Šta je pokriveno vašom garancijom

PODACI O USLUGAMA GARANCIJE & POSTUPCI

Opšte odredbe

Samsung daje usluge garancije za sve vrste proizvoda. Niže se nalazi opis ponuđenih usluga garancije za različite grupe proizvoda:

Samsungovi proizvodi imaju garanciju koja važi za navedeni period. Neki Samsungovi proizvodi imaju različite periode garancije zbog prirode dizajna, proizvodnje ili očekivanog veka trajanja, a garancija stupa na snagu od datuma kupovine prvog korisnika.

1. Garancija je važeća samo ako je priložena garancijska kartica(dokument o saobraznosti) i originalan račun kao dokaz kupovine ili potvrda na kojoj je vidljiv datum kupovine, ime prodavca, broj modela i serijski broj proizvoda. Samsung zadržava pravo odbijanja garancije ako nedostaju takve informacije ili su iste izmenjene nakon originalne kupovine proizvoda od prodavca.

2. Samsungove obaveze ograničene su na popravku kvara ili zamenu oštećenog dela, ili pak, zamenu samog proizvoda.

3. Popravku mora izvršiti Samsungov ovlašćeni servisni centar. Garancija će biti nevažeća, čak i ako je neovlašćeni servisni centar pokušao otkloniti kvar. Samsung neće biti dužan da nadoknadi troškove odštete, udovoljiti zahtevima i nadoknaditi štetu koja je nastala zbog neovlašćenog popravljanja proizvoda.

4. Garancija nije primenjiva na druge slučajeve osim oštećenja u materijalu, dizajnu i izradi.

5. Ova garancija ne utiče na ustavno pravo kupca niti na njegova prava vezana za sporazum prodavca o kupovini / prodaji.

6. Ova garancija nije prenosiva. Garancija pripada isključivo kupcu i niti Samsung niti njegovi servisni centri navedeni u garantnom listu neće biti odgovorni za nenamerne ili značajne štete ili kršenje garancije ovog proizvoda.

7. ODRICANJE ODGOVORNOSTI: Samsung neće biti odgovoran za gubitak bilo kojih sačuvanih podataka u proizvodu koji su popravljeni ili zamenjeni.

Gore navedeni postupak odnosi se na garanciju, a korisnik će biti odgovoran za bilo koje troškove koji nastanu usled nevažeće garancije. Samsung zadržava pravo na donošenje konačne odluke o utvrđivanju problema i odabiru odgovarajućeg servisnog partnera. Zamenjeni delovi pretpostavljaju ostatak garancije originalnog proizvoda i zamenom postaju vlasništvo Samsung-a. Pročitajte svoju Samsung izjavu o ograničenoj garanciji kako biste saznali potpune garantne uslove, budući da za određene modele važe drugačiji uslovi. Neka ograničenja i restrikcije koja se primenjuju i navedeni programi subjekti su promene bez prethodne najave.

 

Samsung proizvod koji se ne prodaje u Srbiji (kao što je lični proizvod za nošenje i / ili proizvod koji je direktno kupljen izvan Srbije) ne može se besplatno popraviti pod ovom garancijom, već samo uz naplatu troškova, i pod uslovom da je popravljiv.

Trošak popravke takvog proizvoda naplatiće se vlasniku proizvoda, a vreme potrebno za popravku takvog proizvoda može biti duže nego obično. 

· Detalji o troškovima i predviđenom vremenu popravke mogu se dobiti u servisnom centru.

Potrebna je verifikacija od strane servisnog centra da bi se proverilo da li takav proizvod može da se popravi ili ne. 

· Postoji mogućnost da, u slučajevima kada su potrebni delovi za veliku popravku (kao što su TV paneli, vrata frižidera itd.) ili kada delovi za popravku nisu dostupni (na primer, kraj proizvodnje delova za popravku itd. ), Samsung proizvod koji se ne prodaje u Srbiji neće biti moguće popraviti.

