Cfare mbulon Garancia

TË DHËNAT PËR SHËRBIMET, GARANCITË DHE PROCEDURAT

Dispozitat dhe kushtet

Samsung ofron shërbimin e garancisë për të gjitha llojet e produkteve. Më poshtë jepet përshkrimi i shërbimeve të ofruara, garancitë për grupe të ndryshme produktesh:

Produktet e Samsung kanë garanci të vlefshme për një periudhë ta caktuar. Disa nga produktet e Samsung kanë periudha të ndryshme garancie për shkak të natyrës së dizajnit, prodhimit ose kohëzgjatjes së pritshme të funksionimit, dhe garancia hyn në fuqi nga data e blerjes fillestare nga konsumatori.

1. Garancia është e vlefshme vetëm nëse paraqitet fletëgarancia (dokumenti i konformitetit) dhe fatura origjinale si provë e blerjes, ose vërtetimi në të cilin duket qartë data e blerjes, emri i shitësit, numri i modelit dhe numri i serisë së produktit. Samsung rezervon të drejtën të refuzojë garancinë nëse këto informacione mungojnë ose janë modifikuar pas blerjes fillestare të produktit nga shitësi.

2. Detyrimet e Samsung kufizohen deri në riparimin e defektit ose zëvendësimin e pjesës së dëmtuar, ose në zëvendësimi n përfundimtar të produktit.

3. Riparimet duhen kryer nga një qendër shërbimi e autorizuar e Samsung. Garancia do të anullohet nëse një qendër shërbimi e paautorizuar është përpjekur ta riparojë defektin. Samsung nuk do të jetë përgjegjës për kompensimin e dëmeve, të plotësojë kërkesat dhe të kompensojë dëmin e shkaktuar nga riparimi i paautorizuar.

4. Garancia nuk vlen për rastet e tjera, veçse për defektet e materialit, dizajnit dhe punimit.

5. Kjo garanci nuk ndikon në të drejtën kushtetuese të blerësit dhe as në të drejtat e tij të lidhura me marrëveshjen e shitësit për blerjen/shitjen.

6. Kjo garanci nuk është e transferueshme. Garancia i takon vetëm blerësit dhe as Samsung e as qendrat e saj të shërbimit të listuara në fletëgaranci nuk do të jenë përgjegjëse për dëmet aksidentale ose të rëndësishme, ose për mosrespektimin e garancisë së produktit.

7. REFUZIMI I PËRGJEGJËSISË: Samsung nuk do të jetë përgjegjës për humbjen e të dhënave nga produkti i riparuar ose i zëvendësuar.

 

Procedura e mësipërme vlen për garancinë dhe përdoruesi do të jetë përgjegjës për çdo kosto të shkaktuar për shkak të garancisë së pavlefshme. Samsung rezervon të drejtën për të marrë një vendim përfundimtar për përcaktimin e problemit dhe zgjedhjen e partnerit të duhur të shërbimit. Pjesët e zëvendësuara nënkuptojnë pjesën e mbetur të garancisë origjinale të produktit dhe me zëvendësimin ato bëhen pronë e Samsung. Lexoni Deklaratën tuaj Samsung për Garancinë e kufizuar që të njiheni me kushtet e plota të garancisë, sepse disa modele të caktuara kanë kushte të tjera. Disa kufizime dhe parandalime që zbatohen, si dhe programet e mësipërme, janë subjekte të ndryshimeve pa paralajmërim.

Një produkt i Samsungut i cili nuk shitet në Shqipëri (si një produkt personal gjendje dhe/ose një produkt i blerë drejtpërdrejt nga jashtë Shqipëri) nuk mund të riparohet falas sipas kësaj garancie, por mund të riparohet vetëm kundrejt kostos dhe me kushtin që të jetë i riparueshëm.  

- Kostoja e riparimit të këtij produkti i ngarkohet pronarit të produktit dhe koha e nevojshme për riparimin e këtij produkti mund të jetë më e gjatë se zakonisht. 

