Podešavanje HDMI crna boja i kako da ga promenim na Samsung televizoru (modeli 2013)?

P: Čemu služi podešavanje HDMI crna boja i kako da ga promenim na Samsung televizoru (modeli 2013)?

Ukoliko eksterni uređaj koji ste povezali ne podržava pun spektar crne boje koji ekran televizora podržava, možete omogućiti opciju HDMI crna boja i na taj način će televizor kompenzovati za manjak crnog spektra. Opcija HDMI crna boja će kompenzovati nedostatak crne boje u izvornom uređaju i to kako vi želite (nisko, normalno, visoko). Time će se proširiti spektar crne boje od 0 do 255 sa izvornog uređaja povezanim preko Y Pr Pb konektora.


Napomena: kada je priključen HDMI uređaj koji podržava RGB spektar boja (i koristi spektar HDMI crne boje 0-255), opcija HDMI crna će biti onemogućena.


Da biste promenili HDMI crna sledite ove korake:


Ukoliko koristite Smart Touch Control:


1. Uključite televizor.
2. Pritisnite dugme MORE.

 

3. Koristite 1  dodirnu tablu (touch pad) da biste upravljali virtuelnim daljinskim upravljačem koji se prikazuje na ekranu i obeležite ikonicu tastera MENI a zatim pritisnite centar dodirne table.

 

4. Obeležite opciju Slika i pritisnite centar dodirne table.
5. Na listi obeležite Opcije slike i pritisnite centar dodirne table.
6. Na listi obeležite HDMI crna i pritisnite centar dodirne table.
7. Obeležite Nisko, Normalno, Visoko (u zavisnosti od toga šta želite) pritisnite centar dodirne table.
8. Pritisnite i držite dugme POVRATAK da biste izašli iz menija.

 

 

Ukoliko koristite običan daljinski upravljač:


1. Uključite televizor.
2. Pritisnite dugme MENI.

 

3. Pritisnite tastere za navigaciju 1  Gore ili 1  Dole na svom daljinskom upravljaču da biste izabrali opciju Slika a zatim pritisnite taster 1  ENTER.

 


4. Pritisnite tastere za navigaciju 1  Gore ili 1  Dole na svom daljinskom upravljaču da biste izabrali Opcije slike a zatim pritisnite taster 1  ENTER.

 


5. Pritisnite tastere za navigaciju 1  Gore ili 1  Dole na daljinskom upravljaču da biste izabrali HDMI crna boja a zatim pritisnite taster 1  ENTER.


 

6. Pritisnite tastere za navigaciju 1  Gore ili 1  Dole na daljinskom upravljaču da biste izabrali Nisko, Normalno ili Visoko (prema svom nahođenju) a zatim pritisnite taster 1  ENTER.

 


7. Pritisnite dugme EXIT da biste izašli iz menija.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama