Arbeids- en mensenrechten

Arbeids- en mensenrechten

Handhaving van de
hoogste normen
voor mensenrechten

Wij trachten de strengste normen te handhaven

We zetten ons in voor het handhaven van de fundamentele rechten en vrijheden van de mensen en gemeenschappen die onze waardeketen ondersteunen

We garanderen gelijke kansen voor al onze werknemers en sollicitanten en tolereren geen enkele vorm van discriminatie. We respecteren ook de vrijheid van vereniging van al onze werknemers. Daarnaast trachten wij de eerbiediging van de mensenrechten in onze activiteiten te verankeren om de rechten van onze werknemers en de mensen in onze toeleveringsketen te beschermen en te bevorderen.

Ons kader voor arbeids- en mensenrechten

Ter sterke ondersteuning van de internationaal erkende VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten (UNGP), hebben we ons eigen kader opgesteld en geïmplementeerd om de hoogste normen voor mensenrechten te handhaven. Onze aanpak zorgt ervoor dat we in staat zijn om mensenrechtenrisico's in al onze bedrijfsactiviteiten te identificeren, voorkomen, beperken en verantwoorden.

We streven er ook naar om ervoor te zorgen dat onze eerstelijnsleveranciers hetzelfde niveau van controle op mensenrechtenrisico's handhaven bij hun activiteiten. Bovendien verplichten we hen om hun onderaannemers of subleveranciers die goederen of diensten aan Samsung leveren, dezelfde normen te laten implementeren die zijn uiteengezet in ons mensenrechtenbeleid.

Toezicht

Ons Global Labor Issues (GLI) Committee (comité voor wereldwijde arbeidskwesties, GLI-comité) beheert de gevolgen en risico's met betrekking tot arbeid en mensenrechten. Het GLI-comité, dat tweewekelijks bijeenkomt om arbeids- en mensenrechtenkwesties te bespreken, bestaat uit leidinggevenden en werknemers op werkniveau uit acht functies: Human Resources Team, Legal Office, Partner Collaboration Center, Vendor Management Improvement Task Force, Global Technology Research, Corporate Sustainability Center, Global Environment, Health & Safety Center en het Team voor Investeerdersrelaties.

Alle belangrijke zaken worden geëscaleerd naar de Duurzaamheidsraad (Sustainability Council), die bestaat uit belangrijke leidinggevenden, en worden vervolgens gerapporteerd aan het topmanagement en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Beleid

We zetten ons in voor het respecteren van de mensenrechten onder het Internationaal Statuut van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties* en de Kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie zoals uiteengezet in de Verklaring van de IAO over de fundamentele beginselen en rechten op het werk.**

We hebben een robuuste reeks beleidslijnen omtrent arbeids- en mensenrechten opgesteld op basis van internationaal erkende mensenrechtennormen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Richtlijnen voor Bedrijven en Mensenrechten van de Verenigde Naties (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP's), de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO, OECD), het VN-verdrag inzake de rechten van het kind (UNCRC) en het VN-protocol voor mensenhandel.

We houden ons aan de Gedragscode van de Responsible Business Alliance (RBA) en voldoen aan de wet- en regelgeving van de landen waar we zakendoen. Wanneer het nationale recht in strijd is met internationale normen, volgen we het hogere recht.

 • * Het Internationaal Verdrag van de Rechten van de Mens bestaat uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR) en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (ICESCR) en zijn twee Optionele Protocollen.
 • ** De verklaring van de IAO zet zich in voor het respecteren en bevorderen van principes en rechten in vier categorieën: vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen (C87, C98), de eliminatie van gedwongen of verplichte arbeid (C29, C105), de afschaffing van kinderarbeid (C138, C182) en de eliminatie van discriminatie met betrekking tot arbeid en beroep (C100, C111).
Wereldwijde gedragscode en richtlijnen

Alle werknemers dienen zich te houden aan de "Wereldwijde gedragscode" en de "Voorschriften voor zakelijk gedrag", die deel uitmaken van onze inspanningen om verantwoordelijker te handelen bij onze zakelijke activiteiten.

Arbeidsbeleid en -richtlijnen

Wij ontwikkelen en implementeren een reeks beleids- en richtlijnen ter bescherming van kwetsbare groepen.