Hollësitë në lidhje me koston e riparimit dhe koha e parashikuar për riparim mund të mësohen në qendrën e shërbimit.

- Një verifikim nga qendra e shërbimit është i nevojshëm për të verifikuar nëse ky produkt është i riparueshëm apo jo.

Ka mundësi që në rastet kur pjesët e riparimit të një madhësie të madhe (si panelet TV, dyert e frigoriferit etj.,) ose nëse pjesët e riparimit nuk janë të disponueshme (për shkak të, për shembull, përfundimit të prodhimit të këtyre pjesëve të riparimit etj.,), një produkt i Samsungut që nuk shitet në Shqipëri nuk do të jetë i riparueshëm.

- Riparimi i një produkti të Samsungut që nuk shitet në Shqipëri nuk do të jetë i mundur nëse ka një diferencë të konsiderueshme në specifikimin e produktit ndërmjet këtij produkti dhe produkteve të Samsungut që shiten në Shqipëri .

- Një produkt i Samsungut që nuk shitet në Shqipëri nuk mund të riparohet nëse mjedisi bazë i shërbimit të kërkuar për riparimin e këtij produkti është i ndryshëm: si gama, voltazhi etj.  

 

Garancia nuk mbulon

Kontrollet e herëpashershme, mirëmbajtjen, riparimin dhe zëvendësimin e pjesëve për shkak të konsumimit; abuzimin apo keqpërdorimin, duke përfshirë, por pa u kufizuar me, përdorimin e produktit, përveçse me qëllimin e duhur apo atë që nuk është në përputhje me udhëzimet për mirëmbajtjen dhe përdorimin nga ana e kompanisë Samsung; dëme të shkaktuara nga përdorimi i produktit me pajisje shtesë jo të miratuar nga Samsung; dështimet e produktit për shkak të instalimit të papërshtatshëm ose të përdorimit që nuk është në përputhje me udhëzimet dhe standardet teknike ose të sigurisë të dhëna në manualin udhëzues.

Aksidentet, forcën madhore, vetëtimat, përmbytjet, zjarrin, tubime publike, ventilim të dëmtuar, luhatjet e tensionit apo çdo gjë tjetër që nuk është në juridiksionin e Samsung. Modifikimet e paautorizuara të produktit me qëllim të përmbushjes së standardeve vendore dhe ndërkombëtare teknike në vendet në të cilat produktet e Samsung nuk janë origjinale.

Dëmtimin e baterisë të shkaktuar nga karikimi i tepërt ose defekti për shkak të përdorimit jo në përputhje me udhëzimet e veçanta të parashikuara në udhëzuesin e përdoruesit. Nëse numri i serisë në produkt është ndryshuar, fshirë, hequr ose është bërë i palexueshëm. Bateritë mbushen duke përdorur karikuesin e miratuar vetëm nga Samsung. Nëse qelizat apo komponentët e baterisë janë thyer ose kanë prova të ndërhyrjes së paautorizuar.

Dispozitat dhe kushtet

Samsung ofron shërbimin e garancisë për të gjitha llojet e produkteve. Më poshtë jepet përshkrimi i shërbimeve të ofruara, garancitë për grupe të ndryshme produktesh:

Produktet e Samsung kanë garanci të vlefshme për një periudhë ta caktuar. Disa nga produktet e Samsung kanë periudha të ndryshme garancie për shkak të natyrës së dizajnit, prodhimit ose kohëzgjatjes së pritshme të funksionimit, dhe garancia hyn në fuqi nga data e blerjes fillestare nga konsumatori.

1. Garancia është e vlefshme vetëm nëse paraqitet fletëgarancia (dokumenti i konformitetit) dhe fatura origjinale si provë e blerjes, ose vërtetimi në të cilin duket qartë data e blerjes, emri i shitësit, numri i modelit dhe numri i serisë së produktit. Samsung rezervon të drejtën të refuzojë garancinë nëse këto informacione mungojnë ose janë modifikuar pas blerjes fillestare të produktit nga shitësi.