Popravka Samsung proizvoda koji se ne prodaje u Srbiji neće biti moguća ako postoji značajna razlika u specifikaciji proizvoda između takvog proizvoda i Samsung proizvoda koji se prodaju u Srbiji.

Samsung proizvod koji se ne prodaje u Srbiji ne može da se popravi ako je osnovno servisno okruženje potrebno za popravku takvog proizvoda različito: kao npr. širina opsega, napon itd.

 

Garancija ne pokriva sledeće

Povremena proveravanja, održavanje, popravku i zamenu delova usled trošenja.

Zloupotrebu ili pogrešnu primenu, uključujući, ali ne ograničavajući se na korišćenje proizvoda osim za ispravnu svrhu ili onu koja nije u skladu sa uputstvima o održavanju i korišćenju od strane kompanije Samsung. Oštećenja nastala korišćenjem proizvoda sa dodatnim priborom koji nije odobren od strane Samsunga. Kvar na proizvodu nastao usled neispravnog postavljanja ili korišćenja koje nije u skladu s uputstvima i tehničkim ili bezbednosnim standardima navedenim u uputstvu za korišćenje.

Nezgode, viša sila, udari groma, poplava, požar, javna okupljanja, neispravna ventilacija, fluktuacija napona ili sve ostalo što nije u nadležnosti kompanije Samsung.

Neovlašćene modifikacije na proizvodu sa ciljem udovoljavanja lokalnim ili međunarodnim tehničkim standardima u zemljama u kojima proizvodi Samsunga nisu originalno dizajnirani.

Oštećenje baterije uzrokovano preteranim punjenjem ili kvarom usled korišćenja koje nije u skladu s posebnim uputstvima navedenim u uputstvu za korisnike. Ako je serijski broj na proizvodu izmenjen, izbrisan, uklonjen ili nečitak.

Baterije se pune pomoću punjača i to samo onog odobrenog od strane Samsung-a.

Ako su ćelije ili jedinjenja baterije slomljeni ili pokazuju dokaze o neovlašćenoj intervernciji.

Opšte odredbe

Samsung daje usluge garancije za sve vrste proizvoda. Niže se nalazi opis ponuđenih usluga garancije za različite grupe proizvoda:

Samsungovi proizvodi imaju garanciju koja važi za navedeni period. Neki Samsungovi proizvodi imaju različite periode garancije zbog prirode dizajna, proizvodnje ili očekivanog veka trajanja, a garancija stupa na snagu od datuma kupovine prvog korisnika.

1. Garancija je važeća samo ako je priložena garancijska kartica(dokument o saobraznosti) i originalan račun kao dokaz kupovine ili potvrda na kojoj je vidljiv datum kupovine, ime prodavca, broj modela i serijski broj proizvoda. Samsung zadržava pravo odbijanja garancije ako nedostaju takve informacije ili su iste izmenjene nakon originalne kupovine proizvoda od prodavca.

2. Samsungove obaveze ograničene su na popravku kvara ili zamenu oštećenog dela, ili pak, zamenu samog proizvoda.

3. Popravku mora izvršiti Samsungov ovlašćeni servisni centar. Garancija će biti nevažeća, čak i ako je neovlašćeni servisni centar pokušao otkloniti kvar. Samsung neće biti dužan da nadoknadi troškove odštete, udovoljiti zahtevima i nadoknaditi štetu koja je nastala zbog neovlašćenog popravljanja proizvoda.

4. Garancija nije primenjiva na druge slučajeve osim oštećenja u materijalu, dizajnu i izradi.

5. Ova garancija ne utiče na ustavno pravo kupca niti na njegova prava vezana za sporazum prodavca o kupovini / prodaji.

6. Ova garancija nije prenosiva. Garancija pripada isključivo kupcu i niti Samsung niti njegovi servisni centri navedeni u garantnom listu neće biti odgovorni za nenamerne ili značajne štete ili kršenje garancije ovog proizvoda.

