Overzicht

Overzicht

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming streven wij ernaar een positieve impact te hebben en innovatieve producten en diensten te leveren

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming streven wij ernaar een positieve impact te hebben en innovatieve producten en diensten te leveren

Een panoramisch uitzicht van een persoon die op een verhoogde pilaar staat en uitkijkt over een meer en bergen. Een panoramisch uitzicht van een persoon die op een verhoogde pilaar staat en uitkijkt over een meer en bergen.

Met onze natuurbehoudsstrategieën en milieuvriendelijke oplossingen banen we ons een weg naar een duurzamere toekomst

Milieu

PlanetFirst: onze planeet is onze prioriteit

Een panoramisch uitzicht van een jong meisje op een fiets over een smal pad in het midden van een weelderig groen veld. Een panoramisch uitzicht van een jong meisje op een fiets over een smal pad in het midden van een weelderig groen veld.

We grijpen onze technologie en middelen aan om lokale gemeenschappen te ondersteunen en kansen te scheppen voor de volgende generatie innovators

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De volgende generatie de kans bieden hun volledige potentieel te benutten

Een groep kinderen die gele T-shirts met het blauwe Samsung-logo dragen, spelen samen en lachen. Eén houdt een plastic wereldbol in de lucht. Een groep kinderen die gele T-shirts met het blauwe Samsung-logo dragen, spelen samen en lachen. Eén houdt een plastic wereldbol in de lucht.

Technologie optimaal benutten met tools en hulpmiddelen voor een gezonde digitale levensstijl

Digitale verantwoordelijkheid

Onze toewijding aan digitale veiligheid en welzijn voor iedereen

Een gestileerde platte afbeelding van een Samsung Galaxy telefoon, tablet, S Pen, Galaxy Buds en een kopje koffie. Een gestileerde platte afbeelding van een Samsung Galaxy telefoon, tablet, S Pen, Galaxy Buds en een kopje koffie.

Wij respecteren ieders vrijheid en basisrechten

Arbeids- en mensenrechten

Wij trachten de strengste normen te handhaven

Een man en een vrouw zitten op loungestoelen in een lichte kantoorruimte en glimlachen. De vrouw schudt de hand van een derde persoon die uit het zicht is. Een man en een vrouw zitten op loungestoelen in een lichte kantoorruimte en glimlachen. De vrouw schudt de hand van een derde persoon die uit het zicht is.

Wij streven naar een diverse en inclusieve werkplek waar verschillende achtergronden en meningen worden gewaardeerd

Diversiteit en inclusie

Een diverse cultuur bevorderen om een betere toekomst te scheppen

Een groep mensen met verschillende ethische achtergronden steken hun handen in een "high five" gebaar op aan de overkant van een kantoortafel. Een groep mensen met verschillende ethische achtergronden steken hun handen in een "high five" gebaar op aan de overkant van een kantoortafel.

Onze relaties met onze leveranciers zijn gebaseerd op eerlijkheid en vertrouwen. Samen werken we aan een ethische en duurzame toeleveringsketen.

Duurzame toeleveringsketen

Wij zorgen ervoor dat onze materialen op ethische en verantwoorde wijze worden ingekocht

Een close-up van een groep mensen met hun handen bovenop elkaar om teamwerk en samenwerking aan te geven. Een close-up van een groep mensen met hun handen bovenop elkaar om teamwerk en samenwerking aan te geven.

Onze duurzaamheidsaanpak

 • Sociale impact

  De impact op belanghebbenden beheren
  (klanten, aandeelhouders en investeerders,
  werknemers, leveranciers, lokale
  gemeenschappen, NGO's, overheden,
  media, professionele organisaties, enz.)

