PRAVNA PITANJA

1. PRAVNA OBAVEŠTENJA

1.1 Ovo pravno obaveštenje (ovi „uslovi“) primenjuju se na celokupan sadržaj Web lokacije pod domenom www.samsung.com/rs/ ( „Web lokacija“) i na svaku korespondenciju izmedu vas i kompanije (kao što je definisano u daljem tekstu). Pre korišcenja Web lokacije pažljivo procitajte ove uslove. Korišcenje Web lokacije znaci da prihvatate uslove bez obzira da li cete registrovati svoje podatke kod nas ili ne. Ako ne prihvatate uslove, nemojte koristiti Web lokaciju.

2. INTELEKTUALNA SVOJINA I DOZVOLA

2.1 Dozvoljeno vam je da štampate i preuzimate materijale sa Web lokacije za svoje licne potrebe pod sledecim uslovima:   

(a) dokumenti ili srodne graficke slike sa Web lokacije ne možete da menjate na bilo koji nacin;
(b) slike sa Web lokacije ne možete da koristite odvojeno od teksta na koji se odnose;
(c) obaveštenja o autorskom pravu i zaštitnom žigu kompanije i ovo obaveštenje o dozvoli nalaze se u svim primercima.

2.2 Osim ako nije drugacije navedeno, autorsko pravo, zaštitni žigovi, prava na bazu podataka i druga prava intelektualne svojine u celom sadržaju i materijalu na Web lokaciji (ukljucujuci bez ogranicenja fotografije i graficke slike) su vlasnicka prava koja poseduje kompanija ili njeni izdavaoci dozvole. U svrhe ovih uslova, zabranjeno je bilo koje korišcenje materijala sa Web lokacije koje nije u skladu sa klauzulom 2.1 u bilo koje svrhe. Ako prekršite bilo koji od ovih uslova, ovlašcenje koje imate za korišcenje Web lokacije automatski prestaje, a sav materijal koji ste preuzeli ili odštampali sa Web lokacije morate odmah da uništite.

2.3 Prema klauzuli 2.1, zabranjeno je reprodukovanje ili cuvanje bilo kog materijala sa Web lokacije na bilo kojoj drugoj Web lokaciji, kao i ukljucivanje u bilo koji javni ili privatni elektronski sistem ili servis za skladištenje informacija bez prethodne pisane dozvole kompanije.

2.4 Zadržavamo sva prava koja nisu izricito navedena u ovim uslovima.

2.5 Web lokacija se ne sme koristiti u bilo koje druge komercijalne svrhe osim onih koje su posebno podržane ili odobrene od strane kompanije. Kompanija ce preduzeti odgovarajuce pravne postupke u slucaju bilo kakvog nezakonitog ili nedozvoljenog korišcenja Web lokacije.

3. PRIVATNOST I REGISTRACIJA

3.1 U slucaju korišcenja vaših licnih podataka, kompanija se vodi svojom POLITIKOM PRIVATNOSTI koju možete da vidite u podnožju pocetne stranice Web lokacije. PAŽLJIVO PROCITAJTE POLITIKU PRIVATNOSTI – ona obuhvata vaša prava i naše obaveze vezane za vaše licne podatke, ukljucujuci ono što kompanija može da uradi u vezi sa njima i kome može da ih da u odredenim situacijama.   

3.2 Kompanija ce takode (u skladu sa svojom politikom privatnosti) saradivati sa izvršnom vlašcu i relevantnim institucijama u vezi sa bilo kojom istragom ili prekršajem mrežne bezbednosti i zadržava pravo da otkrije bilo koje informacije (ukljucujuci licne podatke) koje poticu od vas ukoliko zakon tako nalaže ili u uverenju u dobroj veri da nepoštovanje zakonitog zahteva izvršne zakonodavne vlasti može da naškodi sprecavanje ili otkrivanje kriminalne radnje ili hapšenje ili otkrivanje prestupnika.   