7. ODRICANJE ODGOVORNOSTI: Samsung neće biti odgovoran za gubitak bilo kojih sačuvanih podataka u proizvodu koji su popravljeni ili zamenjeni.

Gore navedeni postupak odnosi se na garanciju, a korisnik će biti odgovoran za bilo koje troškove koji nastanu usled nevažeće garancije. Samsung zadržava pravo na donošenje konačne odluke o utvrđivanju problema i odabiru odgovarajućeg servisnog partnera. Zamenjeni delovi pretpostavljaju ostatak garancije originalnog proizvoda i zamenom postaju vlasništvo Samsung-a. Pročitajte svoju Samsung izjavu o ograničenoj garanciji kako biste saznali potpune garantne uslove, budući da za određene modele važe drugačiji uslovi. Neka ograničenja i restrikcije koja se primenjuju i navedeni programi subjekti su promene bez prethodne najave.

 

Samsung proizvod koji se ne prodaje u Srbiji (kao što je lični proizvod za nošenje i / ili proizvod koji je direktno kupljen izvan Srbije) ne može se besplatno popraviti pod ovom garancijom, već samo uz naplatu troškova, i pod uslovom da je popravljiv.

Trošak popravke takvog proizvoda naplatiće se vlasniku proizvoda, a vreme potrebno za popravku takvog proizvoda može biti duže nego obično. 

· Detalji o troškovima i predviđenom vremenu popravke mogu se dobiti u servisnom centru.

Potrebna je verifikacija od strane servisnog centra da bi se proverilo da li takav proizvod može da se popravi ili ne. 

· Postoji mogućnost da, u slučajevima kada su potrebni delovi za veliku popravku (kao što su TV paneli, vrata frižidera itd.) ili kada delovi za popravku nisu dostupni (na primer, kraj proizvodnje delova za popravku itd. ), Samsung proizvod koji se ne prodaje u Srbiji neće biti moguće popraviti.

Popravka Samsung proizvoda koji se ne prodaje u Srbiji neće biti moguća ako postoji značajna razlika u specifikaciji proizvoda između takvog proizvoda i Samsung proizvoda koji se prodaju u Srbiji.

Samsung proizvod koji se ne prodaje u Srbiji ne može da se popravi ako je osnovno servisno okruženje potrebno za popravku takvog proizvoda različito: kao npr. širina opsega, napon itd.

 

Garancija ne pokriva sledeće

Povremena proveravanja, održavanje, popravku i zamenu delova usled trošenja.

Zloupotrebu ili pogrešnu primenu, uključujući, ali ne ograničavajući se na korišćenje proizvoda osim za ispravnu svrhu ili onu koja nije u skladu sa uputstvima o održavanju i korišćenju od strane kompanije Samsung. Oštećenja nastala korišćenjem proizvoda sa dodatnim priborom koji nije odobren od strane Samsunga. Kvar na proizvodu nastao usled neispravnog postavljanja ili korišćenja koje nije u skladu s uputstvima i tehničkim ili bezbednosnim standardima navedenim u uputstvu za korišćenje.

Nezgode, viša sila, udari groma, poplava, požar, javna okupljanja, neispravna ventilacija, fluktuacija napona ili sve ostalo što nije u nadležnosti kompanije Samsung.

Neovlašćene modifikacije na proizvodu sa ciljem udovoljavanja lokalnim ili međunarodnim tehničkim standardima u zemljama u kojima proizvodi Samsunga nisu originalno dizajnirani.

Oštećenje baterije uzrokovano preteranim punjenjem ili kvarom usled korišćenja koje nije u skladu s posebnim uputstvima navedenim u uputstvu za korisnike. Ako je serijski broj na proizvodu izmenjen, izbrisan, uklonjen ili nečitak.

Baterije se pune pomoću punjača i to samo onog odobrenog od strane Samsung-a.

Ako su ćelije ili jedinjenja baterije slomljeni ili pokazuju dokaze o neovlašćenoj intervernciji.

