Како да инсталирате POWERbot

Роботот правосмукалка POWERbot е дизајниран со потенко тело без да се загрози неговото моќно вшмукување. Покрај тоа, може ефикасно да ја отстрани нечистотијата и прашината што се скриени длабоко во влакната на теписите. Инсталирајте го вашиот POWERbot според следните упатства за негова пријатна работа.

Инсталирање на приклучната станица

Инсталирајте ја приклучната станица на место без пречки или опасност од паѓање, каде што подот и ѕидот се рамни.

Проверете дали приклучната станица е секогаш приклучена и вклучена. (Секогаш вклучете го напојувањето на приклучната станица.)

Ако нема напојувањето на приклучната станица, POWERbot нема да може да ја најде и нема автоматски да се полни. 

(1) Приклучна станица: Поврзете го приклучокот за полнач на батерии со приклучната станица.

(2) Полнач на батерии: Поврзете го кабелот за напојување со полначот на батериите (страната со закачена налепница мора да биде свртена надолу).

(3) Кабел за напојување: Приклучете го кабелот за напојување во штекер.

Инсталирање на приклучната станица.

Забелешка: 

  • Дизајнот на апаратот може да се разликува во зависност од моделот на производот што го имате.
  • Оваа слика е примерок на англиски, но е достапна и на јазикот на вашата земја. 
  • Ако прекинувачот за итни случаи е исклучен, POWERbot-от нема да се полни дури и ако е прикачен на приклучната станица. 
  • Ако POWERbot се остави откачен од приклучната станица, батеријата ќе се испразни со текот на времето. 
  • Ако POWERbot-от е во режим на мирување, напојувањето нема да се вклучи дури и ако прекинувачот за итни случаи се исклучи и потоа повторно се вклучи. Притиснете и задржете го копчето [Start/Stop] на POWERbot-от за да го исклучите режимот на мирување.
  • Кога не го користите подолг временски период заради патување или службени патувања, свртете го прекинувачот за итни случаи на POWERbot-от во положба на исклучување и исклучете го полначот.
Исклучување на прекинувачот за итни случаи.

Забелешка: 

  • Дизајнот на апаратот може да се разликува во зависност од моделот на производот што го имате.
  • Оваа слика е примерок на англиски, но е достапна и на јазикот на вашата земја. 

Полнење

Рачно полнење на POWERbot-от

Чекор 1 Вклучете го прекинувачот за итни случаи на дното. (Мора да го вклучите прекинувачот за итни случаи за да го вклучите POWERbot-от.)

Чекор 2 Рачно наполнете го POWERbot-от со поставување на приклучната станица.

Чекор 3 Проверете го статусот на полнење.

Забелешка: Индикаторот за батеријата трепка во интервали од 1 секунда за време на полнењето и индикаторот ќе остане во статус ВКЛУЧЕНО (ON) кога е целосно наполнет.

Паметно полнење 

Ако POWERbot се испразни во режимот за автоматско чистење, тој автоматски ќе се врати на приклучната станица за да се наполни и ќе започне повторно со чистењето за да се заврши областа на чистење откако ќе се наполни две третини од батеријата. (максимум 2 пати)

 

Автоматско полнење

Ако индикаторот за батеријата трепка во интервали од 0,4 сек., POWERbot-от автоматски ќе се врати во приклучната станица за да се полни.

Индикаторот за батеријата трепка .

Полнење

Може да му наредите на POWERbot-от да се полни на приклучната станица додека е во режимот на чистење. Притиснете го копчето на екранот.. 

 

Слаба батерија (Lo)

Рачно наполнете го POWERbot-от со поставување на приклучната станица.

Кодот за слаба батерија на екранот.

Предупредувања: Проверете го напојувањето на единицата за полнење и дали е чиста

Ако има прекин на струја или единицата за полнење е исклучена, POWERbot-от нема да може да ја лоцира единицата за полнење и нема да може автоматски да се полни. Ве молиме секогаш вклучете го напојувањето на единицата за полнење. Уверете се дека нема туѓи материи на терминалот за полнење. Избришете ги терминалите за полнење на POWERbot-от и единицата за полнење со сува крпа.

Забелешка: Ве молиме користете напојување кое е 100 V-220 V ~ или повисоко.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window