Shumëllojshmëria dhe përfshirja

Shumëllojshmëria dhe përfshirja

Nxitja e një kulture
të shumëllojshme për
të krijuar një të ardhme
më të mirë

Nxitja e një kulture të shumëllojshme për të krijuar një të ardhme më të mirë

2 burra dhe 2 gra me prejardhje të ndryshme etnike janë duke zgjatur duart e tyre përtej një tavoline me një gjest për të tokur duart dhe duke buzëqeshur. 2 burra dhe 2 gra me prejardhje të ndryshme etnike janë duke zgjatur duart e tyre përtej një tavoline me një gjest për të tokur duart dhe duke buzëqeshur.

Jini vetëvetja, ndërtojmë një të ardhme më të mirë

Në Samsung, besojmë se inovacioni dhe rritja udhëhiqen nga një kulturë përfshirëse dhe fuqi pune e shumëllojshme.
Synojmë të krijojmë një skuadër botërore së cilës i përkasin të gjithë dhe kanë mundësi të barabarta, duke i frymëzuar talentet tona që të jenë vërtet vetvetja.
Së bashku, po ndërtojmë një të nesërme më të mirë për klientët tanë, partnerët dhe komunitetet.

Njerëzit në Samsung

Meqenëse punonjësit tanë sjellin përvoja dhe perspektiva të ndryshme në Samsung, na mundësojnë që të ndërtojmë një të nesërme më të mirë.

Grupet e burimeve të punonjësve (ERG-të)

Besojmë se nxitja e shumëllojshmërisë është thelbësore ndaj inovacionit të vazhdueshëm. Grupet e rrjeteve të shumëllojshmërisëjanë duke u krijuar tani në mënyrë që punonjësit të mund të lidhen me interesin e zhvillimit të mëtejshëm profesional dhe të krijojnë një kulturë përfshirëse.

* Tek Samsung, ka ERG-të të ndryshme, si gjinia, LGBTQ+, raca, prindër që punonjnë, veteranë, etj. në rajone të ndryshme.

Në të majtë, një kolazh fotografish të punonjësve femra të Samsung që ngrenë njërën dorë në shenjë solidariteti. Në të djathtë, një fotografi në grup e grupit të Grave në teknologji tek Samsung (WITS). Poshtë fotove, shfaqen logot e organizatave të ndryshme, duke përfshirë Udhëheqësit e Brezit të Ri, Grupin Ushtarak të Vlerësimit, Aleancën e Barazisë, Galaxy e Profesionistëve me Ngjyrë, Gratë në Samsung Electronics, Komuniteti i Veteranëve, Prindërit që Punojnë, Gratë Plus, Gratë në Teknologji tek Samsung, dhe Drejtuesit e të Nesërmes të Samsung. Në të majtë, një kolazh fotografish të punonjësve femra të Samsung që ngrenë njërën dorë në shenjë solidariteti. Në të djathtë, një fotografi në grup e grupit të Grave në teknologji tek Samsung (WITS). Poshtë fotove, shfaqen logot e organizatave të ndryshme, duke përfshirë Udhëheqësit e Brezit të Ri, Grupin Ushtarak të Vlerësimit, Aleancën e Barazisë, Galaxy e Profesionistëve me Ngjyrë, Gratë në Samsung Electronics, Komuniteti i Veteranëve, Prindërit që Punojnë, Gratë Plus, Gratë në Teknologji tek Samsung, dhe Drejtuesit e të Nesërmes të Samsung.

Nisma të tjera

Ofrojmë programe të ndryshme të shumëllojshmërisëdhe përfshirjes për të nxitur një kulturë përfshirëse në vendin e punës.

Mësim dhe zhvillim

Jemi duke fuqizuar njerëzit tanë që të nxitin ndryshim si tek Samsung ashtu edhe brenda shoqërisë sonë në përgjithësi.

Në Samsung, ne u sigurojmë njerëzve tanë mundësi rritjeje dhe zhvillimi për t'u bërë udhëheqës më të mirë dhe më gjithëpërfshirës. Kjo përfshin krijimin e vetëdijes për të zgjeruar perspektivat, riformulimin e mënyrave për të rritur objektivitetin dhe praktikimin e përfshirjes për të zhbllokuar inovacionin.

 • Rishikimi i mendësisë

  Njohja e vlerës së
  shumëllojshmërisë
  brenda një skuadre

 • Krijimi i ndërgjegjësimit

  Kuptimi i rëndësisë
  së Shumëllojshmërisë
  dhe përfshirjes nga
  pikëpamja e biznesit

 • Zbatimi i përfshirjes

  Zhvillimi i marrëdhënieve
  të shumëllojshme dhe
  përfshirëse për të
  udhëhequr ndryshimin

Niveli i udhëheqësit Niveli personal Niveli i skuadrës
Udhëzues për udhëheqësit
e skuadrave, për
të kultivuar
një kulturë
të përfshirjes përmes
shumëllojshmërisë
Të mësuarit
rreth vetvetes dhe të
tjerëve
Zhvillimi i marrëdhënieve

shumëllojshmërisëdhe
përfshirëse

Gratë në Samsung

Jemi të angazhuar që të edukojmë brezin e ri të grave udhëheqëse, duke mbështetur gratë e talentuara që shkëlqejnë në fushat e tyre përkatëse.

Gruaja Globale

2010

2015

2020

Totali (%)※ operatorë të shkëlqyer

20.3

25.0

28.6

Funksioni i punës

Teknologji
(%)

14.2

16.6

18.0

Shitjet dhe marketingu
(%)

27.5

28.9

31.5

Udhëheqje

Ekzekutivi
(%)

1.4

4.5

6.6

Menaxherë
(%)

8.3

12.4

15.3

Funksioni i punës

Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020. Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020.

Teknologji(%)

Shitjet dhe marketingu(%)

Udhëheqje

Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020. Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020.

Ekzekutivi(%)

Menaxherë(%)

Vlerësim i jashtëm dhe çmime

Përpjekja jona për shumëllojshmërinë tashmë kishte filluar.