Opšte odredbe

Samsung daje usluge garancije za sve vrste proizvoda. Niže se nalazi opis ponuđenih usluga garancije za različite grupe proizvoda:

Samsungovi proizvodi imaju garanciju koja važi za navedeni period. Neki Samsungovi proizvodi imaju različite periode garancije zbog prirode dizajna, proizvodnje ili očekivanog veka trajanja, a garancija stupa na snagu od datuma kupovine prvog korisnika.

1. Garancija je važeća samo ako je priložena garancijska kartica(dokument o saobraznosti) i originalan račun kao dokaz kupovine ili potvrda na kojoj je vidljiv datum kupovine, ime prodavca, broj modela i serijski broj proizvoda. Samsung zadržava pravo odbijanja garancije ako nedostaju takve informacije ili su iste izmenjene nakon originalne kupovine proizvoda od prodavca.

2. Samsungove obaveze ograničene su na popravku kvara ili zamenu oštećenog dela, ili pak, zamenu samog proizvoda.

3. Popravku mora izvršiti Samsungov ovlašćeni servisni centar. Garancija će biti nevažeća, čak i ako je neovlašćeni servisni centar pokušao otkloniti kvar. Samsung neće biti dužan da nadoknadi troškove odštete, udovoljiti zahtevima i nadoknaditi štetu koja je nastala zbog neovlašćenog popravljanja proizvoda.

4. Garancija nije primenjiva na druge slučajeve osim oštećenja u materijalu, dizajnu i izradi.

5. Ova garancija ne utiče na ustavno pravo kupca niti na njegova prava vezana za sporazum prodavca o kupovini / prodaji.

6. Ova garancija nije prenosiva. Garancija pripada isključivo kupcu i niti Samsung niti njegovi servisni centri navedeni u garantnom listu neće biti odgovorni za nenamerne ili značajne štete ili kršenje garancije ovog proizvoda.

7. ODRICANJE ODGOVORNOSTI: Samsung neće biti odgovoran za gubitak bilo kojih sačuvanih podataka u proizvodu koji su popravljeni ili zamenjeni.

Gore navedeni postupak odnosi se na garanciju, a korisnik će biti odgovoran za bilo koje troškove koji nastanu usled nevažeće garancije. Samsung zadržava pravo na donošenje konačne odluke o utvrđivanju problema i odabiru odgovarajućeg servisnog partnera. Zamenjeni delovi pretpostavljaju ostatak garancije originalnog proizvoda i zamenom postaju vlasništvo Samsung-a. Pročitajte svoju Samsung izjavu o ograničenoj garanciji kako biste saznali potpune garantne uslove, budući da za određene modele važe drugačiji uslovi. Neka ograničenja i restrikcije koja se primenjuju i navedeni programi subjekti su promene bez prethodne najave.

 

Samsung proizvod koji se ne prodaje u Srbiji (kao što je lični proizvod za nošenje i / ili proizvod koji je direktno kupljen izvan Srbije) ne može se besplatno popraviti pod ovom garancijom, već samo uz naplatu troškova, i pod uslovom da je popravljiv.

Trošak popravke takvog proizvoda naplatiće se vlasniku proizvoda, a vreme potrebno za popravku takvog proizvoda može biti duže nego obično. 

· Detalji o troškovima i predviđenom vremenu popravke mogu se dobiti u servisnom centru.

Potrebna je verifikacija od strane servisnog centra da bi se proverilo da li takav proizvod može da se popravi ili ne. 

· Postoji mogućnost da, u slučajevima kada su potrebni delovi za veliku popravku (kao što su TV paneli, vrata frižidera itd.) ili kada delovi za popravku nisu dostupni (na primer, kraj proizvodnje delova za popravku itd. ), Samsung proizvod koji se ne prodaje u Srbiji neće biti moguće popraviti.