3.3 Svaka registracija (Samsung proizvoda ili vaše želje da vas kompanija Samsung kontaktira ili ne) ostvarena putem Web lokacije odnosi se samo na jednog korisnika. Kada vam se dodele korisnicko ime i lozinka, kompanija vam ne dozvoljava da ih delite sa bilo kojom drugom osobom niti sa više korisnika na mreži. Vi preuzimate odgovornost za bezbednost svake dodeljene lozinke.

4. PRAVILA PONAŠANJA POSETIOCA

4.1 Osim informacije koje mogu da identifikuju korisnika, a koje su pokrivene našom politikom privatnosti, sav materijal koji prenesete ili objavite na Web lokaciji smatrace se nepoverljivim i nezašticenim. Kompanija nece imati obaveze u vezi sa takvim materijalom. Kompanija i njeni predstavnici imace pravo da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, pripajaju i na druge nacine koriste takav materijal i sve podatke, slike, zvukove, tekst i druge stvari obuhvacene njime u bilo koje i sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.   

4.2 Zabranjeno vam je da objavljujete i prenosite na Web lokaciju i sa nje svaki materijal   

(a) koji je preteci, klevetnicki, obscen, nepristojan, podrivacki, uvredljiv, pornografski, zlostavljacki, koji može da inicira rasnu mržnju, diskriminacioni, preteci, skandalozan, izazivacki, bogohulan, koji krši poverenje, koji krši privatnost ili koji može da uzrokuje uznemiravanje ili neprijatnost;
(b) ta koji nemate sve neophodne dozvole i/ili odobrenja;
(c) koji sacinjava ili podstice ponašanje koje se smatra krivicnim delom, koji dovodi do gradanske odgovornosti ili koji je na drugi nacin protiv zakona ili narušava prava bilo koje trece strane u bilo kojoj zemlji na svetu;
(d) koji je tehnicki štetan (ukljucujuci, bez ogranicenja, racunarske viruse, logicke bombe, trojance, crve, štetne komponente, oštecene podatke ili drugi štetan softver i podatke).   

4.3 Dozvoljena upotreba

Sajtove ili svoj nalog možete koristiti samo u skladu sa ovim Uslovima i svim važećim zakonima. Ne smete koristiti Stranice na bilo koji način koji bi mogao naštetiti Samsung-u, njegovim filijalama, njegovim brendovima ili bilo kojoj osobi ili imovini. Osim toga, ne smete:

  1. koristiti obrnuti inženjering, dekompilirati, rastaviti ili pokušati otkriti izvorni kod ili algoritme naših Stranica.

 2. izmeniti ili onemogućiti bilo koju funkciju naših Stranica.

 3. kreirati bilo koje izvedene radove zasnovane na našim Stranicama.

 4. iznajmiti, zakupiti, posuditi, dati podlicencu ili pružiti bilo kakve komercijalne usluge hostinga koristeći naše Stranice.

 5. kršiti naša prava intelektualne svojine ili prava drugih lica dok koristite naše Stranice.

 6. koristiti naše web stranice na bilo koji način koji krši ove Uslove ili bilo koje zakone, pravila, propise, kodekse prakse, smernice ili bilo koje druge zahteve regulatornih tiela, s izmenama i dopunama s vremena na vreme, unutar jurisdikcije u kojoj živite ili sa kojih koristite web stranice (“Važeći zakon”).

 7. koristiti naše stranice na bilo koji lažan ili zlonameran način, na primer za uvođenje virusa, zlonamernog koda ili štetnih podataka.

 8. koristiti ili pristupati našim stranicama na bilo koji način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti, narušiti ili ugroziti naše sisteme ili sigurnost, ili ometati druge korisnike naših stranica.

 9. osim ako to nije dopušteno od strane Samsunga, prikupljati, sakupljati ili koristiti, uključujući bez ograničenja korišćenje indersiranja (crawling), struganja (scraping), rudarenja (mining) ili bilo koje druge slične ekstrakcije ili automatiziranih metoda, bilo koje informacije ili podatke sa naših stranica, servera, ili sistema ili pokušati dešifrovati bilo kakav prenos na ili sa servera koji pokreću naše stranice.