 • Waardeketen

  Toeleveringsketen Fabricage
  Producten Klanten

  Innovatie

 • Kernwaarden

  Personeel
  Uitmuntendheid
  Verandering
  Integriteit
  Gezamenlijke bloei

Duurzaamheidswaarde van Samsung

Economische waarde

Onze toewijding aan voortdurende innovatie & groei

Dankzij onze inspanningen om innovatieve technologieën en producten op de markt te brengen, kunnen we winst maken en nieuwe groeifactoren waarborgen. We trachten innovatie in onze bedrijfscultuur te verweven en tegelijk synergieën te creëren met behulp van externe bronnen, met open innovatie als uiteindelijk doel. Zo komen we steeds dichter bij een ecosysteem waarin we innovatieve producten ontwikkelen die beantwoorden aan de behoeften van de snel veranderende markt.

Sociale waarde

We werken aan een duurzamere wereld voor iedereen

Dankzij onze inspanningen om innovatieve technologieën en producten op de markt te brengen, kunnen we winst maken en nieuwe groeifactoren waarborgen. We trachten innovatie in onze bedrijfscultuur te verweven en tegelijk synergieën te creëren met behulp van externe bronnen, met open innovatie als uiteindelijk doel. Zo komen we steeds dichter bij een ecosysteem waarin we innovatieve producten ontwikkelen die beantwoorden aan de behoeften van de snel veranderende markt.

Feature full bleed 추가 필요

 • 01

  NO POVERTY

  End poverty in all its forms everywhere

 • 02

  NO HUNGER

  End hunger, Improve food security and promote sustainable agriculture

 • 03

  GOOD HEALTH

  Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

 • 04

  QUALITY EDUCATION

  Ensure quality education and promote life-long learning opportunities for all

 • 05

  GENDER EQUALITY

  Achieve gender equality and empower all women and girls

 • 06

  CLEAN WATER
  AND SANITATION

  Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

 • 07

  RENEWABLE
  ENERGY

  Ensure access to sustainable energy for all

 • 08

  GOOD JOBS AND
  ECONOMIC GROWTH

  Promote sustainable economic growth, full employment and decent work for all

 • 09

  INNOVATION AND
  INFRASTRUCTURE

  Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialisation

 • 10

  REDUCED
  INEQUALITIES

  Reduce inequality within and among countries

 • 11

  SUSTAINABLE CITIES
  AND COMMUNITIES

  Make cities and human settlements inclusive, safe, reilient and sustainable

 • 12

  RESPONSIBLE
  CONSUMPTION

  Ensure sustainable consumption and production patterns

 • 13

  CLIMATE ACTION

  Take urgent action to combat climate change and its impacts

 • 14

  LIFE BELOW
  WATER

  Protect and sustainably use the oceans, seas, and marine resources

 • 15

  LIFE ON LAND

  Protect the ecosystem and preserve biodiversity (forests, deserts, land, etc.)

 • 16

  PEACE AND JUSTICE

  Establish and fair justice system for all

 • 17

  PARTNERSHIPS
  FOR THE GOALS

  Strengthen the means of implementation and revitailse the global partnership for sustainable development

* UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) : In September 2015, the UN General Assembly adopted sustainable development goals in order to achieve social sustainability across the globe. Building on the Millennium Development Goals (MDGs) that were focused on less-development countries, the UN SDGs set universal goals that should be met by all countries including advanced ones, and thus demand full engagement of civil society and businesses in the private sector as well as governments and experts in attaining these goals.

Download onze rapporten en documentatie

Duurzaamheidsrapporten

Nu er steeds hogere verwachtingen worden gesteld aan de verantwoordelijkheid van ondernemingen op vlak van samenleving en milieu, wordt de integratie van zakelijk beleid en duurzame ontwikkeling steeds belangrijker. Daarom hebben wij het proces verbeterd waarmee we ideeën van belanghebbenden verzamelen, een bedrijfsbrede visie formuleren en strategieën voor duurzame ontwikkeling uiteenzetten. We beschouwen onze verantwoordelijkheden op het gebied van economie, milieu en samenleving als de belangrijkste pilaren van ons duurzaamheidsbeleid. We zetten ons in om onze diverse belanghebbenden te erkennen, goede relaties met hen op te bouwen en uiteindelijk onze waarde te verhogen voor zowel het bedrijf als de belanghebbenden.

