Arbeids- en mensenrechten

Arbeids- en mensenrechten

Wij trachten de
strengste normen
te handhaven

Wij trachten de strengste normen te handhaven

Twee vrouwen en één man zitten op loungestoelen rond een lage tafel in een lichte kantoorruimte en glimlachen. De vrouwen schudden de handen. Twee vrouwen en één man zitten op loungestoelen rond een lage tafel in een lichte kantoorruimte en glimlachen. De vrouwen schudden de handen.

Wij respecteren de vrijheid en de basisrechten waarop alle mensen recht hebben

Wij garanderen gelijke kansen voor al onze werknemers en sollicitanten en tolereren geen enkele vorm van discriminatie. Wij respecteren ook de vrijheid van vereniging van al onze werknemers. Voorts trachten wij de eerbiediging van de mensenrechten in onze activiteiten te verankeren om de rechten van onze werknemers en de mensen in onze toeleveringsketen te beschermen en te bevorderen.

Ons kader voor arbeids- en mensenrechten

In navolging van de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten hebben wij ons eigen kader voor mensenrechten opgezet en verankerd om nadelige gevolgen voor de mensenrechten in al onze bedrijfsactiviteiten op te sporen, te voorkomen, te beperken en er rekening mee te houden.

Ook trachten we te waarborgen dat onze rechtstreekse leveranciers bij hun activiteiten evenveel aandacht besteden aan mensenrechtenrisico's als wijzelf. Verder verplichten wij hen om hun toeleveranciers, of onderleveranciers van Samsung, dezelfde regels voor de werkomgeving op te leggen.

Een diagram van de zes rechten en beginselen, weergegeven in een ring van zeshoekige vormen: beleid, zorgvuldigheid, toegang tot rechtsmiddelen, transparantie en rapportage, betrokkenheid van belanghebbenden en toezicht. Een diagram van de zes rechten en beginselen, weergegeven in een ring van zeshoekige vormen: beleid, zorgvuldigheid, toegang tot rechtsmiddelen, transparantie en rapportage, betrokkenheid van belanghebbenden en toezicht.

Toezicht

Ons Global Labor Issues (GLI) Committee beheert de gevolgen en risico's op het gebied van arbeids- en mensenrechten. Het GLI Committee, dat tweewekelijks bijeenkomt om arbeids- en mensenrechtenkwesties te bespreken, bestaat uit leidinggevenden en werknemers op operationeel niveau uit zes functies (Human Resources Team, Legal Office, Partner Collaboration Center, Corporate Sustainability Center, Global EHS Center, Investor Relations Team). Alle belangrijke kwesties worden doorverwezen naar de Sustainability Council, die bestaat uit belangrijke leidinggevenden, en vervolgens gerapporteerd aan het topmanagement.

Een illustratie van het raamwerk in een piramidevorm. De Raad van Bestuur, de Bestuurscommissie, de Duurzaamheidsraad, de Commissie GLI (Wereldwijde arbeidskwesties) worden van boven naar beneden geplaatst. Een illustratie van het raamwerk in een piramidevorm. De Raad van Bestuur, de Bestuurscommissie, de Duurzaamheidsraad, de Commissie GLI (Wereldwijde arbeidskwesties) worden van boven naar beneden geplaatst.

Beleid

Wij hebben degelijke beleidslijnen inzake arbeids- en mensenrechten uitgewerkt op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten, de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale ondernemingen, het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over de fundamentele beginselen en rechten op het werk. Wij houden ons aan de gedragscode van de Responsible Business Alliance (RBA) en aan de wetten en voorschriften van de landen waar wij actief zijn.

Een close-up van de handen van een man die op een laptop typt, met een illustratie van een document met een checklist geprojecteerd voor het computerscherm. Een close-up van de handen van een man die op een laptop typt, met een illustratie van een document met een checklist geprojecteerd voor het computerscherm.

Wereldwijde gedragscode en richtlijnen

Alle werknemers dienen zich te houden aan de "Wereldwijde gedragscode" en de "Voorschriften voor zakelijk gedrag", die deel uitmaken van onze inspanningen om verantwoordelijker te handelen bij onze zakelijke activiteiten.

Arbeidsbeleid

Wij ontwikkelen en implementeren een reeks beleidslijnen ter bescherming van kwetsbare groepen.