4.4 Kompanija ce u potpunosti saradivati sa svakom institucijom izvršne vlasti, odnosno poštovace sudski nalog koji zahteva od kompanije ili je upucuje da otkrije identitet ili lokaciju osobe koja objavljuje materijal koji krši klauzulu 4.2 ili 4.3.

5. VEZE

5.1 Veze objavljene na Web lokaciji koje vode do Web lokacija trecih strana dostupne su samo za vaše korišcenje. Ako upotrebite ove veze, napusticete Web lokaciju (povezane lokacije se uglavnom otvaraju u novom prozoru, dok Web lokacija ostaje otvorena). Kompanija nije pregledala sve navedene Web lokacije trecih strana, ne kontroliše niti je odgovorna za njih, njihov sadržaj i dostupnost. Stoga, kompanija ne podržava niti stvara predstave o njima, kao ni o materijalu koji se tamo nalazi, niti o ishodima do kojih može doci njihovim korišcenjem. Ako odlucite da pristupite bilo kojoj od Web lokacija trecih strana koje su povezane sa Web lokacijom, to u potpunosti radite na svoj rizik.   

5.2 Ne smete da kreirate veze do Web lokacije bez prethodnog pisanog pristanka kompanije, koji ce biti dat samo pod uslovom da su odredeni kriterijumi zadovoljeni.   

5.3 U potpunosti cete obeštetiti kompaniju u slucaju gubitka ili oštecenja nanetog kompaniji ili bilo kojoj njenoj grupi kompanija usled kršenja klauzule 5.2.

6. ODRICANJE ODGOVORNOSTI I ODGOVORNOST

6.1 Kompanija ne garantuje niti stvara predstavu da ce vaše korišcenje Web lokacije biti neprekinuto niti bez grešaka. Iako kompanija ulaže napor da omoguci da Web lokacija bude standardno dostupna 24 sata na dan, kompanija nece biti odgovorna za bilo koji razlog zbog koga Web lokacija nije dostupna u bilo kom trenutku ili u bilo kom vremenskom periodu. Pristup Web lokaciji može biti privremeno obustavljen bez prethodnog obaveštavanja u slucaju kvara sistema, održavanja ili popravljanja, kao i u slucaju razloga nad kojima kompanija nema kontrolu.   

6.2 Izricito se slažete da cete Web lokaciju koristiti na sopstveni rizik, kao i u slucaju nemogucnosti pristupa. Materijal na Web lokaciji se dostavlja u videnom stanju, bez uslova, garancija ili drugih uslova bilo koje vrste. Shodno tome, u najvecoj meri koju zakon omogucava, Kompanija vam pruža Web lokaciju na osnovu cinjenice da kompanija iskljucuje sva predstavljanja, uslove i druge odredbe i izricito porice svaku garanciju bilo koje vrste, bilo da je izricita ili implicitna, ukljucujuci sve implicitne garancije zadovoljavajuceg kvaliteta, podobnost za odredenu svrhu, prikladnost, odgovornost, blagovremenost, preciznost, potpunost, bezbednost, naziv i oglušivanje koje, osim za ovo pravno obaveštenje, može da utice na Web lokaciju.   

6.3 Ni u kom slucaju kompanija, bilo koja druga strana (bilo da je ukljucena u kreiranje, proizvodnju, održavanje ili omogucavanje Web lokacije ili ne), niti bilo koja od grupnih kompanija u vlasništvu kompanije, njeni direktori, službenici, zaposleni, podružnice, agenti niti podugovaraci nece imati odgovornost prema vama ili bilo kojoj trecoj strani za bilo koji direktan, indirektan, slucajan, kazneni, poseban ili konsekventan gubitak ili oštecenje ukljucujuci bez ogranicenja svaki gubitak korišcenja, dobiti ili podataka do koga je došlo usled vašeg korišcenja Web lokacije ili zbog bilo koje druge tvrdnje vezane na bilo koji nacin za vaše korišcenje Web lokacije ukljucujuci bez ogranicenja greške ili izostavljanja u bilo kom sadržaju ili bilo koji gubitak ili oštecenje do koga je došlo usled upotrebe ili nemogucnosti upotrebe sadržaja koji je objavljen, prenet ili na drugi nacin ucinjen dostupnim preko Web lokacije ili usled ponašanja bilo kog korisnika Web lokacije, bilo na mreži ili van nje, brisanje vaših podataka, informacija ili sadržaja koji se nalazi na Web lokaciji, cak i ako je upozoreno na njihovu mogucnost, bilo da takvi gubici ili oštecenja poticu od ugovora, nemara , krivice ili drugog.   