Wereldwijde gedragscode

Voorwoord

"Samsung Electronics streeft ernaar een ""wereldleider"" te zijn die zijn mensen en technologie inzet om superieure producten en diensten te ontwikkelen en zo bij te dragen aan een betere wereldmaatschappij.

Om dit doel te bereiken, delen en hanteren we binnen de organisatie de Samsung-waarden 『Personeel, Uitmuntendheid, Verandering, Integriteit, Gezamenlijke bloei』en de 7 factoren van een wereldwijd toonaangevend bedrijf 『Droom, Visie en doel, Creativiteit en uitdaging, Inzicht en gezond verstand, Technologie en informatie, Vertrouwen en geloofwaardigheid, Snelheid en vlotheid, Verandering en innovatie』.

Bovendien dienen alle medewerkers van Samsung Electronics deze 「Wereldwijde gedragscode」 en de Samsung Business Principles na te leven om te voldoen aan de wetgeving en ethische praktijken en om uiting te geven aan ons concrete streven naar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze 「Wereldwijde gedragscode」 zal de leidraad vormen voor iedereen bij Samsung Electronics en bevat gedragsnormen voor alle bedrijfsactiviteiten.

- Met een dringend bewustzijn dat wij zonder innovatie niet kunnen overleven, trachten we onze toekomstige concurrentiekracht te verwezenlijken door snel te reageren op de veranderingen in de bedrijfsomgeving en de klantvraag, en trachten we ons voortdurend in te zetten voor verandering en innovatie op basis van onze droom, onze visie en ons doel.
- Wij zijn een voedingsbodem voor creativiteit en uitdaging, want we beseffen dat onze toekomstige concurrentiekracht afhangt van de ontwikkeling van technologie en informatie vóór onze concurrenten.
- Wij streven ernaar gekwalificeerde experts in ons vakgebied te worden, met het nodige inzicht om de toekomst te voorspellen en het gezond verstand om kansen te herkennen en te benutten.
- Wij scheppen een open cultuur waarin medewerkers worden aangemoedigd om beslissingen te nemen en proactief te handelen met een gevoel van verantwoordelijkheid, gebaseerd op wederzijds respect voor individualiteit en op vertrouwen en geloofwaardigheid.
- Wij streven naar gezamenlijke bloei door vertrouwensrelaties te onderhouden met aandeelhouders en zakenpartners en door een gezond beheer mogelijk te maken door middel van wederzijdse samenwerking.

※ Toepassingsgebied van de gedragscode: de gedragscode geldt voor alle medewerkers van Samsung Electronics (in binnen- en buitenland), leveranciers en al het personeel dat in dienst is van de dochterondernemingen van Samsung Electronics."

Principes

Principe 1. Wij leven de wetgeving en ethische normen na

1-1. Wij respecteren de waardigheid en diversiteit van mensen

1 Het Bedrijf moet de fundamentele mensenrechten van alle medewerkers respecteren en mag haar leidinggevenden, personeel en andere belanghebbenden niet discrimineren op grond van ras, nationaliteit, geslacht, godsdienst, regionale achtergrond, lichamelijke handicap, burgerlijke staat of andere door de wet beschermde kenmerken.

2 Het Bedrijf mag geen minderjarigen in dienst nemen, zoals algemeen gedefinieerd door internationale normen en relevante nationale wetten.

3 Het Bedrijf moet het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen respecteren in overeenstemming met de lokale arbeidswetgeving waar onze vestigingen zich bevinden, teneinde onze op wederzijds vertrouwen en integriteit gebaseerde samenwerkingsrelaties tussen werkgever en werknemer in stand te houden en verder te ontwikkelen.

4 Het Bedrijf moet de arbeids- en vergoedingsvoorwaarden voor het personeel op rationele en rechtvaardige wijze vaststellen, rekening houdend met de geldende nationale of lokale wetgeving en met internationale normen.