 • Beleid verbod kinderarbeid
  379 KB
 • Beleid voor arbeidsmigranten
  658 KB
 • Beleid met betrekking tot werkende studenten in China
  185 KB
 • Richtlijnen met betrekking tot stagiairs in India
  179 KB
 • Richtlijnen voor de preventie van intimidatie
  168 KB

Wij bieden onze werknemers opleidingsprogramma's aan die op maat gemaakt zijn voor elke werkplek, met het oog op de naleving van ons mensenrechtenbeleid en een grotere bewustwording met betrekking tot de eerbiediging van mensenrechten. In samenwerking met VN-agentschappen en organisaties die gespecialiseerd zijn in zakelijke en mensenrechtenscholing, trachten wij hun inzicht in arbeids- en mensenrechtenkwesties te vergroten door opleidingen aan te bieden die zijn afgestemd op hun functie. Eens wij in samenwerking met BSR trainingsmateriaal hadden ontwikkeld dat is afgestemd op de functieverantwoordelijkheden van alle werknemers, hebben wij in 2020 ons uitgebreide trainingsprogramma over arbeids- en mensenrechten gelanceerd. In de toekomst zullen we trainingen op maat blijven geven over alle relevante onderwerpen.

Zorgvuldigheid

Wij hanteren een systeem met zowel interne als externe protocollen om mensenrechtenrisico's op onze werklocaties en in onze toeleveringsketen te identificeren en te bewaken.

Een man die een neon veiligheidsvest draagt en een vrouw die zakelijke kleding draagt, staan naast de planken in een groot pakhuis en verwijzen naar een lijst op een klembord. Een man die een neon veiligheidsvest draagt en een vrouw die zakelijke kleding draagt, staan naast de planken in een groot pakhuis en verwijzen naar een lijst op een klembord.

Onze werklocaties

Wij evalueren de naleving van arbeids- en mensenrechten en bewaken activiteiten voor verbetering aan de hand van drie verschillende protocollen; RBA-audit ter plaatse, interne risicobeoordeling door Samsung Electronics, effectbeoordeling op het gebied van mensenrechten.

Een close-up van de gehandschoende handen van een persoon die Galaxy S21-smartphones in zwarte verpakkingsdozen op een groen werkoppervlak plaatst. Een close-up van de gehandschoende handen van een persoon die Galaxy S21-smartphones in zwarte verpakkingsdozen op een groen werkoppervlak plaatst.

Audit ter plaatse door de Responsible Business Alliance

Als lid van de Responsible Business Alliance (RBA) passen wij de gedragscode van RBA toe op onze werklocaties. Op basis van de resultaten van de RBA SAQ (Self-Assessment Questionnaire) door onze werklocaties, selecteren we jaarlijks zes of zeven locaties en passen we het RBA-auditprotocol ter plaatse toe om de risico's in de werkomgeving op die werklocaties te identificeren. Volgens het protocol voert een door het RBA erkend extern auditbedrijf audits uit op het gebied van arbeid, gezondheid en veiligheid, milieu, ethiek en beheerssystemen. Indien een bevinding wordt vastgesteld, moeten de werklocaties een herstelactieplan indienen en uitvoeren.

Intern risicobeoordelingsproces door Samsung Electronics

 • 01. Beoordelingsdoelen selecteren

  Jaarlijks zes tot zeven werklocaties selecteren die hun competenties moeten vergroten en algemene verbeteringen moeten aanbrengen op basis
  van de beoordelingsresultaten
  van het bewakingssysteem.

  Ons bewakingssysteem
  voor werklocaties

  Het ondersteunt de handhaving van
  arbeids- en mensenrechtennormen
  en het nalevingsbeheer, als
  bewakingssysteem om onze werkomgeving,
  werkcultuur,
  vertegenwoordigende organen en het beheer van leveranciers, enz. te beoordelen.

 • 02. Samenstellen van een auditteam

  Een groep van deskundigen samenstellen, bestaande uit gekwalificeerde werknemers, waaronder gecertificeerde RBA-auditors.

 • 03. Zelfbeoordeling

  Zelfbeoordeling van locaties op basis van de inspectiechecklist

 • 04. Audit ter plaatse

  Een audit ter plaatse uitvoeren op basis van de normen van Samsung Electronics

 • 05. Follow-up

  Inspectieresultaten delen met het managementteam van de betreffende werklocatie

  Binnen een week na afloop van de inspectie plannen opstellen voor toekomstige verbeteringen en maatregelen om herhaling
  te voorkomen

  Uitvoering van de verbeteringswerkzaamheden door een taakgroep samen te stellen met deskundigen op
  het gebied van human resources en milieuveiligheid