 • Beleid verbod kinderarbeid
  379 KB
 • Beleid voor arbeidsmigranten
  658 KB
 • Beleid inzake antidiscriminatie en intimidatie
  185 KB
 • Beleid met betrekking tot werkende studenten in China
  168 KB
 • Richtlijnen met betrekking tot stagiairs in India
  179 KB

Training mensenrechten

We erkennen onze verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren in al onze activiteiten en daarbuiten. Daarom bieden we onze werknemers trainingsprogramma's over mensenrechten die zijn afgestemd op elke werklocatie. Onze training is erop gericht ervoor te zorgen dat iedereen in het bedrijf begrijpt wat mensenrechten zijn en hoe ze zich verhouden tot het bedrijf als geheel. Onze mensenrechtentrainingsprogramma's worden aangeboden aan alle werknemers via een e-learningtool, een mobiele applicatie en via persoonlijke trainingssessies, afhankelijk van de behoeften van elke werklocatie.

In 2020 lanceerden we ons uitgebreide trainingsprogramma over arbeid en mensenrechten in samenwerking met Business Social Responsibility (BSR™), een organisatie gespecialiseerd in opleidingen over bedrijven en mensenrechten. We hebben onlangs een geavanceerder trainingskader voor mensenrechten geïntroduceerd, zodat onze werknemers naar een volgend trainingsniveau kunnen gaan zodra ze een module hebben voltooid.

Wij streven ernaar onze werknemers beter te wapenen tegen specifieke arbeids- en mensenrechtenkwesties door opleidingen aan te bieden die zijn afgestemd op hun functie. Wij bieden gerichte opleiding aan die groepen van werknemers die in hun functie meer te maken krijgen met mensenrechtenkwesties.

Zorgvuldigheid

We streven ernaar om reële en potentiële gevolgen voor de mensenrechten te identificeren, te beoordelen en te beheren waarmee we te maken kunnen krijgen via onze eigen activiteiten of als gevolg van onze zakelijke relaties.

Onze werklocaties

We erkennen dat zowel interne capaciteit als interne processen belangrijke pijlers zijn bij het effectief aanpakken van mensenrechtenrisico's. We proberen na te gaan of mensenrechtenrisico's optimaal worden aangepakt en streven naar voortdurende verbetering.

Daarom hebben we naast onze auditsystemen ook een risicocontrole- en -beoordelingssysteem voor de werkplek ontwikkeld. Ons monitoringssysteem voor werklocaties wordt gebruikt in 12 talen, waaronder Chinees, Vietnamees en Spaans. Het beoordeelt het risiconiveau van onze werklocaties op basis van 5 categorieën en 22 items, waaronder, maar niet beperkt tot, onze werkomgeving, de werkplekcultuur, vertegenwoordigende instanties en het beheer van leveranciers.

We identificeren ook potentiële en reële risico's door te kijken naar klachten die via onze klachtenkanalen zijn ingediend. Onze werklocaties houden regelmatig gesprekken tussen verschillende managementniveaus, leidinggevenden en werknemers om bezorgdheden aan te pakken, risico's te beperken en eventuele negatieve gevolgen voor mensen te stoppen. We werken ook samen met overheden, het middenveld, sectororganisaties en intergouvernementele organisaties om diverse risicofactoren en problemen te identificeren in landen waar onze werklocaties zich bevinden.

We evalueren onze werklocaties voor de impact van de arbeids- en mensenrechten en controleren activiteiten voor verbetering aan de hand van drie verschillende protocollen: RBA-audit ter plaatse, interne risicobeoordeling van Samsung Electronics, en een beoordeling van de gevolgen voor de mensenrechten.

Gevalideerd beoordelingsprogramma van Responsible Business Alliance

Als lid van de Responsible Business Alliance (RBA) zetten we ons in voor de verantwoordelijke bedrijfsnormen van de RBA-gedragscode. De RBA-code is afgestemd op internationaal erkende kaders, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en normen die zijn vastgesteld door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

We vullen elk jaar de vragenlijst voor zelfbeoordeling van de RBA in en volgen het RBA Validated Assessment Program (VAP, goedgekeurd beoordelingsprogramma) om audits van onze eigen fabrieken uit te voeren. VAP-audits op onze werklocaties worden uitgevoerd door onafhankelijke externe auditors die speciaal zijn opgeleid in sociale en milieuaudits en het VAP-protocol. Wanneer VAP-audits niet-naleving van het protocol aan het licht brengen, implementeert de werklocatie een corrigerend actieplan en herstelt die de situatie binnen een bepaalde periode.

Risicobeoordeling door interne deskundigen
 • 01. Selectie beoordelingsdoelgroep

  Elk jaar worden drie tot vier werklocaties geselecteerd die hun competenties moeten verbeteren en algemene verbeteringen moeten doorvoeren op basis van de beoordelingsresultaten van het monitoringssysteem.

 • 02. Samenstelling beoordelingsteam

  -  Een groep van deskundigen, bestaande uit gekwalificeerde werknemers, waaronder gecertificeerde RBA-auditors, wordt samengesteld.