5 Het Bedrijf moet ervoor zorgen dat de werktijden van het personeel in overeenstemming zijn met de specifieke aard van hun taken en de nationale wet- en regelgeving en er mogen geen verlengde werktijden worden opgelegd zonder wederzijdse instemming.

6 Het Bedrijf moet erover waken dat leidinggevend personeel geen taken oplegt aan ondergeschikt personeel die geen verband houden met bedrijfsaangelegenheden of taken die in strijd zijn met de voorschriften en standaardprocessen van het Bedrijf, noch enige vorm van psychologische of fysieke intimidatie of dwang gebruikt tegen medewerkers bij de uitvoering van hun gebruikelijke taken.

1-2. Wij concurreren in overeenstemming met de wetgeving en bedrijfsethiek

1 Het Bedrijf moet vrij en eerlijk concurreren op al haar bedrijfslocaties over de hele wereld en zich daarbij houden aan nationale wetten en regels en geldende internationale normen voor bedrijfsvoering.

2 Het Bedrijf mag geen misbruik maken van een dominante marktpositie, noch mag het dwang uitoefenen om ongewenste artikelen in verkooptransacties op te nemen (koppelverkoop).

3 Het Bedrijf mag geen prijsafspraken maken met concurrenten, geen heimelijke afspraken over biedingen maken, geen marktafspraken maken en geen afspraken maken over verminderde productie. Het Bedrijf mag evenmin prijzen, biedingen, klanten, afzetgebieden en voorwaarden bespreken met concurrenten, met inbegrip van prijsbevestiging.

4 Het Bedrijf mag het geven of ontvangen van geld, goederen, vermaak of andere economische voordelen aan of van klanten of externe belanghebbenden niet toestaan, noch mag het Bedrijf ongepaste activiteiten toestaan die in strijd zijn met de wetgeving en de principes van eerlijke handel.

5 Het Bedrijf mag in geen geval op onrechtmatige wijze vertrouwelijke informatie die aan concurrenten toebehoort verkrijgen.

6 Het Bedrijf mag geen voordeel eisen of dwangmatig een voordeel verkrijgen dat nadelig is voor de belangen van klanten of partnerbedrijven.

1-3. Wij houden een transparante administratie bij waarin transacties nauwkeurig worden geregistreerd

1 Het Bedrijf moet alle transacties nauwkeurig registreren en beheren in overeenstemming met de internationale normen en de nationale boekhoudkundige voorschriften. Ook moet het Bedrijf op geregelde tijdstippen worden onderworpen aan boekhoudkundige controles door externe partijen.

2 Het Bedrijf moet zakelijke relaties met klanten met een onzekere identiteit ten stelligste uit de weg gaan en mag niet deelnemen, noch meewerken aan illegale, valse of onregelmatige transacties.

1-4. Wij mengen ons niet in de politiek en stellen ons neutraal op

1 Het Bedrijf moet individuele politieke rechten en meningsuiting respecteren. Het Bedrijf mag echter niet toestaan dat er zich binnen het bedrijf politieke activiteiten ontplooien die schadelijk kunnen zijn voor de bedrijfsvoering.

2 De bedrijfsmiddelen, met inbegrip van financiële middelen, personeel en faciliteiten, mogen niet voor politieke doeleinden worden aangewend.

3 Het Bedrijf moet zich onthouden van illegale schenkingen en ongepaste transacties met overheden en moet de geldende wetten en voorschriften van de landen in kwestie in acht nemen.

1-5. Wij beschermen informatie over personen en zakenpartners

1 Het Bedrijf moet zich houden aan de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van de privacy van haar werknemers en vertrouwelijke informatie. Elke leidinggevende of werknemer van het Bedrijf moet zijn hoofdverantwoordelijkheid voor de bescherming van dergelijke informatie op zich nemen.

2 Het Bedrijf mag informatie met betrekking tot personen, zakelijke klanten of zakenpartners die via de normale bedrijfsprocessen is verkregen uitsluitend voor zakelijke doeleinden gebruiken en mag dergelijke informatie niet aan derden bekendmaken.

