Saveti za pravilno korišćenje Samsung baterije

Bezbednosne informacije

Pročitajte važne bezbednosne informacije pre korišćenja ovog
uređaja. One sadrže opšte bezbednosne informacije za uređaje
i mogu da uključuju sadržaj koji se ne primenjuje na vaš uređaj.
Sledite informacije o upozorenjima i oprezu kako bi sprečili lične i
telesne povrede drugih lica i oštećenja na svom uređaju.


Termin „uređaj“ odnosi se na proizvod i njegovu bateriju,
punjač, stavke priložene uz proizvod i svu dodatnu opremu
koju je odobrila kompanija Samsung a koja se koristi uz ovaj
proizvod.

Upozorenje


Nepoštovanje bezbednosnih upozorenja i propisa
može uzrokovati ozbiljne povrede ili smrt


Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti
neučvršćene električne utičnice
Nezaštićene veze mogu uzrokovati električni udar ili požar.


Nemojte dodirivati kabl za napajanje mokrim rukama ili isključivati
punjač povlačenjem kabla

To može dovesti do električnog udara.

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje
To može uzrokovati električni udar ili požar.


Ne koristite uređaj dok se puni ili dodirujte uređaj mokrim rukama
To može uzrokovati električni udar.


Nemojte kratko spajati punjač ili uređaj
To može uzrokovati električni udar ili požar ili kvar ili eksploziju baterije.


Ne koristite uređaj na otvorenom tokom grmljavine
To može dovesti do električnog udara ili neispravnosti uređaja.


Koristite baterije, punjače, dodatnu opremu i materijal koje je
odobrio proizvođač

• Korišćenje generičke baterije ili punjača može skratiti radni vek
uređaja ili uzrokovati kvar uređaja. To, takođe, može uzrokovati požar
ili eksploziju baterije.
• Koristite samo bateriju i punjač koje je odobrio Samsung i koji su
specijalno dizajnirani za vaš uređaj. Nekompatibilna baterija i punjač
mogu izazvati ozbiljne povrede ili oštetiti uređaj.
• Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost
korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija
Samsung ne odobrava.


Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili na struku
• Uređaj može da se ošteti, eksplodira ili može da dođe do požara ako se
na njega nanese previše pritiska.
• Možete se povrediti ako vas udare ili padnete.


Nemojte ispuštati punjač ili uređaj ili udarati po njima


Uređajem i punjačem rukujte pažljivo i pažljivo ih odlažite u otpad
• Bateriju ili uređaj nikada ne bacajte u vatru. Nikada ne postavljajte
bateriju ili uređaj na ili u uređaje za grejanje, kao što su mikrotalasne
pećnice, šporeti ili radijatori. Uređaj može da eksplodira ukoliko se
pregreje. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja
korišćene baterije ili uređaja.
• Uređaj nikada nemojte da lomite ili bušite.
• Izbegavajte da uređaj izlažete visokom pritisku, što može izazvati
interni kratak spoj i pregrevanje.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja
• Izbegavajte da uređaj i bateriju izlažete veoma niskim ili veoma
visokim temperaturama.
• Ekstremne temperature mogu da oštete uređaj i smanje kapacitet
punjenja i vek trajanja uređaja i baterije.
• Sprečite da baterija dođe u dodir sa metalnim predmetima, jer
to može da stvori vezu između + i – pola baterije i dovede do
privremenog ili trajnog oštećenja baterije.
• Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni,
vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno
u njima
• Može se desiti da baterija procuri.
• Uređaj se može pregrejati, te može doći do požara.


Ne koristite niti skladištite uređaj u oblastima sa visokim
koncentracijama prašine ili čestica u vazduhu
Prašina ili strane čestice mogu uzrokovati neispravnost uređaja i mogu
uzrokovati požar ili električni udar.


Sprečite da višenamenski konektor i manji kraj punjača dođu u
kontakt sa provodnim materijalima, kao što su tečnosti, prašina,
metalna prašina i patrone olovke

Provodni materijali mogu izazvati kratak spoj ili koroziju terminala, što za
posledicu može imati eksploziju ili požar.

Ne grizite niti sisajte uređaj ili baterije
• Na taj način se uređaj može oštetiti ili prouzrokovati eksplozija ili požar.
• Deca ili životinje se mogu ugušiti malim delovima.
• Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.


 

Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta
Ako to činite može doći do gušenja ili ozbiljnih povreda.


Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije
Za bezbedno odlaganje vaše litijum-jonske baterije, obratite se najbližem
ovlašćenom servisnom centru.


Oprez
Nepoštovanje bezbednosnih upozorenja i propisa
može uzrokovati povrede ili oštećenje imovine

Zahvaljujemo na povratnim informacijama