2. Detyrimet e Samsung kufizohen deri në riparimin e defektit ose zëvendësimin e pjesës së dëmtuar, ose në zëvendësimi n përfundimtar të produktit.

3. Riparimet duhen kryer nga një qendër shërbimi e autorizuar e Samsung. Garancia do të anullohet nëse një qendër shërbimi e paautorizuar është përpjekur ta riparojë defektin. Samsung nuk do të jetë përgjegjës për kompensimin e dëmeve, të plotësojë kërkesat dhe të kompensojë dëmin e shkaktuar nga riparimi i paautorizuar.

4. Garancia nuk vlen për rastet e tjera, veçse për defektet e materialit, dizajnit dhe punimit.

5. Kjo garanci nuk ndikon në të drejtën kushtetuese të blerësit dhe as në të drejtat e tij të lidhura me marrëveshjen e shitësit për blerjen/shitjen.

6. Kjo garanci nuk është e transferueshme. Garancia i takon vetëm blerësit dhe as Samsung e as qendrat e saj të shërbimit të listuara në fletëgaranci nuk do të jenë përgjegjëse për dëmet aksidentale ose të rëndësishme, ose për mosrespektimin e garancisë së produktit.

7. REFUZIMI I PËRGJEGJËSISË: Samsung nuk do të jetë përgjegjës për humbjen e të dhënave nga produkti i riparuar ose i zëvendësuar.

 

Procedura e mësipërme vlen për garancinë dhe përdoruesi do të jetë përgjegjës për çdo kosto të shkaktuar për shkak të garancisë së pavlefshme. Samsung rezervon të drejtën për të marrë një vendim përfundimtar për përcaktimin e problemit dhe zgjedhjen e partnerit të duhur të shërbimit. Pjesët e zëvendësuara nënkuptojnë pjesën e mbetur të garancisë origjinale të produktit dhe me zëvendësimin ato bëhen pronë e Samsung. Lexoni Deklaratën tuaj Samsung për Garancinë e kufizuar që të njiheni me kushtet e plota të garancisë, sepse disa modele të caktuara kanë kushte të tjera. Disa kufizime dhe parandalime që zbatohen, si dhe programet e mësipërme, janë subjekte të ndryshimeve pa paralajmërim.

Një produkt i Samsungut i cili nuk shitet në Shqipëri (si një produkt personal gjendje dhe/ose një produkt i blerë drejtpërdrejt nga jashtë Shqipëri) nuk mund të riparohet falas sipas kësaj garancie, por mund të riparohet vetëm kundrejt kostos dhe me kushtin që të jetë i riparueshëm.  

- Kostua e riparimit të këtij produkti i ngarkohet pronarit të produktit dhe koha e nevojshme për riparimin e këtij produkti mund të jetë më e gjatë se zakonisht. 

Hollësitë në lidhje me koston e riparimit dhe koha e parashikuar për riparim mund të mësohen në qendrën e shërbimit.

- Një verifikim nga qendra e shërbimit është i nevojshëm për të verifikuar nëse ky produkt është i riparueshëm apo jo.

Ka mundësi që në rastet kur pjesët e riparimit të një madhësie të madhe (si panelet TV, dyert e frigoriferit etj.,) ose nëse pjesët e riparimit nuk janë të disponueshme (për shkak të, për shembull, përfundimit të prodhimit të këtyre pjesëve të riparimit etj.,), një produkt i Samsungut që nuk shitet në Shqipëri nuk do të jetë i riparueshëm.

- Riparimi i një produkti të Samsungut që nuk shitet në Shqipëri nuk do të jetë i mundur nëse ka një diferencë të konsiderueshme në specifikimin e produktit ndërmjet këtij produkti dhe produkteve të Samsungut që shiten në Shqipëri .