  Maandelijks toezicht houden op de voortgang van de verbeteringswerkzaamheden via het bewakingssysteem voor werklocaties

Effectbeoordeling op het gebied van mensenrechten

Wij voeren effectbeoordelingen uit op het gebied van mensenrechten om feitelijke en potentiële risico's en negatieve gevolgen voor de mensenrechten te identificeren die wij mogelijk hebben veroorzaakt, waarmee wij in verband staan of waaraan wij hebben bijgedragen. Onze eerste effectbeoordeling op het gebied van mensenrechten werd in 2018 uitgevoerd in Vietnam. Om een objectief standpunt te behouden in het proces, werkten we toen samen met BSR (Business for Social Responsibility), een non-profitorganisatie gespecialiseerd in het bedrijfsleven en mensenrechten.

Wij streven ernaar de problemen die tijdens de due diligence aan het licht zijn gekomen, aan te pakken door middel van herstel-, matigings- en preventiemaatregelen, waaronder het ontwikkelen en herzien van beleidslijnen, het aanbieden van programma's voor het ontwikkelen van bekwaamheden en het verbeteren van werkprocessen bij al onze activiteiten.

Toeleveringsketen

We stemmen onze gedragscode voor leveranciers af op de gedragscode van RBA en melden updates aan onze leveranciers. We stellen ook een gids ter beschikking om hen te helpen de gedragscode na te leven en nalevingsbeheer in hun bedrijf te implementeren. In overeenstemming met de verificatienormen van RBA controleren wij al onze leveranciers regelmatig om ervoor te zorgen dat zij problemen identificeren en de nodige verbeteringen aanbrengen. Onze rechtstreekse leveranciers zijn ook verplicht om hun leveranciers, of onderleveranciers van Samsung, aan te moedigen om een veilige werkomgeving te garanderen.

Een close-up van een man die een veiligheidshelm, veiligheidsbril en dikke handschoenen draagt. Hij is buiten en houdt een klein stuk onbewerkt metaal voor zijn gezicht in de richting van de camera. Een close-up van een man die een veiligheidshelm, veiligheidsbril en dikke handschoenen draagt. Hij is buiten en houdt een klein stuk onbewerkt metaal voor zijn gezicht in de richting van de camera.

Toegang tot rechtsmiddelen

Onze procedure voor het oplossen van klachten is gebaseerd op de "Doeltreffendheidscriteria van niet-gerechtelijke klachtenmechanismen" die zijn vastgelegd in de 31e clausule van de leidende beginselen van de VN voor het bedrijfsleven en de mensenrechten. Iedereen kan een formele klacht indienen en niemand mag worden gediscrimineerd of met represailles worden geconfronteerd wegens het indienen van de klacht. Wij streven ernaar dat de procedure transparant is en dat de rechten van de betrokkenen in alle fasen van de procedure worden gerespecteerd. Wij garanderen ook de anonimiteit van iedereen die een klacht indient.

Een close-up van de handen van 3 tot 4 mensen die aan elkaar vastgeklemd zitten en met de palmen bovenop elkaar gestapeld in een zorgzaam groepsgebaar. Een close-up van de handen van 3 tot 4 mensen die aan elkaar vastgeklemd zitten en met de palmen bovenop elkaar gestapeld in een zorgzaam groepsgebaar.

Kanalen voor het melden van klachten

Wij hanteren verschillende klachtenkanalen, rekening houdend met de kenmerken van de werklocatie en de plaatselijke situatie.

01. Online

Bedrijfsintranet

02. Offline

Suggestiebussen geplaatst op locaties zonder CCTV

03. Hotline

Telefoon of e-mail

04. Comité

Ondernemingsraad, werknemerscomité

05. Mobiel

Intranettoepassing van het bedrijf

06. SNS

Communicatiekanaal van het bedrijf

※ Kanalen voor externe belanghebbenden : https://sec-audit.com | e-mailaccount: civilsociety@samsung.com

※ Kanalen voor externe belanghebbenden :
    https://sec-audit.com
    e-mailaccount: civilsociety@samsung.com

Procedure voor het oplossen van klachten

 • 01

  Melding van
  de klacht

  Ontvangstbevestiging
  binnen 24
  uur

  Werknemers en
  externe
  belanghebbenden
  melden alle klachten met
  betrekking tot het bedrijf