Principe 2. Wij handhaven een transparante organisatiecultuur

2-1. Wij maken een strikt onderscheid tussen publieke en privézaken in onze taken

1 Het Bedrijf mag geen illegale activiteiten toestaan met het oog op persoonlijk gewin, zoals de onregelmatige behandeling van onkosten, het misbruik van iemands positie voor persoonlijk gewin of de verduistering van bedrijfsactiva.

2 Het Bedrijf mag geen enkele activiteit toestaan waarbij gebruik wordt gemaakt van bedrijfseigen informatie van het Bedrijf voor persoonlijk gewin, bijvoorbeeld handel met voorkennis, ongeacht of deze activiteit rechtstreeks door een werknemer of via derden werd uitgevoerd.

3 In geval van belangenconflicten tussen het Bedrijf en een persoon, moet in eerste instantie het rechtmatige belang van het Bedrijf in aanmerking worden genomen.

2-2. Wij beschermen en respecteren intellectuele eigendommen van het Bedrijf en van anderen

1 Het Bedrijf moet ervoor zorgen dat interne intellectuele eigendom en vertrouwelijke informatie niet door haar werknemers aan externe partijen worden bekendgemaakt zonder voorafgaande toestemming van het Bedrijf.

2 Het Bedrijf moet ervoor zorgen dat alle bedrijfseigen informatie die het via haar bedrijfsactiviteiten verkrijgt, wordt vastgelegd en veilig wordt bewaard en beheerd als intellectuele eigendom.

3 Het Bedrijf moet de intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals octrooien, auteursrechten en handelsmerken, respecteren en mag niet opzettelijk inbreuk maken op of oneigenlijk gebruik maken van dergelijke intellectuele eigendom.

4 Het Bedrijf moet ervoor zorgen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de beveiliging van haar intellectuele eigendom tijdens telefonische of andere communicatie met externe partijen, en bij het beheer van de verschillende gegevensopslagfaciliteiten.

2-3. Wij scheppen een gezonde bedrijfssfeer

1 Het Bedrijf tolereert geen enkel gedrag dat andere werknemers kan beledigen of ergeren, zoals seksuele intimidatie, fysieke aanranding of persoonlijke verzoeken of acties die een andere werknemer hinderen of waaraan aanstoot kan worden genomen.

2 Het Bedrijf erkent haar verantwoordelijkheid om een werkplek met gelijke kansen voor alle werknemers te bieden. Ook mag het Bedrijf niet toestaan dat er binnen het Bedrijf een (besloten) groep ontstaat die deze verbintenis zou kunnen hinderen.

3 Het Bedrijf moet trachten een wederzijdse samenwerkingsrelatie tussen het management en de werknemers in stand te houden en te ontwikkelen op basis van het principe van wederzijds voordeel en succes.

2-4. We handhaven de waardigheid van Samsung Electronics bij onze externe activiteiten

1 Tijdens het dienstverband bij het Bedrijf mag een werknemer niet gelijktijdig een dienstverband met een derde partij hebben of anderszins betrokken zijn bij externe zakelijke activiteiten, tenzij op voorhand anders is overeengekomen.

2 Het Bedrijf eist dat iedere bekendmaking van bedrijfsinformatie tijdens externe lezingen of interviews vooraf wordt bestudeerd en goedgekeurd.

3 Het Bedrijf staat leidinggevenden en werknemers niet toe om tijdens hun dienstverband op te treden als lid van de raad van bestuur van bedrijven met tegenstrijdige belangen of deel te nemen aan concurrerende zakelijke activiteiten.

Principe 3. Wij respecteren klanten, aandeelhouders en werknemers

3-1. Wij plaatsen klantentevredenheid voorop bij managementactiviteiten

1 Het Bedrijf tracht rekening te houden met en prioriteit te geven aan de eisen en aanbevelingen van klanten betreffende de verbetering van productontwerp, distributie en dienstverlening.

2 Het Bedrijf stelt alles in het werk om op een beleefde en billijke manier met haar klanten om te gaan op basis van haar overtuiging dat "Samsung Electronics bestaat dankzij haar klanten".