Popravka Samsung proizvoda koji se ne prodaje u Srbiji neće biti moguća ako postoji značajna razlika u specifikaciji proizvoda između takvog proizvoda i Samsung proizvoda koji se prodaju u Srbiji.

Samsung proizvod koji se ne prodaje u Srbiji ne može da se popravi ako je osnovno servisno okruženje potrebno za popravku takvog proizvoda različito: kao npr. širina opsega, napon itd.

 

Garancija ne pokriva sledeće

Povremena proveravanja, održavanje, popravku i zamenu delova usled trošenja.

Zloupotrebu ili pogrešnu primenu, uključujući, ali ne ograničavajući se na korišćenje proizvoda osim za ispravnu svrhu ili onu koja nije u skladu sa uputstvima o održavanju i korišćenju od strane kompanije Samsung. Oštećenja nastala korišćenjem proizvoda sa dodatnim priborom koji nije odobren od strane Samsunga. Kvar na proizvodu nastao usled neispravnog postavljanja ili korišćenja koje nije u skladu s uputstvima i tehničkim ili bezbednosnim standardima navedenim u uputstvu za korišćenje.

Nezgode, viša sila, udari groma, poplava, požar, javna okupljanja, neispravna ventilacija, fluktuacija napona ili sve ostalo što nije u nadležnosti kompanije Samsung.

Neovlašćene modifikacije na proizvodu sa ciljem udovoljavanja lokalnim ili međunarodnim tehničkim standardima u zemljama u kojima proizvodi Samsunga nisu originalno dizajnirani.

Oštećenje baterije uzrokovano preteranim punjenjem ili kvarom usled korišćenja koje nije u skladu s posebnim uputstvima navedenim u uputstvu za korisnike. Ako je serijski broj na proizvodu izmenjen, izbrisan, uklonjen ili nečitak.

Baterije se pune pomoću punjača i to samo onog odobrenog od strane Samsung-a.

Ako su ćelije ili jedinjenja baterije slomljeni ili pokazuju dokaze o neovlašćenoj intervernciji.

Opšte odredbe

Samsung daje usluge garancije za sve vrste proizvoda. Niže se nalazi opis ponuđenih usluga garancije za različite grupe proizvoda:

Samsungovi proizvodi imaju garanciju koja važi za navedeni period. Neki Samsungovi proizvodi imaju različite periode garancije zbog prirode dizajna, proizvodnje ili očekivanog veka trajanja, a garancija stupa na snagu od datuma kupovine prvog korisnika.

1. Garancija je važeća samo ako je priložena garancijska kartica(dokument o saobraznosti) i originalan račun kao dokaz kupovine ili potvrda na kojoj je vidljiv datum kupovine, ime prodavca, broj modela i serijski broj proizvoda. Samsung zadržava pravo odbijanja garancije ako nedostaju takve informacije ili su iste izmenjene nakon originalne kupovine proizvoda od prodavca.

2. Samsungove obaveze ograničene su na popravku kvara ili zamenu oštećenog dela, ili pak, zamenu samog proizvoda.

3. Popravku mora izvršiti Samsungov ovlašćeni servisni centar. Garancija će biti nevažeća, čak i ako je neovlašćeni servisni centar pokušao otkloniti kvar. Samsung neće biti dužan da nadoknadi troškove odštete, udovoljiti zahtevima i nadoknaditi štetu koja je nastala zbog neovlašćenog popravljanja proizvoda.

4. Garancija nije primenjiva na druge slučajeve osim oštećenja u materijalu, dizajnu i izradi.

5. Ova garancija ne utiče na ustavno pravo kupca niti na njegova prava vezana za sporazum prodavca o kupovini / prodaji.

6. Ova garancija nije prenosiva. Garancija pripada isključivo kupcu i niti Samsung niti njegovi servisni centri navedeni u garantnom listu neće biti odgovorni za nenamerne ili značajne štete ili kršenje garancije ovog proizvoda.