 • 03. Zelfbeoordeling

  De geselecteerde werklocatie voert een zelfbeoordeling uit op zijn activiteiten op basis van de inspectiebeoordelingschecklist.

 • 04. Audit ter plaatse

  Het beoordelingsteam voert de audit ter plaatse uit op basis van onze eigen normen.

 • 05. Opvolgingsbeheer

  Het beoordelingsteam deelt de inspectieresultaten met het managementteam van de beoordeelde werklocatie.

  De geselecteerde werklocatie dient binnen een week toekomstige verbeteringsplannen en maatregelen in vanaf de voltooiing van de beoordeling om herhalingen te voorkomen.

  De businessunit waartoe de werklocatie behoort, implementeert verbetertaken door het vormen van een taskforce bestaande uit deskundigen op het gebied van human resources en milieu, gezondheid en veiligheid.

  Via het monitoringssysteem van de werklocatie wordt maandelijks toezicht gehouden op de voortgang van de verbeteringswerkzaamheden.

Impactbeoordeling inzake mensenrechten

We voeren impactbeoordelingen inzake mensenrechten (HRIA, Human Rights Impact Assessments) uit om reële en potentiële mensenrechtenrisico's te identificeren, evenals eventuele negatieve gevolgen die we mogelijk hebben veroorzaakt, waarmee we gelinkt zijn of waaraan we hebben bijgedragen. Beoordelingen zijn gebaseerd op het onderzoek van onze deskundigen, documentbeoordelingen en interviews met interne en externe belanghebbenden.

Onze eerste impactbeoordeling inzake mensenrechten werd in 2018 uitgevoerd in Vietnam in samenwerking met Business for Social Responsibility (BSR™), een non-profitorganisatie gespecialiseerd in bedrijven en mensenrechten. In 2021 hebben we een proces geïntroduceerd om potentiële mensenrechtenrisico's te identificeren voordat we met nieuwe activiteiten beginnen. We hebben overleg gepleegd met adviesbureaus met expertise op het gebied van bedrijven en mensenrechten, om analyses en aanbevelingen te doen voorafgaand aan de start van onze productie in Turkije.

We streven ernaar om de reële en potentiële gevolgen die door de beoordelingen worden geïdentificeerd, aan te pakken met herstel-, beperkings- en preventiemaatregelen. Deze omvatten beleidsontwikkeling en -herziening, capaciteitsopbouwprogramma's voor relevante belanghebbenden en werknemers, en verbetering van het werkproces in al onze activiteiten.

Toeleveringsketen

We stemmen onze gedragscode voor leveranciers af op de gedragscode van RBA en melden updates aan onze leveranciers. We stellen ook een gids ter beschikking om hen te helpen de gedragscode na te leven en nalevingsbeheer in hun bedrijf te implementeren. In overeenstemming met de verificatienormen van RBA controleren wij al onze leveranciers regelmatig om ervoor te zorgen dat zij problemen identificeren en de nodige verbeteringen aanbrengen. Onze rechtstreekse leveranciers zijn ook verplicht om hun leveranciers, of onderleveranciers van Samsung, aan te moedigen om een veilige werkomgeving te garanderen.

Toegang tot rechtmiddelen

We zetten ons in om een effectieve oplossing te bieden wanneer we negatieve gevolgen voor de mensenrechten hebben veroorzaakt of eraan hebben bijgedragen. Wanneer we effecten vinden die rechtstreeks verband houden met onze zakelijke relaties, zullen we onze invloed gebruiken om onze leveranciers of zakenpartners aan te moedigen om negatieve gevolgen voor de mensenrechten te stoppen, te voorkomen, te beperken of aan te pakken.

Onze procedure voor het oplossen van klachten is gebaseerd op de "Doeltreffendheidscriteria van niet-gerechtelijke klachtenmechanismen" die zijn vastgelegd in de 31e clausule van de VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten. Iedereen kan een formele klacht indienen en niemand mag worden gediscrimineerd of met represailles worden geconfronteerd wegens het indienen van de klacht. Wij streven ernaar dat de procedure transparant is en dat de rechten van de betrokkenen in alle fasen van de procedure worden gerespecteerd. Wij garanderen ook de anonimiteit van iedereen die een klacht indient.

Kanalen voor het melden van klachten

We beheren verschillende klachtenkanalen, rekening houdend met de kenmerken van de werkplek en de lokale omgeving. Tijdens hun oriëntatieprogramma's wanneer ze bij het bedrijf komen werken, worden alle werknemers geïnformeerd over de klachtenkanalen die beschikbaar zijn op hun werklocaties.

