Kies de beste management template

Kies je favoriete template & download ze allemaal.

Samsung Flip template voor 7 Habits van Stephen Covey

Met deze Samsung Flip template kan je het 7 Habits model uit het gelijknamige boek van Stephen Covey gebruiken. Dit model beschrijft de kwaliteiten die succesvolle medewerkers en leiders van een onderneming zouden moeten bezitten om effectief te zijn.

Samsung Flip template voor het 7S model McKinsey

Gebruik deze Samsung Flip template als hulpmiddel voor het 7S model van McKinsey om de sterktes en zwaktes van een onderneming in kaart te brengen. Hiervoor worden een aantal rationele en harde factoren + emotionele en zachte factoren geanalyseerd.

Samsung Flip Agile SDLC template

Agile betekent letterlijk lenig en behendig, en wordt ook wel gezien als flexibel omgaan met een project. Met de Samsung Flip Agile SDLC (Software Development Life Cycle) template beschrijf je een zichzelf herhalend proces, om zo flexibel als mogelijk om te gaan met de ontwikkeling van software binnen bepaalde afspraken.

Samsung Flip Customer Relationship Management model template

Voordat je besluit met welk CRM (Customer Relation Management) softwarepakket je wilt werken, of welke aanpassingen nodig zijn op je huidige systeem of manier van werken, is het belangrijk je CRM in kaart te brengen. De Samsung Flip CRM-model template helpt om richting en sturing aan interne afdelingen en de juiste keuzes te maken.

Samsung Flip Gantt Chart template

Een Samsung Flip Gantt Chart template wordt gebruikt om het verloop van een project overzichtelijk in kaart te brengen, door deze over een tijdslijn onder te verdelen in subprojecten en/of taken. Deze grafische weergave van een project geeft weer wat de kritische paden zijn en hoe de deelprojecten en taken onderling van elkaar afhankelijk zijn.

Samsung Flip pitbull matrix template

De Samsung Flip pitbull matrix template helpt om een gezonde balans te houden tussen doen en denken bij de uitvoering van een project. De matrix draagt bij om “denkers” meer te laten doen en “doeners” meer mee te laten denken. Veel startups hanteren vaak het principe van de pitbull.

Samsung Flip roadmap planning template

De Samsung Flip roadmap planning template is een visueel overzicht van te behalen milestones binnen een vastgestelde tijd. Het geeft antwoord op de vraag wat er in volgorde binnen de vastgestelde tijd allemaal bereikt gaat worden.

Samsung Flip Scrum framework template

De Samsung Flip Scrum framework template kan gebruikt worden om projecten op te delen in verschillende deelprojecten, die elk in verschillende sprints worden opgeleverd. Een sprint wil zeggen, dat er in een afgebakend tijdsbestek door één team alleen aan één deelproject wordt gewerkt en pas als deze gereed is, start de volgende fase.

Samsung Flip Service GAP model template

De service verwachting en beleving van een klant moet in balans zijn met wat de onderneming doet en waar kan maken. De Samsung Flip service GAP-model template helpt om inzicht te geven waar er een discrepantie tussen klant en onderneming zit op het gebied van service.

Samsung Flip SWOT analyse template

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats en kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld om een heel bedrijf, een product of productgroep, of een marketingcampagne te analyseren.

Samsung Flip template voor de Value Chain van Porter

De Samsung Flip template voor de Value Chain van Porter wordt veel gebruikt om een interne bedrijfsanalyse te maken van een onderneming. Met deze template splits je alle activiteiten op, waardoor per onderdeel gekeken kan worden of, en zo ja waar, de onderneming een concurrentievoordeel heeft of kan behalen.

Samsung Flip kernwaarden brainstorm template

Veel ondernemingen hebben kernwaarden. Maar als je vraagt wat ze precies betekenen of inhouden, blijven veel medewerkers stil. Een van de redenen is dat veel lijstjes van kernwaarden te algemeen of te generiek zijn. Een andere reden is soms dat kernwaarden niet gedragen worden door het collectief aan medewerkers.

Samsung Flip template voor Lewin’s veranderingsmanagement model

De Samsung Flip template voor Lewin’s verandermanagement model is een hulpmiddel voor een pragmatische aanpak om verandering binnen ondernemingen op gang te brengen en te borgen. De template gaat uit van weerstand tegen de verandering en gaat uit van drie fasen die deze weerstand kunnen doorbreken.

