Zbog čega se na ekranu mog Samsung televizora pojavljuju kockice u boji?

P: Zbog čega se na ekranu mog Samsung televizora pojavljuju kockice u boji?


Ukoliko se na slici pojavljuju kockice u boji problem može biti u slabom ili suviše jakom signalu. Ovaj problem se obično vezuje za prijem emitovanog digitalnog signala (ili prijem satelitskog signala).

Možete proveriti snagu i kvalitet prijema signala u meniju Podrške na vašem televizoru. Idealna jačina signala bi trebalo da se kreće između 40%-80% a kvalitet signala bi trebalo da očitava 0 grešaka ili najbliže nuli što je moguće.


Ukoliko je slab signal proverite da li se antena pomerila i da li postoji neko oštećenje. Ukoliko koristite pojačivač antenskog signala proverite da li su svi priključci, koaksijalni kabl i kabl za napajanje u ispravnom stanju.

Da biste pojačali signal i na taj način umanjili ili kompletno uklonili smetnje na slici možete da:


• Povežete pojačivač ulaznog signala
• Ponovo izvršite automatsko pretraživanje kanala (ukoliko se problem odnosi na zemaljske kanale)
• Pokrenete fino pretraživanje (ukoliko se problem odnosi na zemaljske analogne kanale)


Ukoliko je signal suviše jak trebalo bi da instalirate smanjivač signala (atenuator). Postoje smanjivači signala različitih snaga (podeoci od po 3dB) i mogu se koristiti u bilo kojoj kombinaciji kako bi se postavila željena snaga signala. Mogu se nabaviti u prodavnicama koje prodaju elektronsku/antensku opremu.


Napomena: ukoliko koristite satelitsku antenu probajte da popravite položaj antene radi boljeg prijema. Pročitajte uputstvo koje ste dobili uz satelitsku antenu ili digitalni prijemnik, a možete i da kontaktirate kompaniju koja je instalirala antenu.


Postavljanje pojačivača signala


Pokušajte da postavite pojačivač signala na kabl koji povezuje antenu ili prijemnik sa televizorom. Pojačavanjem signala se obično može postići bolja slika. Pojačivači signala se mogu kupiti u prodavnicama elektronske opreme.

Korišćenje automatskog pretraživanja (za prijem zemaljskih kanala)


Pokrenite automatsko pretraživanje kanala na televizoru. Time se može poboljšati signal ili smanjiti ili ukloniti smetnje na slici. Sledite ove korake:


Ukoliko koristite Smart Touch daljinski upravljač:


1. Uključite televizor.
2. Pritisnite dugme MORE.

 

3. Preko 1  dodirne table koristite virtuelni daljinski upravljač koji se prikazuje na ekranu televizora i obeležite ikonicu tastera MENI i pritisnite sredinu dodirne table.


4. Obeležite Emitovanje i pritisnite sredinu dodirne table.
5. Na listi obeležite Automatsko traženje i pritisnite sredinu dodirne table. Zatim ponovo pritisnite sredinu dodrine table.
6. Obeležite Start i pritisnite sredinu dodirne table.
7. Kada se automatsko traženje završi pritisnite i držite dugme NAZAD da biste zatvorili sve menije.

 

Ukoliko koristite običan daljinski upravljač:


1. Uključite televizor.
2. Pritisnite dugme MENI na običnom daljinskom upravljaču.


3. Pritisnite navigacioni taster 1  Gore ili 1  Dole na daljinskom upravljaču da biste došli do opcije Emitovanje i pritisnite taster 1  ENTER.

 


4. Pritisnite navigacioni taster 1  Gore ili 1  Dole na daljinskom upravljaču da biste izabrali Automatsko traženje i pritisnite taster 1  ENTER.

 


5. Pritisnite ponovo taster 1  ENTER.

 

6. Kada se završi automatsko pretraživanje pritisnite taster EXIT da biste zatvorili menije.


Korišćenje funkcije finog pretraživanja (za prijem analognih zemaljskih kanala)


Napomena: ovaj deo se odnosi samo na analogne signale, koji su danas sve manje prisutni.

Ukoliko koristite Smart Touch daljinski upravljač:


1. Uključite televizor.
2. Prebacite na kanal na kome je slika lošeg kvaliteta.
3. Pritisnite taster MORE.


4. Koristite 1  dodirnu tablu da biste na virtuelnom daljinskom upravljaču koji se prikazuje na ekranu obeležili ikonicu taster MENI, a zatim pritisnite na sredinu dodirne table .


5. Obeležite Emitovanje a zatim pritisnite na sredinu dodirne table.
6. Obeležite Podešavanje kanala a zatim pritisnite na sredinu dodirne table.
7. Pomoću dodirne table obeležite Fino pretraživanje i pritisnite na sredinu dodirne table.
8. Prevlačite palcem ulevo ili udesno preko dodirne table da biste izvršili fino podešavanje i pronađite podešavanje koje omogućava najbolji mogući kvalitet slike. Ukoliko želite da resetujete fino pretraživanje na početak, obeležite Resetovanje koristeći dodirnu tablu a zatim pritisnite na sredinu dodirne table.
9. Da biste sačuvali podešavanje za fino pretraživanje pritisnite na sredinu dodirne table.
10. Pritisnite i držite taster POVRATAK da biste zatvorili sve menije.


Ukoliko koristite običan daljinski upravljač:


1. Uključite televizor.
2. Pritisnite taster MENI na običnom daljinskom upravljaču.

 


3. Upotrebite navigacione tastere 1  Gore ili 1  Dole da biste izabrali opciju Emitovanje a zatim pritisnite taster 1  ENTER.

 

4. Upotrebite navigacione tastere 1  Gore ili 1  Dole da biste izabrali Podešavanje kanala a zatim pritisnite taster 1  ENTER.

 

5. Upotrebite navigacione tastere 1  Gore ili 1  Dole da biste izabrali Fino podešavanje a zatim pritisnite taster 1  ENTER.


6. Upotrebite navigacione tastere 1  levo1  desno da biste podesili fino podešavanje i proniđite postavku koja omogućava najbolji kvalitet slike. Ukoliko želite da resetujete fino podešavanje na početak,

 

obeležite opciju Resetovanje pomoću navigacionog tastera 1  Dole i pritisnite taster 1  ENTER.

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama