• Home /
 • Mobile Voice Assistant | Accessibility

Mobile Voice Assistant | Accessibility

Mundësia e hyrjes në telefonat "Galaxy"

Shfaqet menyja 'Aksesibiliteti'. Këtu përfshihen opsione të tilla si 'Lexuesi i ekranit', 'Përmirësime të dukshmërisë', 'Përmirësime të dëgjimit' dhe 'Ndërveprimi & hkathtësia'.

Voice Assistant
dhe programi udhëzues për Voice Assistant

Voice Assistant mund të veprojë sikurse sytë e tu kur përdor telefonin. Funksionet e tij të japin kontroll maksimal të telefonit edhe pse nuk mund ta shikosh. Kur Voice Assistant është aktiv, telefoni jep komente me zë për të ndihmuar përdoruesit e verbër ose me shikim të dobët. Për shembull, përshkruan se çfarë prek, zgjedh dhe aktivizon. Gjithashtu, mund të redaktosh tekstin ose të ndryshosh cilësime të ndryshme, si p.sh. volumin ose shpejtësinë e të folurit përmes rrëshqitjes së njohur dhe gjesteve me trokitje.

Shfaqet menyja "Lexuesi i ekranit". Opsioni Voice Assistant është "aktiv".

Navigimi në telefon

Kur ndërvepron me një objekt në ekran, ai rrethohet nga një fokus në format drejtkëndor. Për të kontrolluar fokusin, mund të përdorësh gjestet me trokitje dhe rrëshqitje me gishta. Kur e lëviz përreth ekranit, Voice Assistant do të të tregojë se çfarë është.

 • Për të dëgjuar se çfarë ndodhet poshtë gishtit

  trokit dhe zvarrit gishtin përreth ekranit.

 • Për të aktivizuar objektin

  trokit dy herë me 1 gisht.

 • Për të zhvendosur kutinë e fokusit drejt një objekti tjetër në ekran

  rrëshqit majtas ose djathtas me 1 gisht.

 • Për të kaluar në faqen tjetër ose të mëparshme

  rrëshqit majtas ose djathtas me 2 gishta

 • Për të lëvizur listën lart ose poshtë

  rrëshqit lart ose poshtë me 2 gishta.

 • Për të lëvizur lart ose poshtë përmes materialit në ekran

  rrëshqit me 1 gisht nga njëra anë në tjetrën (majtas më pas djathtas për të lëvizur lart, djathtas më pas majtas për të lëvizur poshtë).

 • Për të zhvendosur kutinë e fokusit drejt objektit të parë ose të fundit në ekran

  me 1 gisht, rrëshqit lart më pas poshtë për të kaluar tek objekti i parë ose poshtë më pas lart për të kaluar tek objekti i fundit.

Shfaqet menyja "Lexuesi i ekranit". Opsionet "Voice Assistant" dhe "Shtypja e shpejtë" janë "aktive". Shfaqet kontrolli i shpejtësisë së të folurit.

Kryerja e gjërave shpejt

Voice Assistant ofron shkurtore për funksionet e përdorura shpesh. Mund të ndryshosh cilësimet ose të ndërpresësh komentin me zë përmes gjesteve të thjeshta.

 • Për të ndryshuar cilësimet e Voice Assistant

  rrëshqit majtas ose djathtas me tri gishta për të zgjedhur cilësimin që dëshiron të ndryshosh (të renditura më poshtë), më pas rrëshqit lart ose poshtë me 1 gisht për ta rregulluar.
  - Shpejtësia e të folurit: Rritni ose ulni shpejtësinë e të folurit
  - Pikësimi: Përfshini ose hiqni shenjat e pikësimit te komentet me zë
  - Ekran i errët: Ndizni ose fikni ekranin
  - Bordura të trasha: Aktivizoni ose çaktivizoni një bordurë të trashë anembanë fokusit
  - Ngjyra e treguesit të fokusit: Zgjidhni ngjyrën e bordurës anembanë fokusit
  - Njoftim: Hapni ose mbyllni panelin e njoftimeve
  - Reagimet me zë: Aktivizoni ose çaktivizoni reagimet me zë
  - Reagimet me dridhje: Aktivizoni ose çaktivizoni reagimet me dridhje
  - Të shtypurit e shpejtë: Përdorni tastierën Samsung duke i shtypur tastet një herë
  - Përqendrohu te audio me fjalë: Ulni volumin e audiove të tjera ndërkohë që Voice Assistant lexon me zë

 • Për të rregulluar granularitetin e asaj që lexon Voice Assistant

  rrëshqit lart ose poshtë me 3 gishta për të zgjedhur nga granularitete të ndryshme të renditura më poshtë, më pas rrëshqit lart ose poshtë me 1 gisht për të aplikuar granularitetin e zgjedhur.
  - Granulariteti i karaktereve: Lexo çdo karakter
  - Granulariteti i fjalëve: Lexo çdo fjalë
  - Granulariteti i rreshtave: Lexo rreshtat 1 e nga 1
  - Granulariteti i paragrafëve: Lexo paragrafët 1 e nga 1

Zgjidhet fraza dhe shfaqet menyja kërcyese për redaktimin e tekstit me opsionet "prit", "kopjo", "ngjit" dhe "zgjidhi të gjitha".

Redaktimi i lehtë i tekstit

Përmes Voice Assistant, thjesht mund të rrëshqasësh gishtat për të kopjuar dhe ngjitur.

 • Për të aktivizuar ose çaktivizuar modalitetin e zgjedhjes

  trokit dy herë dhe mbaj me 2 gishta

 • Për të zgjedhur karakteret

  rrëshqit lart ose poshtë me 1 gisht kur modaliteti i zgjedhjes është aktiv

 • Për të prerë karakteret e zgjedhura

  rrëshqit majtas me 2 gishta

 • Për të ngjitur karakteret

  rrëshqit djathtas me 2 gishta

 • Për të zgjedhur të gjithë karakteret

  rrëshqit poshtë me 2 gishta

 • Për të kopjuar karakteret e zgjedhura

  rrëshqit lart me 2 gishta

 • Për të zhvendosur kursorin në fushën e hyrjes së tekstit

  shtyp tastet e volumit lart/poshtë

 • Për të zhvendosur kursorin e hyrjes në pozicionin e parë ose të fundit

  rrëshqit lart më pas poshtë ose poshtë më pas lart me 1 gisht

Shfaqet menyja "Lexuesi i ekranit". Opsioni "Shtypje e shpejtë" është "aktiv". Në tekstin përshkrues shkruhet: Përdor tastierën "Samsung" dhe tastierën numerike duke i trokitur tastet një herë.

Përshtatja e Voice Assistant sipas kërkesave të tua

Voice Assistant të ofron mënyra të ndryshme për të aksesuar informacionet.

 • Në mënyrë që voice assistant të lexojë informacionin e shfaqur në shiritin e statusit

  trokit tri herë me 2 gishta. Madje, mund të zgjedhësh edhe informacionin specifik që dëshiron të dëgjosh: ora, data, energjia e baterisë, cilësia e sinjalit, statusi i Bluetooth.

 • Në mënyrë që Voice Assistant të lexojë me zë duke filluar nga objekti i parë deri tek i fundit në ekran

  trokit ekranin me 3 gishta.

 • Për të dëgjuar objektet në ekran sipas radhës pas objektit të zgjedhur aktualisht

  trokit dy herë me 3 gishta.

 • Për dëgjuar dhe kopjuar fjalinë e fundit të voice assistant

  trokit tri herë me 3 gishta.

 • Për t'u kthyer prapa, për të anuluar ose mbyllur dritaren kërcyese

  trokit me 4 gishta ose rrëshqit lartë më pas poshtë me 3 gishta.

 • Për të kaluar në ekranin bazë

  trokit dy herë me 4 gishta ose rrëshqit poshtë më pas lart me 3 gishta.

 • Për të renditur aplikacionet e fundit

  trokit tri herë me 4 gishta

 • Për të heshtur komentet me zë

  trokit dy herë me 2 gishta

Për të naviguar përmes faqeve të ekranit bazë ose ekranit të aplikacionit duke përdorur voice assistant, rrëshqit majtas ose djathtas me 2 gishta. Provoje tani. Programi udhëzues do të vazhdojë kur arrin në faqen e fundit

Hapat e parë me voice assistant

 • Për të përfituar një program udhëzues të plotë hap pas hapi

  shko te "Cilësimet > Mundësi hyrje > Lexuesi i ekranit > Programi udhëzues".