6.4 Kompanija ne predstavlja niti garantuje da na Web lokaciji nece doci do gubitka, kvara, napada, virusa, ometanja, hakovanja ili drugih napada bezbednosti, i kompanija porice svaku odgovornost s tim u vezi. Bicete odgovorni za pravljenje rezervne kopije svog sistema, a ako usled korišcenja materijala na Web lokaciji dode do potrebe za servisiranjem, popravljanjem ili ispravljanjem opreme, softvera ili podataka, snosicete sve potrebne troškove.   

6.5 Iako kompanija ulaže napor da obezbedi ispravnost informacija na Web lokaciji, ona ne garantuje tacnost i potpunost materijala na Web lokaciji. Kompanija može da izmeni materijal na Web lokaciji ili opisane proizvode i cene u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Materijal na Web lokaciji može da bude neažuran, a kompanija se ne obavezuje da ce ažurirati takav materijal.   

6.6 Ništa iz ovog ugovora nece moci da iskljuci ili ogranici odgovornost kompanije za smrtni ishod ili telesnu povredu do koje je došlo usled nemara, prevare, pogrešnog predstavljanja osnovnih cinjenica ili bilo koju drugu odgovornost koja se možda prema aktuelnom zakonu ne može iskljuciti ili ograniciti.
Ako ste nezadovoljni bilo kojim delom Web lokacije ili ovim ugovorom, vaš jedini i iskljucivi pravni lek je da prestanete da koristite Web lokaciju.

7. OBEŠTECENJE

Korišcenjem Web lokacije slažete se da cete obeštetiti kompaniju i bilo koju od grupnih kompanija koje su u vlasništvu kompanije, njene direktore, službenike, zaposlene, podružnice, agente, podugovarace i izdavace dozvole, kao i da ih necete teretiti u slucaju bilo kojih tvrdnji do kojih je došlo usled vašeg kršenja uslova, vaše upotrebe Web lokacije, bilo kog postupka preduzetog od strane kompanije kao dela istrage moguceg kršenja ovog ugovora ili usled utvrdivanja ili odluke da je došlo do kršenja ovih uslova.

8. OPŠTE

Ovi uslovi su između vas i kompanije i rukovode se zakonima Republike Srbije. Sporovi nastali u vezi s ovim pravnim napomenama pod isključivom su jurisdikcijom sudova u Republici Srbiji.

Kompanija može da odloži primenu svojih prava prema ovim uslovima, a da ih pri tome ne izgubi.

Slažete se da kompanija može da angažuje podugovaraca za obavljanje svake od svojih obaveza ili može da dodeli ovaj ugovor ili bilo koja njegova prava ili obaveze, a da vas prethodno o tome ne obavesti.

Kompanija nece imati odgovornost prema vama u slucaju bilo kog kršenja ovih uslova do koga može doci usled okolnosti koje kompanija ne može da kontroliše.

Zakon o ugovorima (Prava trecih strana) iz 1999. godine ne primenjuje se na ugovor izmedu vas i kompanije koji je sklopljen pod ovim uslovima.

Ovi uslovi sacinjavaju celokupan sporazum izmedu vas i kompanije u vezi sa vašim korišcenjem Web lokacije i zamenjuje sve prethodne ugovore koji se odnose na Web lokaciju.

Ako se bilo koji deo ovih uslova proglasi zakonski nevažecim ili neprimenljivim, onda ce nevažeca ili neprimenjiva odredba smatrati zamenjenom važecom, primenljivom odredbom koja najviše odgovara nameri prvobitne odredbe, a ostatak ovih uslova nastavice da važi.