- Një produkt i Samsungut që nuk shitet në Shqipëri nuk mund të riparohet nëse mjedisi bazë i shërbimit të kërkuar për riparimin e këtij produkti është i ndryshëm: si gama, voltazhi etj.

 

Garancia nuk mbulon

Kontrollet e herëpashershme, mirëmbajtjen, riparimin dhe zëvendësimin e pjesëve për shkak të konsumimit; abuzimin apo keqpërdorimin, duke përfshirë, por pa u kufizuar me, përdorimin e produktit, përveçse me qëllimin e duhur apo atë që nuk është në përputhje me udhëzimet për mirëmbajtjen dhe përdorimin nga ana e kompanisë Samsung; dëme të shkaktuara nga përdorimi i produktit me pajisje shtesë jo të miratuar nga Samsung; dështimet e produktit për shkak të instalimit të papërshtatshëm ose të përdorimit që nuk është në përputhje me udhëzimet dhe standardet teknike ose të sigurisë të dhëna në manualin udhëzues.

Aksidentet, forcën madhore, vetëtimat, përmbytjet, zjarrin, tubime publike, ventilim të dëmtuar, luhatjet e tensionit apo çdo gjë tjetër që nuk është në juridiksionin e Samsung. Modifikimet e paautorizuara të produktit me qëllim të përmbushjes së standardeve vendore dhe ndërkombëtare teknike në vendet në të cilat produktet e Samsung nuk janë origjinale.

Dëmtimin e baterisë të shkaktuar nga karikimi i tepërt ose defekti për shkak të përdorimit jo në përputhje me udhëzimet e veçanta të parashikuara në udhëzuesin e përdoruesit. Nëse numri i serisë në produkt është ndryshuar, fshirë, hequr ose është bërë i palexueshëm. Bateritë mbushen duke përdorur karikuesin e miratuar vetëm nga Samsung. Nëse qelizat apo komponentët e baterisë janë thyer ose kanë prova të ndërhyrjes së paautorizuar.

Dispozitat dhe kushtet

 

Samsung ofron shërbimin e garancisë për të gjitha llojet e produkteve. Më poshtë jepet përshkrimi i shërbimeve të ofruara, garancitë për grupe të ndryshme produktesh:

Produktet e Samsung kanë garanci të vlefshme për një periudhë ta caktuar. Disa nga produktet e Samsung kanë periudha të ndryshme garancie për shkak të natyrës së dizajnit, prodhimit ose kohëzgjatjes së pritshme të funksionimit, dhe garancia hyn në fuqi nga data e blerjes fillestare nga konsumatori.

1. Garancia është e vlefshme vetëm nëse paraqitet fletëgarancia (dokumenti i konformitetit) dhe fatura origjinale si provë e blerjes, ose vërtetimi në të cilin duket qartë data e blerjes, emri i shitësit, numri i modelit dhe numri i serisë së produktit. Samsung rezervon të drejtën të refuzojë garancinë nëse këto informacione mungojnë ose janë modifikuar pas blerjes fillestare të produktit nga shitësi.

2. Detyrimet e Samsung kufizohen deri në riparimin e defektit ose zëvendësimin e pjesës së dëmtuar, ose në zëvendësimi n përfundimtar të produktit.

3. Riparimet duhen kryer nga një qendër shërbimi e autorizuar e Samsung. Garancia do të anullohet nëse një qendër shërbimi e paautorizuar është përpjekur ta riparojë defektin. Samsung nuk do të jetë përgjegjës për kompensimin e dëmeve, të plotësojë kërkesat dhe të kompensojë dëmin e shkaktuar nga riparimi i paautorizuar.

4. Garancia nuk vlen për rastet e tjera, veçse për defektet e materialit, dizajnit dhe punimit.

5. Kjo garanci nuk ndikon në të drejtën kushtetuese të blerësit dhe as në të drejtat e tij të lidhura me marrëveshjen e shitësit për blerjen/shitjen.