Samsung Flip template voor de motivatie hygiëne theorie van Herzberg

De Samsung Flip template voor de motivatie hygiëne theorie van Herzberg is een template waarmee je kunt toetsen of de voorwaarde voor medewerkers’ motivatie binnen de onderneming aanwezig zijn. Deze template helpt om verbeteringen aan te brengen en in één overzicht te zien wat mogelijk storende factoren kunnen zijn.

Samsung Flip ADKAR verandermodel template

De Samsung Flip ADKAR verandermodel template is een pragmatisch opgebouwd stappenplan om verandering binnen een onderneming in gang te zetten en succesvol af te ronden. Deze template kan als hulpmiddel gebruikt worden bij het identificeren hoe je veranderingen optimaal kunt laten aanslaan.

Samsung Flip cultuurdimensies van Hofstede template

Elke onderneming heeft een eigen unieke cultuur die volgens Hofstede is opgebouwd uit vijf elementen. Elk van deze elementen is in meer of mindere mate aanwezig. Door de cultuur in kaart te brengen kan de gezondheid van een onderneming worden gemeten.

Samsung Flip Quinn leiderschap rollen template

Veel leiders hebben een unieke leiderschapsstijl. De Quinn leiderschap rollen template geeft inzicht in de kwaliteiten van een leider. Door dit inzicht kan een leider tot zelfinzicht komen en nieuwe kwaliteiten leren. De template kan ook gebruikt worden om inzicht te krijgen in de algemene leiderschapsstijl binnen een onderneming.

Samsung Flip klantenservice matrix template

Klantenservice is een breed begrip, maar wordt door klanten als zeer waardevol ervaren. De Samsung Flip klantenservice matrix template is een hulpmiddel om inzicht te krijgen op welke diensten of producten veel, weinig, of minimale service gegeven moet worden én of deze reactief of proactief moet zijn.

Samsung Flip template voor Kotter’s verandertheorie

Verandering kan binnen een onderneming veel weerstand oproepen. Dit heeft verschillende oorzaken en het kan vooruitgang in de weg staan. De Samsung Flip template voor Kotter’s verandertheorie helpt om verandering op gang te brengen en toekomstplannen succesvol te implementeren.

Samsung Flip Dromer, Realist en Criticus brainstorm template

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen in het algemeen drie verschillende denkstijlen kunnen hebben. Meestal is één ervan sterk ontwikkeld en dominant, de tweede is ook ontwikkeld en de derde kan voor de meeste mensen een soort lastige opgave zijn.

Samsung Flip business model canvas template: basic

De Samsung Flip basis business model template is bedoeld om een overzicht van het ondernemingsplan op 1 A4-tje te krijgen. Dit kan je als startup helpen bij het vormen en bijscherpen van een nieuw of bestaand ondernemingsplan. Het kan ook ter ondersteuning dienen bij het uitschrijven van een compleet ondernemingsplan.

Samsung Flip business model canvas template: operational excellence

Ondernemingen, waarbij het bestaansrecht voortkomt uit “operational excellence”, maken vaak gebruik van het “Business model canvas operational excellence” om hun businessmodel en voortbestaan te bewaken.

Samsung Flip ABC model template

Voordat een product of dienst aan een klant geleverd kan worden, zijn er kosten gemaakt. Soms worden ook daarna nog kosten gemaakt zoals bijvoorbeeld administratie-, of incassokosten. De Samsung Flip ABC model template is gebaseerd op het ABC model van Kaplan en Cooper.

Samsung Flip ROI calculatie template

Afhankelijk van het soort onderneming en het soort product, bestaan er oneindig veel manieren om de ROI (Return On Investment) te berekenen. In deze Samsung Flip template gaan we uit van het meest simpele model.

Samsung Flip GAP analyse template

Met de Samsung Flip GAP analyse template kun je op tactisch en operationeel niveau van een nulpunt naar een gewenste uitkomst komen. Dit kan gaan om het behalen van omzet of winst doelstellingen, of bijvoorbeeld het verhogen van de online conversie.

