Како да го деактивирам демо режимот во мојот фрижидер?

Демо-режимот (исто така наречен Изложбен режим, Режим на исклучено ладење или Режим на продавница) обично се користи кога фрижидерот е прикажан во продавница за малопродажба. Тоа е за да им се овозможи на потрошувачите слободно да ја истражуваат внатрешноста и надворешноста на производот. Во демо режимот, ладилникот се пали и се чини дека работи. Сепак, функцијата за ладење е оневозможена, а контролната табла се вклучува, но не работи.

Ако нема ладење во фрижидерот или ги гледате знаците „O FF“ или „OF OF“ на приказот, проверете дали фрижидерот е во „демо режимот“. Ако сакате да го деактивирате демо режимот, следете ги упатствата што следат.

ИСКЛУЧЕНО се прикажува кога е активиран демо режимот.

Општ фрижидер (освен Family Hub)

Чекор 1 Притиснете ги истовремено копчињата 1 и 2 додека не слушнете звучен сигнал.

Допирање 2 копчиња.

Забелешка: Копче 1 и 2 - Копчето на позицијата означена со бројот 1 и 2 на сликата прикажана погоре.

Чекор 2 Ако демо режимот не е исклучен по горната операција, притиснете и задржете ги копчињата 1, 2 и копчето 4 додека не слушнете звучен сигнал.

Допирање 3 копчиња.

Чекор 3 Проверете ја моменталната температура на екранот кога демо режимот е деактивиран.

Забелешка: Информациите на екранот може да варираат во зависност од земјата и/или моделот на фрижидерот, но локацијата на копчето што треба да се притисне е иста.

Family Hub

Чекор 1 Допрете Апликации (Apps), отворете ја апликацијата Fridge Manager и потоа допрете Поставки на фрижидерот (Fridge Settings).

Апликација Fridge Manager.

Чекор 2 Допрете „Дактивирај исклучено ладење“ и потоа допрете „Продолжи“.

Деактивирање на режимот исклучено ладење.

Благодариме за повратните информации