6. Kjo garanci nuk është e transferueshme. Garancia i takon vetëm blerësit dhe as Samsung e as qendrat e saj të shërbimit të listuara në fletëgaranci nuk do të jenë përgjegjëse për dëmet aksidentale ose të rëndësishme, ose për mosrespektimin e garancisë së produktit.

7. REFUZIMI I PËRGJEGJËSISË: Samsung nuk do të jetë përgjegjës për humbjen e të dhënave nga produkti i riparuar ose i zëvendësuar.

 

Procedura e mësipërme vlen për garancinë dhe përdoruesi do të jetë përgjegjës për çdo kosto të shkaktuar për shkak të garancisë së pavlefshme. Samsung rezervon të drejtën për të marrë një vendim përfundimtar për përcaktimin e problemit dhe zgjedhjen e partnerit të duhur të shërbimit. Pjesët e zëvendësuara nënkuptojnë pjesën e mbetur të garancisë origjinale të produktit dhe me zëvendësimin ato bëhen pronë e Samsung. Lexoni Deklaratën tuaj Samsung për Garancinë e kufizuar që të njiheni me kushtet e plota të garancisë, sepse disa modele të caktuara kanë kushte të tjera. Disa kufizime dhe parandalime që zbatohen, si dhe programet e mësipërme, janë subjekte të ndryshimeve pa paralajmërim.

Një produkt i Samsungut i cili nuk shitet në Shqipëri (si një produkt personal gjendje dhe/ose një produkt i blerë drejtpërdrejt nga jashtë Shqipëri) nuk mund të riparohet falas sipas kësaj garancie, por mund të riparohet vetëm kundrejt kostos dhe me kushtin që të jetë i riparueshëm.  

- Kostua e riparimit të këtij produkti i ngarkohet pronarit të produktit dhe koha e nevojshme për riparimin e këtij produkti mund të jetë më e gjatë se zakonisht. 

Hollësitë në lidhje me koston e riparimit dhe koha e parashikuar për riparim mund të mësohen në qendrën e shërbimit.

- Një verifikim nga qendra e shërbimit është i nevojshëm për të verifikuar nëse ky produkt është i riparueshëm apo jo.

Ka mundësi që në rastet kur pjesët e riparimit të një madhësie të madhe (si panelet TV, dyert e frigoriferit etj.,) ose nëse pjesët e riparimit nuk janë të disponueshme (për shkak të, për shembull, përfundimit të prodhimit të këtyre pjesëve të riparimit etj.,), një produkt i Samsungut që nuk shitet në Shqipëri nuk do të jetë i riparueshëm.

- Riparimi i një produkti të Samsungut që nuk shitet në Shqipëri nuk do të jetë i mundur nëse ka një diferencë të konsiderueshme në specifikimin e produktit ndërmjet këtij produkti dhe produkteve të Samsungut që shiten në Shqipëri .

- Një produkt i Samsungut që nuk shitet në Shqipëri nuk mund të riparohet nëse mjedisi bazë i shërbimit të kërkuar për riparimin e këtij produkti është i ndryshëm: si gama, voltazhi etj.  

 

Garancia nuk mbulon

Kontrollet e herëpashershme, mirëmbajtjen, riparimin dhe zëvendësimin e pjesëve për shkak të konsumimit; abuzimin apo keqpërdorimin, duke përfshirë, por pa u kufizuar me, përdorimin e produktit, përveçse me qëllimin e duhur apo atë që nuk është në përputhje me udhëzimet për mirëmbajtjen dhe përdorimin nga ana e kompanisë Samsung; dëme të shkaktuara nga përdorimi i produktit me pajisje shtesë jo të miratuar nga Samsung; dështimet e produktit për shkak të instalimit të papërshtatshëm ose të përdorimit që nuk është në përputhje me udhëzimet dhe standardet teknike ose të sigurisë të dhëna në manualin udhëzues.