7. ODRICANJE ODGOVORNOSTI: Samsung neće biti odgovoran za gubitak bilo kojih sačuvanih podataka u proizvodu koji su popravljeni ili zamenjeni.

Gore navedeni postupak odnosi se na garanciju, a korisnik će biti odgovoran za bilo koje troškove koji nastanu usled nevažeće garancije. Samsung zadržava pravo na donošenje konačne odluke o utvrđivanju problema i odabiru odgovarajućeg servisnog partnera. Zamenjeni delovi pretpostavljaju ostatak garancije originalnog proizvoda i zamenom postaju vlasništvo Samsung-a. Pročitajte svoju Samsung izjavu o ograničenoj garanciji kako biste saznali potpune garantne uslove, budući da za određene modele važe drugačiji uslovi. Neka ograničenja i restrikcije koja se primenjuju i navedeni programi subjekti su promene bez prethodne najave.

 

Samsung proizvod koji se ne prodaje u Srbiji (kao što je lični proizvod za nošenje i / ili proizvod koji je direktno kupljen izvan Srbije) ne može se besplatno popraviti pod ovom garancijom, već samo uz naplatu troškova, i pod uslovom da je popravljiv.

Trošak popravke takvog proizvoda naplatiće se vlasniku proizvoda, a vreme potrebno za popravku takvog proizvoda može biti duže nego obično. 

· Detalji o troškovima i predviđenom vremenu popravke mogu se dobiti u servisnom centru.

Potrebna je verifikacija od strane servisnog centra da bi se proverilo da li takav proizvod može da se popravi ili ne. 

· Postoji mogućnost da, u slučajevima kada su potrebni delovi za veliku popravku (kao što su TV paneli, vrata frižidera itd.) ili kada delovi za popravku nisu dostupni (na primer, kraj proizvodnje delova za popravku itd. ), Samsung proizvod koji se ne prodaje u Srbiji neće biti moguće popraviti.

Popravka Samsung proizvoda koji se ne prodaje u Srbiji neće biti moguća ako postoji značajna razlika u specifikaciji proizvoda između takvog proizvoda i Samsung proizvoda koji se prodaju u Srbiji.

Samsung proizvod koji se ne prodaje u Srbiji ne može da se popravi ako je osnovno servisno okruženje potrebno za popravku takvog proizvoda različito: kao npr. širina opsega, napon itd.

 

Garancija ne pokriva sledeće

Povremena proveravanja, održavanje, popravku i zamenu delova usled trošenja.

Zloupotrebu ili pogrešnu primenu, uključujući, ali ne ograničavajući se na korišćenje proizvoda osim za ispravnu svrhu ili onu koja nije u skladu sa uputstvima o održavanju i korišćenju od strane kompanije Samsung. Oštećenja nastala korišćenjem proizvoda sa dodatnim priborom koji nije odobren od strane Samsunga. Kvar na proizvodu nastao usled neispravnog postavljanja ili korišćenja koje nije u skladu s uputstvima i tehničkim ili bezbednosnim standardima navedenim u uputstvu za korišćenje.

Nezgode, viša sila, udari groma, poplava, požar, javna okupljanja, neispravna ventilacija, fluktuacija napona ili sve ostalo što nije u nadležnosti kompanije Samsung.

Neovlašćene modifikacije na proizvodu sa ciljem udovoljavanja lokalnim ili međunarodnim tehničkim standardima u zemljama u kojima proizvodi Samsunga nisu originalno dizajnirani.

Oštećenje baterije uzrokovano preteranim punjenjem ili kvarom usled korišćenja koje nije u skladu s posebnim uputstvima navedenim u uputstvu za korisnike. Ako je serijski broj na proizvodu izmenjen, izbrisan, uklonjen ili nečitak.

Baterije se pune pomoću punjača i to samo onog odobrenog od strane Samsung-a.

Ako su ćelije ili jedinjenja baterije slomljeni ili pokazuju dokaze o neovlašćenoj intervernciji.