 • Për të praktikuar gjestet e mësuara

  shko te "Cilësimet > Mundësi hyrje > Lexuesi i ekranit > Programi udhëzues" -> 1. Përdorimi i programit udhëzues

Shfaqet menyja "Shkurtoret e tastierës". Është përzgjedhur "Harta e tasteve".

Shkurtoret e tastierës

Ofrohen shkurtoret e mëposhtme të tastierës:

 • Shko tek objekti tjetër

  Alt + shigjeta djathtas

 • Shko tek objekti i mëparshëm

  Alt + shigjeta majtas

 • Shko tek objekti i parë

  Alt + Ctrl + shigjeta majtas

 • Shko tek objekti i fundit

  Alt + Ctrl + shigjeta djathtas

 • Shko te dritarja tjetër

  Alt + Ctrl + shigjeta poshtë

 • Shko te dritarja e mëparshme

  Alt + Ctrl + shigjeta lart

 • Trokit

  Alt + Enter

 • Prek dhe mbaj

  Alt + Shift + Enter

 • Kthehu prapa 1 ekran

  Alt + Delete

 • Shko tek "Ekrani bazë"

  Alt + Ctrl + H

 • Shko tek "Aplikacionet e fundit"

  Alt + Ctrl + R

 • Hap panelin e njoftimeve

  Alt + Ctrl + N

 • Ndërprit ose nis komentin me zë

  Alt + tasti hapësirë

 • Kryej veprime speciale

  Alt + Shift + tasti hapësirë

 • Lëviz në "Menynë e shpejtë"

  Shift + Ctrl + shigjeta majtas ose djathtas

 • Ndrysho cilësimin e opsionit të "Menysë së shpejtë"

  Ctrl + shigjeta lart ose poshtë

 • Zgjidh granularitetin tjetër/të mëparshëm

  Shift + Ctrl + shigjeta lart ose poshtë

 • Lexo nga fillimi

  Alt + Ctrl + Enter

 • Lexo duke filluar nga objekti tjetër

  Alt + Shift + Ctrl + Enter

 • Shfaq veprimet e personalizuara

  Alt + Ctrl + tasti hapësirë

 • Kërko objekte në ekran

  Alt + Ctrl + vizë e pjerrët

 • Lexo me zë informacionin në shiritin e statusit

  Alt + Shift + S

Shfaqet seksioni i navigimit në ueb të menysë "Shkurtoret e tastierës".

Shkurtoret e tastierës

Navigimi në ueb

 • Shko te butoni tjetër

  Alt + B

 • Shko te butoni i mëparshëm

  Alt + Shift + B

 • Shko te komanda tjetër

  Alt + C

 • Shko te komanda e mëparshme

  Alt + Shift + C

 • Shko te pika tjetër ARIA

  Alt + D

 • Shko te pika e mëparshme ARIA

  Alt + Shift + D

 • Shko te kutia tjetër e redaktimit

  Alt + E

 • Shko te kutia e mëparshme e redaktimit

  Alt + Shift + E

 • Shko tek objekti tjetër

  Alt + F

 • Shko tek objekti i mëparshëm

  Alt + Shift + F

 • Shko tek imazhi tjetër

  Alt + G

 • Shko tek imazhi i mëparshëm

  Alt + Shift + G

 • Shko tek titulli tjetër

  Alt + H

 • Shko tek titulli i mëparshëm

  Alt + Shift + H

 • Shko tek titulli tjetër sipas nivelit të titullit

  Alt + [numri]

 • Shko tek titulli i mëparshme sipas nivelit të titullit

  Alt + Shift + [numri]

 • Shko tek artikulli tjetër në listë

  Alt + I

 • Shko tek artikulli i mëparshëm në listë

  Alt + Shift + I

 • Shko te lidhja tjetër

  Alt + L

 • Shko te lidhja e mëparshme

  Alt + Shift + L

 • Shko te lista tjetër

  Alt + O

 • Shko te lista e mëparshme

  Alt + Shift + O

 • Shko tek tabela tjetër

  Alt + T

 • Shko tek tabela e mëparshme

  Alt + Shift + T

 • Shko te kutia tjetër e kombinuar

  Alt + Z

 • Shko te kutia e mëparshme e kombinuar

  Alt + Shift + Z

 • Shko te kutia tjetër e zgjedhjes

  Alt + X

 • Shko te kutia e mëparshme e zgjedhjes

  Alt + Shift + X

* Figurat e pajisjes të simuluara për qëllime ilustrimi.