Aksidentet, forcën madhore, vetëtimat, përmbytjet, zjarrin, tubime publike, ventilim të dëmtuar, luhatjet e tensionit apo çdo gjë tjetër që nuk është në juridiksionin e Samsung. Modifikimet e paautorizuara të produktit me qëllim të përmbushjes së standardeve vendore dhe ndërkombëtare teknike në vendet në të cilat produktet e Samsung nuk janë origjinale.

Dëmtimin e baterisë të shkaktuar nga karikimi i tepërt ose defekti për shkak të përdorimit jo në përputhje me udhëzimet e veçanta të parashikuara në udhëzuesin e përdoruesit. Nëse numri i serisë në produkt është ndryshuar, fshirë, hequr ose është bërë i palexueshëm. Bateritë mbushen duke përdorur karikuesin e miratuar vetëm nga Samsung. Nëse qelizat apo komponentët e baterisë janë thyer ose kanë prova të ndërhyrjes së paautorizuar.

Dispozitat dhe kushtet

 

Samsung ofron shërbimin e garancisë për të gjitha llojet e produkteve. Më poshtë jepet përshkrimi i shërbimeve të ofruara, garancitë për grupe të ndryshme produktesh:

Produktet e Samsung kanë garanci të vlefshme për një periudhë ta caktuar. Disa nga produktet e Samsung kanë periudha të ndryshme garancie për shkak të natyrës së dizajnit, prodhimit ose kohëzgjatjes së pritshme të funksionimit, dhe garancia hyn në fuqi nga data e blerjes fillestare nga konsumatori.

1. Garancia është e vlefshme vetëm nëse paraqitet fletëgarancia (dokumenti i konformitetit) dhe fatura origjinale si provë e blerjes, ose vërtetimi në të cilin duket qartë data e blerjes, emri i shitësit, numri i modelit dhe numri i serisë së produktit. Samsung rezervon të drejtën të refuzojë garancinë nëse këto informacione mungojnë ose janë modifikuar pas blerjes fillestare të produktit nga shitësi.

2. Detyrimet e Samsung kufizohen deri në riparimin e defektit ose zëvendësimin e pjesës së dëmtuar, ose në zëvendësimi n përfundimtar të produktit.

3. Riparimet duhen kryer nga një qendër shërbimi e autorizuar e Samsung. Garancia do të anullohet nëse një qendër shërbimi e paautorizuar është përpjekur ta riparojë defektin. Samsung nuk do të jetë përgjegjës për kompensimin e dëmeve, të plotësojë kërkesat dhe të kompensojë dëmin e shkaktuar nga riparimi i paautorizuar.

4. Garancia nuk vlen për rastet e tjera, veçse për defektet e materialit, dizajnit dhe punimit.

5. Kjo garanci nuk ndikon në të drejtën kushtetuese të blerësit dhe as në të drejtat e tij të lidhura me marrëveshjen e shitësit për blerjen/shitjen.

6. Kjo garanci nuk është e transferueshme. Garancia i takon vetëm blerësit dhe as Samsung e as qendrat e saj të shërbimit të listuara në fletëgaranci nuk do të jenë përgjegjëse për dëmet aksidentale ose të rëndësishme, ose për mosrespektimin e garancisë së produktit.

7. REFUZIMI I PËRGJEGJËSISË: Samsung nuk do të jetë përgjegjës për humbjen e të dhënave nga produkti i riparuar ose i zëvendësuar.

 

Procedura e mësipërme vlen për garancinë dhe përdoruesi do të jetë përgjegjës për çdo kosto të shkaktuar për shkak të garancisë së pavlefshme. Samsung rezervon të drejtën për të marrë një vendim përfundimtar për përcaktimin e problemit dhe zgjedhjen e partnerit të duhur të shërbimit. Pjesët e zëvendësuara nënkuptojnë pjesën e mbetur të garancisë origjinale të produktit dhe me zëvendësimin ato bëhen pronë e Samsung. Lexoni Deklaratën tuaj Samsung për Garancinë e kufizuar që të njiheni me kushtet e plota të garancisë, sepse disa modele të caktuara kanë kushte të tjera. Disa kufizime dhe parandalime që zbatohen, si dhe programet e mësipërme, janë subjekte të ndryshimeve pa paralajmërim.