3 Het Bedrijf moet het recht van de klant om te kiezen respecteren door zich te onthouden van opdringerige reclame of dwingende verkoopstechnieken waarmee het klanten zou kunnen misleiden met betrekking tot de kwaliteit, werking en specificaties van een product of dienst.

4 Het Bedrijf moet rechtvaardige oplossingen zoeken voor klantgerelateerde geschillen en moet op een transparante, tijdige en doeltreffende manier de klachten van klanten afhandelen.

3-2. Wij voeren een managementstrategie die gericht is op aandeelhouderswaarde

1 Het Bedrijf moet het beleggingsrendement voor de aandeelhouders actief trachten te verhogen door de winst te vergroten via een transparant en gezond beheer.

2 Het Bedrijf moet haar verantwoordelijkheid tegenover aandeelhouders en belanghebbenden nakomen door belangrijke financiële en bedrijfsinformatie te goeder trouw en tijdig bekend te maken.

3 Het Bedrijf moet legitieme verzoeken van externe aandeelhouders aanvaarden en oprecht in overweging nemen.

3-3. Wij trachten de levenskwaliteit van onze werknemers te verbeteren

1 Het Bedrijf moet al haar werknemers gelijke kansen bieden en hen rechtvaardig behandelen op basis van hun bekwaamheid en prestaties.

2 Het Bedrijf moet de voortdurende zelfontplooiing van haar werknemers aanmoedigen en hen actief begeleiden om hun capaciteiten voor de uitvoering van hun taken te verbeteren.

3 Het Bedrijf moet een werkomgeving bieden waarin persoonlijk initiatief en creativiteit worden aangemoedigd.

Principe 4. Wij dragen zorg voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid

4-1. Wij streven naar milieuvriendelijk beheer

1 Het Bedrijf moet alles in het werk stellen om te voldoen aan internationale milieunormen, nationale wetten en voorschriften met betrekking tot het milieu en interne milieuregelgeving bij al haar wereldwijde bedrijfsactiviteiten.

2 Het Bedrijf moet actieve pogingen ondernemen om de productie van schadelijke materialen te verminderen, hulpbronnen efficiënt te gebruiken en afvalproducten te recyclen in het belang van het milieu.

3 Het Bedrijf moet haar best doen om milieubeschermingsactiviteiten uit te voeren gedurende het gehele proces van productontwikkeling, productie, distributie, verkoop en afvalverwijdering.

4-2. Wij koesteren de gezondheid en veiligheid van mensen

1 Het Bedrijf moet voldoen aan de internationale normen, geldende wetten en voorschriften en interne voorschriften met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van haar werknemers door op regelmatige basis veiligheidsopleidingen en -trainingen te geven.

2 Het Bedrijf moet bij alle bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van productontwikkeling, productie, distributie en verkoop, de gezondheid en veiligheid van haar klanten vooropstellen.

3 Het Bedrijf moet haar klanten duidelijk informeren over het veilige gebruik en de veilige werking van haar producten of diensten.

4 Het Bedrijf moet onmiddellijk actie ondernemen wanneer een fout in een product wordt ontdekt die de veiligheid van klanten in het gedrang kan brengen.

5 Het Bedrijf moet alles in het werk stellen om alle veiligheidsrisico’s die op een van haar bedrijfslocaties worden aangetroffen te identificeren en te elimineren. Ook moet het Bedrijf een ordelijke, veilige omgeving handhaven.

Principe 5. Wij zijn een maatschappelijk verantwoorde onderneming

5-1. Wij nemen onze basisverantwoordelijkheden als maatschappelijk verantwoorde onderneming ernstig

1 Het Bedrijf moet ernaar streven stabiele werkgelegenheid te scheppen en haar belastingverplichtingen getrouw na te komen.

2 Het Bedrijf moet haar werknemers leren dat hun gedrag rechtstreeks invloed heeft op het algemene imago van het Bedrijf en moet de goede naam van het Bedrijf hoog houden door middel van correcte kleding, hoffelijk gedrag en waardig taalgebruik.