  Een case manager wordt
  aangewezen

 • 02

  Bevestiging
  en beoordeling
  van de klacht

  Binnen 5 dagen na
  ontvangst

  Gegevens en feiten van de
  gemelde klacht
  bevestigen

  Luisteren naar klager
  over
  gewenste
  maatregelen

  Corrigerende maatregelen
  evalueren aan de hand
  van de verstrekte gegevens

 • 03

  Kennisgeving
  van resultaten

  Binnen 7 dagen na
  ontvangst

  De resultaten van de
  evaluatie voorleggen en
  feedback van de klager verzamelen

 • 04

  Oplossing
  van de klacht

  Varieert per geval

  De klacht wordt opgelost met behulp van maatregelenzoals opleiding, tuchtmaatregelen tegen de beschuldigde, het verstrekken van nuttige informatie of ondersteuning en het verbeteren van de infrastructuur, aanverwante beleidslijnen en procedures

※ Als elke stap om redelijke redenen niet binnen
de termijn wordt verwerkt, wordt de klager
van de specifieke reden in kennis gesteld

Transparantie & rapportage

In ons duurzaamheidsrapport, dat onder meer gebaseerd is op de GRI-norm, brengen wij gedetailleerd verslag uit over de manier waarop wij de arbeids- en mensenrechten in al onze bedrijfsactiviteiten respecteren.

Bovendien rapporteren wij krachtens de Britse Modern Slavery Act onze jaarlijkse verklaringen aan het Modern Slavery Registry.
Wij zijn een van de geselecteerde bedrijven door twee van de meest invloedrijke industriebenchmarks: Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) en Know the Chain (KTC). CHRB richt zich op het vergelijken en beoordelen van bedrijven op het gebied van mensen- en arbeidsrechten. KTC neemt dwangarbeid onder de loep.

Een vogelperspectief van een laptopcomputer, een kopje koffie en een gebonden en afgedrukt exemplaar van de Samsung Electronics wet inzake moderne slavernij op een bureau. Een vogelperspectief van een laptopcomputer, een kopje koffie en een gebonden en afgedrukt exemplaar van de Samsung Electronics wet inzake moderne slavernij op een bureau.

Betrokkenheid van belanghebbenden

Wij blijven samenwerken met wereldwijde belanghebbenden om de cultuur van respect voor mensenrechten te bevorderen, niet alleen in onze onderneming maar ook in onze sector. Bij het ontwikkelen van beleidslijnen en opleidingsprogramma's werken wij samen met organisaties of agentschappen die gespecialiseerd zijn in mensenrechten en nemen wij deel aan diverse multilaterale initiatieven.

Sinds 2018 hebben wij elk jaar multistakeholderforums in Vietnam georganiseerd. In 2020 hielden we het 3e forum in samenwerking met VCCI (Vietnam Chamber of Commerce and Industry) en VGCL (Vietnam General Federation of Labor) en voerden we een discussie met als thema "Covid-19 Crisis Management and Countermeasures, Human Resources Management and Technology Change after Covid-19 Pandemic". Op het forum waren meer dan 200 belanghebbenden aanwezig, waaronder deskundigen en gasten van NGO's, media en de academische wereld.

Een foto van de voorzitter van Samsung Vietnam die spreekt op het Samsung 2020 Multi-Stakeholder Forum: "Crisisbeheer op een maatschappelijk verantwoorde manier: ervaringen delen over de aanpak van de Covid-19-pandemie" in Hanoi, Vietnam. Een foto van de voorzitter van Samsung Vietnam die spreekt op het Samsung 2020 Multi-Stakeholder Forum: "Crisisbeheer op een maatschappelijk verantwoorde manier: ervaringen delen over de aanpak van de Covid-19-pandemie" in Hanoi, Vietnam.

In samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) hebben wij verschillende workshops over moderne slavernij en ethische aanwerving georganiseerd, waaraan onze werknemers, leveranciers en zakenpartners hebben deelgenomen op werklocaties in Hongarije, Slowakije en Maleisië. De workshops waren een uitstekende gelegenheid om het bewustzijn over de bescherming van mensenrechten van arbeidsmigranten te vergroten en om het belang van de uitroeiing van dwangarbeid te benadrukken.

In samenwerking met het Duitse ontwikkelingsagentschap (GIZ) en partners als BMW Group en BASF hebben wij "Cobalt for Development (C4D)" gelanceerd, een proefproject in een ambachtelijke kobaltmijn in de Democratische Republiek Congo. In het kader van het project voeren we verschillende activiteiten uit om de lokale gemeenschap te helpen echte vooruitgang te boeken, zoals het geven van opleidingen rond veiligheid op het werk aan lokale mijnwerkers en de bouw van nieuwe lagere en middelbare scholen voor lokale kinderen.