Што треба да направам кога екранот на мојот фрижидер не реагира правилно ?

Ако екранот на фрижидерот е често исклучен, тоа главно штеди енергија, па нема проблем. Меѓутоа, ако не може да се ракува со панелот, се препорачува да се проба решение според следниве случаи.

Случаи кога не може да се ракува со екранот

  • Кога екранот е заклучен

 

Чекор 1 Притиснете го копчето [Заклучи/Отклучи] повеќе од 3 секунди за да се префрлите во состојба на отклучување. Во случај на Заклучување за деца, притиснете го копчето Заклучување за деца 5 секунди.

Чекор 2 Проверете ја работата со притискање на копчето за контрола на температурата.

Икони на заклучено и отклучено.
  • Кога фрижидерот е во режим на сабат (Sabbath Mode)

 

Во режимот на сабат, копчињата, екранот и внатрешните светла не функционираат. Сепак, фрижидерот и комората за замрзнување продолжуваат да се ладат.

Екран на режим на сабат.

Чекор 1 Ако вашиот модел има автоматско контролно заклучување, прво ќе треба да го отклучите.

Чекор 2 Допрете и задржете ја правилната комбинација на копчиња од следнава листа (или видете го упатството за употреба) 5 секунди додека светлата не се изгаснат или повторно не се запалат.

Аларм за врата и Вода/Мраз.

- Комора за замрзнување и Аларм за врата.

Power Freeze и Power Cool.

  • Кога одредено копче повремено не работи

 

Ако само одредено копче не е достапно, тоа може да биде предизвикано од прекин на контактите на копчето.

Притиснете и задржете [Заклучи/Отклучи] за да промените во отклучено, а потоа притиснете го копчето со сила.

 

  • Кога екранот понекогаш изгледа затемнет

 

Светлината и бојата на екранот на фрижидерот може да се разликуваат во зависност од моделот. Особено ако бојата на вратата е потполно бела, екранот може да изгледа заматен. Тоа не е неисправност освен ако не е скршен или знакот не е видлив на екранот.

 

  • Поради драстични флуктуации на напојувањето (само за моделот French Door)

 

Екранот на фрижидерот можеби не функционира правилно поради драстични флуктуации на напојувањето.

Кога тоа се случува, екранот на фрижидерот прикажува 88 88.

- Ако екранот на фрижидерот покажува 88 88 (сите осумки) и сè уште се лади правилно, тогаш исклучете го фрижидерот 60 секунди и потоа повторно вклучете го.

- Ако екранот не се врати во нормала по 2 минути, тогаш контактирајте со овластен сервисен центар на Samsung.

Екран 8888 на моделот french door.
  • Ресетирање на екранот (само за моделот Family Hub)

 

Ако се појави неправилен сигнал на екранот, обидете се да го ресетирате. Ова може да го реши проблемот.

Чекор 1 Отворете ја десната вратата на фрижидерот и пронајдете го капакот на прекинувачот на горниот десен агол на вратата.

Чекор 2 Турнете го капакот нагоре за да го откриете прекинувачот за напојување. 

Турнете го капакот нагоре.

Чекор 3 Исклучете го прекинувачот и вклучете го повторно.

Исклучете го прекинувачот и вклучете го повторно.

Чекор 4 Повторно ставете го капакот на прекинувачот до крај додека не слушнете звук на кликање.

Забелешка: Ако проблемот не се реши по проверката на горенаведеното, ве молиме контактирајте со овластен сервисен центар на Samsung.

Благодариме за повратните информации