01. Online

Bedrijfsintranet

02. Offline

Suggestiebussen geplaatst op locaties zonder CCTV

03. Hotline

Telefoon of e-mail

04. Comité

Ondernemingsraad, werknemerscomité

05. Mobiel

Intranettoepassing van het bedrijf

06. SNS

Communicatiekanaal van het bedrijf

※ Kanalen voor externe belanghebbenden : https://sec-audit.com | e-mailaccount: civilsociety@samsung.com

※ Kanalen voor externe belanghebbenden :
    https://sec-audit.com
    e-mailaccount: civilsociety@samsung.com

Procedure voor het oplossen van klachten

 • 01

  Melding van
  de klacht

  Ontvangstbevestiging
  binnen 24
  uur

  Werknemers en
  externe
  belanghebbenden
  melden alle klachten met
  betrekking tot het bedrijf

  Een case manager wordt
  aangewezen

 • 02

  Bevestiging
  en beoordeling
  van de klacht

  Binnen 5 dagen na
  ontvangst

  Bevestiging over de
  details en feiten van de
  gemelde klacht

  Luisteren naar indiener van de klacht
  over gewenste remediërende
  maatregelen

  Beoordeling van remediërende
  maatregelen rekening houdend
  met geverifieerde gegevens

 • 03

  Kennisgeving
  van resultaten

  Binnen 7 dagen na
  ontvangst

  Voorleggen van de resultaten van de evaluatie en feedback van de indiener van de klacht

 • 04

  Oplossing
  van de klacht

  Varieert per geval

  De klacht wordt opgelost met behulp van maatregelenzoals opleiding, tuchtmaatregelen tegen de beschuldigde, het verstrekken van nuttige informatie of ondersteuning en het verbeteren van de infrastructuur, aanverwante beleidslijnen en procedures

※ Als elke stap niet binnen het gegeven tijdsbestek wordt verwerkt,
wordt de indiener van de klacht op de hoogte gebracht van de reden voor de vertraging via
het kanaal dat ze hebben gekozen om hun klachten in te dienen.

Transparantie en rapportage

In ons Duurzaamheidsrapport rapporteren we in detail over hoe we in onze bedrijfsactiviteiten de arbeids- en mensenrechten handhaven op basis van onder andere de GRI-norm en andere normen.

Onze inspanningen werden erkend door twee van de meest invloedrijke industriebenchmarks: Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) en Know the Chain (KTC). CHRB richt zich op het vergelijken en beoordelen van bedrijven op het gebied van mensen- en arbeidsrechten. KTC neemt dwangarbeid onder de loep.

Betrokkenheid van belanghebbenden

We blijven samenwerken met wereldwijde belanghebbenden om een cultuur van respect voor mensenrechten niet alleen in ons bedrijf, maar ook binnen onze industrie te bevorderen. Bij het ontwikkelen van beleidsregels en trainingsprogramma's en tijdens ons proces van due diligence werken we samen met organisaties en instanties die gespecialiseerd zijn in mensenrechten. We nemen ook deel aan verschillende multilaterale initiatieven, zoals de Internationale Organisatie van Werkgevers, Responsible Business Alliance en Responsible Labor Initiative.

Sinds 2018 organiseren we elk jaar forums met meerdere belanghebbenden in Vietnam. In 2021 hebben we het 4e forum gehouden in samenwerking met een Vietnamese ngo (LIGHT), Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) en Vietnam General Federation of Labor (VGCL). Het forum heette “Cooperation to Reinforce Workers’ Competence in Preparation for the Upcoming Digital Economy in Vietnam” en verwelkomde meer dan 400 belanghebbenden, waaronder experts en gasten van ngo's, de media en de academische wereld.

In samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (International Organization of Migration, IOM) hebben we verschillende workshops over moderne slavernij en ethische aanwerving georganiseerd, waaraan onze werknemers, leveranciers en zakenpartners hebben deelgenomen op werklocaties in Hongarije, Slowakije en Maleisië. De workshops waren een uitstekende gelegenheid om het bewustzijn over de bescherming van mensenrechten van arbeidsmigranten te vergroten en om het belang van de uitroeiing van dwangarbeid te benadrukken.

In samenwerking met het Duitse ontwikkelingsagentschap (GIZ) en partners als BMW Group en BASF hebben wij "Cobalt for Development (C4D)" gelanceerd, een proefproject in een ambachtelijke kobaltmijn in de Democratische Republiek Congo. In het kader van het project voeren we verschillende activiteiten uit om de lokale gemeenschap te helpen echte vooruitgang te boeken, zoals het geven van opleidingen rond veiligheid op het werk aan lokale mijnwerkers en de bouw van nieuwe lagere en middelbare scholen voor lokale kinderen.