Një produkt i Samsungut i cili nuk shitet në Shqipëri (si një produkt personal gjendje dhe/ose një produkt i blerë drejtpërdrejt nga jashtë Shqipëri) nuk mund të riparohet falas sipas kësaj garancie, por mund të riparohet vetëm kundrejt kostos dhe me kushtin që të jetë i riparueshëm.  

- Kostua e riparimit të këtij produkti i ngarkohet pronarit të produktit dhe koha e nevojshme për riparimin e këtij produkti mund të jetë më e gjatë se zakonisht. 

Hollësitë në lidhje me koston e riparimit dhe koha e parashikuar për riparim mund të mësohen në qendrën e shërbimit.

- Një verifikim nga qendra e shërbimit është i nevojshëm për të verifikuar nëse ky produkt është i riparueshëm apo jo.

Ka mundësi që në rastet kur pjesët e riparimit të një madhësie të madhe (si panelet TV, dyert e frigoriferit etj.,) ose nëse pjesët e riparimit nuk janë të disponueshme (për shkak të, për shembull, përfundimit të prodhimit të këtyre pjesëve të riparimit etj.,), një produkt i Samsungut që nuk shitet në Shqipëri nuk do të jetë i riparueshëm.

- Riparimi i një produkti të Samsungut që nuk shitet në Shqipëri nuk do të jetë i mundur nëse ka një diferencë të konsiderueshme në specifikimin e produktit ndërmjet këtij produkti dhe produkteve të Samsungut që shiten në Shqipëri .

- Një produkt i Samsungut që nuk shitet në Shqipëri nuk mund të riparohet nëse mjedisi bazë i shërbimit të kërkuar për riparimin e këtij produkti është i ndryshëm: si gama, voltazhi etj.  

 

Garancia nuk mbulon

Kontrollet e herëpashershme, mirëmbajtjen, riparimin dhe zëvendësimin e pjesëve për shkak të konsumimit; abuzimin apo keqpërdorimin, duke përfshirë, por pa u kufizuar me, përdorimin e produktit, përveçse me qëllimin e duhur apo atë që nuk është në përputhje me udhëzimet për mirëmbajtjen dhe përdorimin nga ana e kompanisë Samsung; dëme të shkaktuara nga përdorimi i produktit me pajisje shtesë jo të miratuar nga Samsung; dështimet e produktit për shkak të instalimit të papërshtatshëm ose të përdorimit që nuk është në përputhje me udhëzimet dhe standardet teknike ose të sigurisë të dhëna në manualin udhëzues.

Aksidentet, forcën madhore, vetëtimat, përmbytjet, zjarrin, tubime publike, ventilim të dëmtuar, luhatjet e tensionit apo çdo gjë tjetër që nuk është në juridiksionin e Samsung. Modifikimet e paautorizuara të produktit me qëllim të përmbushjes së standardeve vendore dhe ndërkombëtare teknike në vendet në të cilat produktet e Samsung nuk janë origjinale.

Dëmtimin e baterisë të shkaktuar nga karikimi i tepërt ose defekti për shkak të përdorimit jo në përputhje me udhëzimet e veçanta të parashikuara në udhëzuesin e përdoruesit. Nëse numri i serisë në produkt është ndryshuar, fshirë, hequr ose është bërë i palexueshëm. Bateritë mbushen duke përdorur karikuesin e miratuar vetëm nga Samsung. Nëse qelizat apo komponentët e baterisë janë thyer ose kanë prova të ndërhyrjes së paautorizuar.