Etika

Ethics

Kulturë korporative e
ndershme dhe
transparente

Kulturë korporative e
ndershme dhe
transparente

Në strukturën e veprimeve tona të përditshme, përfshijmë integritetin për
të përmbushur rolin dhe përgjegjësinë tonë shoqërore në mënyrë të tillë
që t'i përshtatet statusit tonë si një kompani globale me nivel të lartë.

Në strukturën e veprimeve tona të përditshme, përfshijmë integritetin për
të përmbushur rolin dhe përgjegjësinë tonë shoqërore në mënyrë të tillë
që t'i përshtatet statusit tonë si një kompani globale me nivel të lartë.

Duke qenë se biznesi ynë kalon nëpër vende të shumta të globit, njohim dhe analizojmë dallimet në ligje, rregullore dhe praktika në vendet përkatëse, teksa e kryejmë biznesin në mënyrë të ligjshme dhe etike. Ne gjithashtu zhvillojmë dhe zbatojmë politikat globale të sigurisë personale të të dhënave për të respektuar privatësinë e klientëve dhe të punonjësve tanë, si dhe për të mbrojtur të dhënat e tyre personale. Përpjekjet tona për të administruar sistematikisht pajtueshmërinë dhe rreziqet tona etike udhëhiqen nga kodi i përgjithshëm i sjelljes Samsung dhe nga udhëzimet e kodit të biznesit që orientojnë të gjithë punonjësit tanë në kryerjen e veprimeve dhe gjykimeve me vlerë. Ekipi ynë i pajtueshmërisë, më parë në zyrën ligjore, i raporton tani drejtpërdrejt administratorit të kompanisë dhe kreu i ekipit të pajtueshmërisë merr pjesë në të gjitha mbledhjet e këshillit drejtues për të mbështetur vendime të rëndësishme të ndërmarra nga këshilli. Operojmë organizata të dedikuara në çdo divizion të biznesit dhe në zyrat e jashtme rajonale për të administruar çështjet e pajtueshmërisë në lidhje me çdo biznes dhe rajon.

Menaxhimi i etikës

Furnizuesit, klientët, grupet e jashtme të interesit dhe punonjësit tanë informohen rreth kodit global të sjelljes (parimet e biznesit të Samsung) përmes faqes së internetit për etikën e menaxhimit, si dhe u ofrohet një kanal për të raportuar shkeljet e standardeve etike. Përveç kësaj, "Udhëzimet e sjelljes në biznes për punonjësit", të cilat shërbejnë si standarde etike për punonjësit tanë, përkthehen dhe ofrohen në një total prej 15 gjuhësh (përfshirë gjuhën koreane) dhe vendosen në intranetin e kompanisë. Detajet përkatëse shpërndahen dhe përhapen tek të gjithë punonjësit tanë anembanë globit, përmes trajnimeve në grup, në rrjet dhe audio/vizuale të ofruara të paktën një herë në vit, për të mos thënë më shumë. Për të zbatuar praktika transparente biznesi, furnizuesve tanë u jepen edhe "Udhëzime biznesi" veç.

Menaxhimi i përputhshmërisë

Programi ynë i pajtueshmërisë synon të krijojë një kulturë korporative të udhëhequr nga pajtueshmëria me qëllim pakësimin e rreziqeve të biznesit që mund të ndodhin për shkak të caktimit të çmimeve ose shkeljes së të drejtave të pronësisë intelektuale dhe marrjes së një përgjegjësie më të madhe në fushat e të drejtave të njeriut, shëndetit dhe sigurisë, si dhe të mjedisit. Sistemi i Menaxhimit të Programit të Pajtueshmërisë (SMPP), një sistem i IT-së i krijuar për menaxhimin e rreziqeve që lidhen me pajtueshmërinë, siguron politikat specifike të zonës, si dhe detajet e monitorimit të çështjeve rajonale. Seksioni ynë i ndihmës është i gatshëm t'u përgjigjet kurdo dhe një për një pyetjeve të punonjësve drejtuar ekspertëve në lidhje me punën ose kur ata i konsiderojnë udhëzimet tona si të pamjaftueshme për të përcaktuar paligjshmërinë. Sistemi ynë i denoncimit të parregullsive të brendshme, i zhvilluar sipas CPMS për punonjësit tanë, operon në mënyrë të tillë që të garantojë në mënyrë absolute fshehtësinë e denoncuesve.

Procesi i menaxhimi të pajtueshmërisë

  • Parandalimi

    Ofrojmë trajnim të punonjësve, udhëzime specifike sipas fushave, kryejmë vetëshqyrtim duke u bazuar në sistem, operojmë Shërbimin e mbështetjes së klientit, monitorojmë dhe menaxhojmë rregulloret e reja dhe të rishikuara

  • Monitorimi

    Kryerja e monitorimit të rregullt të dedikuar, përmes njësive ose stafit të dedikuar

Politika e privatësisë

Kemi shpallur zyrtarisht politikën tonë të privatësisë me standarde globale dhe kemi zhvilluar politika të rëndësishme, që pasqyrojnë kushtet rregulluese specifike trajonale dhe karakteristikat vendore. Si rezultat i këtyre përpjekjeve, punonjësve tanë u ofrohet një guidë informative e personelit global dhe një guidë menaxhimi për transferimin e përpunimit të të dhënave personale që të përdoren si rregulla menaxhimi. Zbatojmë proceset dhe sistemet tona duke përfshirë politika të rëndësishme në sjelljen tonë ditore të biznesit dhe vazhdojmë të shqyrtojmë dhe ofrojmë trajnime të gjera në nivel kompanie.

 

Operimi i njësive të dedikuara

Krijimi i zyrës globale të privatësisë brenda zyrëse Ligjore të korporatës nën udhëheqjen e drejtpërdrejtë të avokatëve të emëruar nga Administratori i kompanisë.
Cakton avokatë të ngarkuar me politikën e privatësisë në sektorët përkatës të biznesit
 

Përforcimi i shqyrtimit të funksionimit të politikave të privatësisë/sistemeve të menaxhimit

Kryerja e shqyrtimeve të rregullta dhe e përmirësimeve të nevojshme në sistemet dhe shërbimet që veprojnë, teknik dhe fizik të mbrojtjes që drejton të gjithë procesin e grumbullimit, përpunimit dhe kontrollit të të dhënave
 

Trajnimi për politikën e privatësisë

Ofrimi i trajnimit on/offline lidhur me politikën e privatësisë që merr në konsideratë karakteristikat e punës specifike të departamentit (planifikimi, hulumtimi dhe zhvillimi, marketingu etj.) si edhe trajnim themelor për punonjësit
 

Operacionet e sistemit të menaxhimit ligjor të privatësisë (PLMS)

Bën të detyrueshme marrjen e masave parandaluese përmes përdorimit të listës së kontrollit të rrezikut të privatësisë së të dhënave të krijuar për të shqyrtuar rreziqet e privatësisë së të dhënave për çdo fazë të produkteve dhe shërbimeve, dhe ndërprerja gjatë shqyrtimit të listës së kontrollit përmes avokatëve të dedikuar