Samsung Flip Ansoff matrix template

De Samsung Flip Ansoff matrix template is bedoeld om op strategisch en tactisch niveau in kaart te kunnen brengen waar de groeipotentie van een onderneming, dienst, of een product ligt. Over vier assen kunnen kansen en bedreigingen worden geanalyseerd die helpen bij het maken van keuzes.

Samsung Flip balanced scorecard template

De Samsung Flip balanced scorecard template gaat over, zoals het woord al doet vermoeden, het gebalanceerd in kaart brengen van hoe een onderneming op verschillende bedrijfsaspecten scoort. De uitvinder Robert Kaplan gebruikt vaak de metafoor van een cockpit.

Samsung Flip BCG matrix template

De Boston Consultancy Group heeft de naar hun vernoemde BCG-matrix ontwikkeld om het productportfolio van ondernemingen in kaart te brengen. Met behulp van de Samsung Flip BCG matrix template krijg je inzicht in welke producten cash cows zijn, in welke producten meer geïnvesteerd zou moeten worden, welke probleemgevallen er zijn, en welke producten geen aandacht meer hoeven te krijgen.

Samsung Flip DESTEP analyse template

De Samsung Flip DESTEP analyse template brengt bevolkingsgroep factoren binnen een specifieke markt in kaart en wordt meestal gebruikt als onderdeel van een ondernemingsplan. Deze factoren hebben bijvoorbeeld betrekking op culturele aspecten, waarden en normen van bepaalde bevolkingsgroepen en trends.

Samsung Flip ESSO business development template

De Samsung Flip ESSO business development template brengt vier aspecten van een onderneming in kaart. Te weten: Het Environment, de Strategie, de Structuur en de Operatie. De template geeft op hoofdlijnen een overzicht en inzicht op welke manier en in welke markt de onderneming zich begeeft.

Samsung Flip template voor het vijf krachten model van Porter

De Samsung Flip template voor het vijf krachten model van Porter geeft inzicht in de externe bedreigingen die de continuïteit van een onderneming in gevaar kan brengen. Er is een anekdote over een Amerikaans automerk die een concurrentieonderzoek liet doen voor een nieuw te ontwikkelen auto.

Samsung Flip template voor Hambrick en Fredrickson's strategie model

Met de Samsung Flip template van Hambrick en Fredrickson’s strategie model, ook wel de Diamant strategie genoemd, brengt de kern van de strategie van een onderneming in kaart. Het analyseert, visualiseert en benoemd de verschillende aspecten van de ondernemingsstrategie op hoofdlijnen.

Samsung Flip doelgroep focus template

Deze Samsung Flip doelgroep focus template geeft inzicht in het aankoopgedrag van de doelgroep waar een onderneming zich op richt. Dit helpt om zowel het product of de dienst én de communicatie beter af te stemmen op de klant. Het helpt ook om medewerkers meer te laten bijdragen om de juiste doelgroep te bedienen.

Samsung Flip klantenpiramide van Curry template

Normaal gesproken komt 80% van de omzet van een onderneming uit 20% van de klanten. In uitzonderlijke gevallen is dit precies andersom. De Samsung Flip klantenpiramide template helpt om inzicht te krijgen in het type klant dat een onderneming bedient en te analyseren welk soort klanten verantwoordelijk zijn voor de meeste omzet.

Samsung Flip template voor de Value Positions van Treacy & Wiersema

De Samsung Flip template voor de Value Positions van Treacy & Wiersema kan gebruikt worden om je concurrentievoordeel ten opzichte van anderen in kaart te brengen aan de hand van drie assen: je hebt een betere kostenstructuur, je hebt een beter product of je hebt een betere relatie met je klant.

Samsung Flip offline sales funnel template

De Samsung Flip offline sales funnel template staat voor het proces vanaf het eerste contactmoment met een potentiële klant tot en met de aftersales. Door de tussenliggende stappen in kaart te brengen, wordt inzichtelijk waar potentiële kopers een klant worden en hoe je deze conversie kan vervroegen of verhogen.

Samsung Flip online sales funnel template

De Samsung Flip online sales funnel template doorloopt de stappen die een klant onderneemt vanaf het eerste contactmoment met een product of dienst tot en met de aftersales waarbij de aankoop online plaatsvindt.

Flip Line Up