не влијае врз уставното право на купувачот ниту врз неговите права поврзани со договорот со продавачот за купување/продажба.

6. Оваа гаранција не е пренослива. Гаранцијата му припаѓа исклучително на купувачот и ниту Samsung ниту неговите сервисни центри наведени во гарантниот лист нема да бидат одговорни за ненамерна или значајна штета или прекршување на гаранцијата за овој производ.

7. ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ: Samsung нема да биде одговорен за губење на кои било зачувани податоци во производот што бил поправен или заменет.

Горенаведената постапка се однесува на гаранцијата, а корисникот ќе биде одговорен за кои било трошоци што настануваат како резултат на неважечка гаранција. Samsung го задржува правото за донесување конечна одлука за утврдување на проблемот и изборот на соодветен сервисен партнер. Заменетите делови претпоставуваат остаток од гаранцијата од оригиналниот производ и со замената преминуваат во сопственост на Samsung. Прочитај ја твојата изјава за ограничената гаранција од Samsung за да ги дознаеш целосно гарантните услови, со оглед на тоа дека за одредени модели важат поинакви услови. Некои ограничувања и рестрикции што се применуваат и наведени програми подлежат на промени без претходна најава.

Производ на Samsung којшто не се продава во Северна Македонија (како  што е индивидуален производ за носење и / или производ којшто е директно купен вон Северна Македонија) не може бесплатно да се поправи под оваа гаранција, туку само со надомест на трошоците и под услов да може да биде поправлив.

  • Трошокот за поправка на таквиот производ ќе биде наплатен од сопственикот на производот, а времето за поправка на таквиот производ може да биде подолг од вообичаено.

    Детали за трошоците и за предвиденото време за поправка може да се добијат во сервисниот центар.

  • Потребна е верификација од страна на сервисниот центар за да се провери дали таквиот производ може да се поправи или не.

    Постои можност, во случаите кога се потребни делови за големи поправки (како што се телевизиски панели, врата од фрижидер итн.), или кога деловите за поправка не се достапни (на пример, прекин на производство на делови за поправка итн.), производот на Samsung којшто не се продава во Северна Македонија да не биде возможно да се поправи.

  • Поправката на производ на Samsung којшто не се продава во Северна Македонија нема да биде возможна ако постои значајна разлика во спецификациите меѓу таквиот производ и производите на Samsung коишто се продаваат во Северна Македонија.

  • Производ на Samsung којшто не се продава во Северна Македонија не може да се поправи ако основната сервисна околина потребна за поправка на таквиот производ е различна: како на пример, ширина на обемот, напон итн.

 

Гаранцијата не го опфаќа следново


Повремени проверки, одржување, поправка и замена на делови по искористување.

Злоупотреба или погрешна примена, вклучително, но не ограничено на користење на производот, освен за правилни цели или оние што не се во согласност со упатствата за одржување и користење од компанијата Samsung. Оштетувања настанати со користење на производот со дополнителен прибор што не е одобрен Samsung. Дефект на производот настанат поради неправилно поставување или користење што не е во согласност со упатствата и со техничките и безбедносните стандарди наведени во упатството за употреба.

Незгоди, виша сила, удари од гром, поплава, пожар, јавни собири, неисправна вентилација, флуктуација на напон или сѐ друго што не е во надлежност на Samsung.

Неовластени модификации на производот, со цел задоволување на локалните или на меѓународните технички стандарди во земјите во кои производите на Samsung не се оригинално дизајнирани.

Оштетување на батеријата предизвикано од претерано полнење или дефект при користење што не е во согласност со посебните упатства што се наведени во упатството за корисници. Ако серискиот број на производот е изменет, избришан, отстранет или нечитлив.

Батериите се полнат со помош на полнач и тоа само оној што е одобрен од Samsung.

Ако ќелиите или спојниците на батериите се скршени или покажуваат докази за неовластена интервенција.