3 Werknemers worden aangemoedigd om vertrouwen binnen de plaatselijke gemeenschap te kweken door hun taken en verantwoordelijkheden uit te voeren.

5-2. Wij respecteren de sociale en culturele waarden van plaatselijke gemeenschappen en bevorderen het samenleven

1 Het Bedrijf moet de wetten, cultuur en waarden van de plaatselijke gemeenschappen waarin het actief is respecteren. Ook moet het Bedrijf de levenskwaliteit van de plaatselijke bewoners trachten te verbeteren.

2 Het Bedrijf moet, als een maatschappelijk verantwoorde onderneming, bijdragen aan de spirituele verrijking van de maatschappij door activiteiten van algemeen belang, zoals academische vooruitgang, kunst, cultuur en sport, te bevorderen en ondersteunen.

3 Het Bedrijf moet actief deelnemen aan sociale diensten, zoals vrijwilligerswerk en rampenbestrijding.

5-3. Wij bouwen relaties op met onze zakenpartners gebaseerd op samenleven en gezamenlijke bloei

1 Het Bedrijf moet haar zakenpartners erkennen als strategische partners op basis van wederzijds vertrouwen en moet de gedeelde waarde van klantentevredenheid nastreven.

2 Het Bedrijf moet zakenpartners selecteren in overeenstemming met de zakelijke doelstellingen door eerlijke normen toe te passen zonder te discrimineren.

3 Het Bedrijf moet inspanningen doen om de groei van de concurrentiekracht en ontwikkeling van zakenpartners te ondersteunen.

4 Het Bedrijf moet zakenpartners actief aanmoedigen om hun eigen sociale verantwoordelijkheden na te komen met betrekking tot veiligheid op de werkplek en de individuele rechten van hun werknemers.

Milieuregels en -richtlijnen

 • Beleid voor Milieu, gezondheid en veiligheid
  1.98 MB
 • De Standards for Control of Substances Used in Products (Standaarden voor controle van gebruikte stoffen in producten)
  1.43 MB
 • REACH SVHC-verklaring
  355 KB
 • Verzamelsysteem afvalproducten per regio
  610 KB
 • Correcte afvoer van AEEA
  2.71 MB
 • Vereisten voor recyclingpartners
  180 KB
 • Ecodesign en energielabel
 • Lijst van gereglementeerde stoffen
  340 KB

Arbeidsbeleid

 • Beleid verbod kinderarbeid
  379 KB
 • Beleid voor arbeidsmigranten
  658 KB
 • Beleid met betrekking tot werkende studenten in China
  185 KB
 • Richtlijnen met betrekking tot stagiairs in India
  179 KB
 • Richtlijnen voor de preventie van intimidatie
  168 KB

Gedragscode en gids voor leveranciers

Wij stemmen onze gedragscode voor leveranciers af op die van de RBA en melden updates aan onze leveranciers. Wij stellen ook een gids ter beschikking om hen te helpen de gedragscode na te leven en het nalevingsbeheer in de praktijk te brengen.

Rapport verantwoorde delfstoffen

De voorbije jaren zijn er nog steeds problemen met betrekking tot de winning van delfstoffen in conflictgebieden en risicogebieden. In dit opzicht hebben belanghebbenden behoefte aan “verantwoord inkopen” van bedrijven. Voor de producten van Samsung worden verschillende onderdelen gebruikt die mineralen zoals tantaal, tin, wolfraam, goud en kobalt bevatten om de kenmerken van elektronica te waarborgen. Daarom blijven we ons voortdurend inzetten om de negatieve invloed voor de samenleving en het milieu, zoals schendingen van de mensenrechten en de aantasting van het milieu in het mijnbouwproces, tot een minimum te beperken. In dit rapport worden onze inspanningen toegelicht.

 • Rapport verantwoorde delfstoffen van Samsung Electronics
  1.2 MB

Beleid inzake fiscaal risicobeheer