Како да го решите проблемот кога уредот не открива СД-картичка

Зависно од моделот на уредот, можеби ќе можете да го зголемите капацитетот на складот од уредот ако вметнете СД-картичка. Ако уредот не препознава СД-картичка или прикажува предупредување „Не може да запишува на СД-картичка“, проверете во следниов водич за да го решите проблемот.

Пред да се обидете со препораките дадени во продолжение, задолжително проверете дали софтверот на уредот и поврзаните апликации се ажурирани до најновата верзија. За ажурирање на софтверот од мобилниот уред, постапете според следниве чекори:

Чекор 1. Одете на Settings (Поставки) > Software update (Ажурирање на софтверот).

Чекор 2. Допрете на Download and install (Преземи и инсталирај).

Чекор 3. Следете ги упатствата на екранот.

Проверете ја СД-картичката

Прво, извадете ја СД-картичката од уредот и проверете дали е оштетена.

Вметнете метална игла за да ја извадите фиоката за картичка Вметнете метална игла за да ја извадите фиоката за картичка

Чекор 1. Исклучете го уредот и вметнете метална игла во малиот отвор веднаш до процепот за фиоката за СД-картичка за да ја извадите фиоката за картичка.

Проверете ја СД-картичката и повторно вметнете ја Проверете ја СД-картичката и повторно вметнете ја

Чекор 2. Проверете дали е оштетена СД-картичката. Ако има нечистотија или прашина на СД-картичката, избришете ја прашината со мека крпа пред да ја вметнете картичката повторно.

Може да наидувате на проблеми дури и ако СД-картичката нема видливо оштетување. Ако имате други уреди при рака, тестирајте ја СД-картичката за да се уверите дека работи.

Обидете се да го престартувате уредот присилно. Со престартување може да се реши проблемот со тоа што уредот не ја препознава СД-картичката.

Притиснете ги и држете ги копчињата за Намалување гласност и Страничното копче за гаснење Притиснете ги и држете ги копчињата за Намалување гласност и Страничното копче за гаснење

Чекор 1. Изгаснете го уредот држејќи истовремено на Копчето за намалување гласност и Страничното копче, а потоа изберете Исклучување.

Притиснете ги и држете ги копчињата за Намалување гласност и Страничното копче Притиснете ги и држете ги копчињата за Намалување гласност и Страничното копче

Чекор 2. Откако ќе се исклучи екранот, притиснете и задржете на Копчето за намалување гласност и Страничното копче истовремено.

Отпуштете ги копчињата кога ќе се појави логото на Samsung Отпуштете ги копчињата кога ќе се појави логото на Samsung

Чекор 3. Кога на екранот ќе се појави логото на Samsung, отпуштете ги копчињата.

Забелешка:

  • Податоците и датотеките ќе бидат зачувани дури и ако присилно го престартувате уредот.

Можеби СД-картичката е оштетена поради апликација од трета страна во уредот. За да проверите дали е така, пристапете до СД-картичката во Безбеден режим затоа што тогаш се оневозможени сите апликации од трети страни. Ако уредот не може да ја препознае СД-картичката во Безбедносен режим, може да се обидете да ги избришете апликациите коишто сте ги презеле неодамна, коишто не можат да бидат препознаени или изгледаат злонамерни.

Префрлете во Безбеден режим следејќи ги чекорите подолу.

Држете ги копчињата за Намалување гласност и Страничното копче за Гаснење Држете ги копчињата за Намалување гласност и Страничното копче за Гаснење

Чекор 1. Изгаснете го уредот држејќи истовремено на Копчето за намалување гласност и Страничното копче, а потоа изберете Исклучување.

Изберете Изгасни Изберете Изгасни

Чекор 2. Изберете Исклучување.

Притиснете ги и држете ги копчињата за Намалување гласност и Страничното копче Притиснете ги и држете ги копчињата за Намалување гласност и Страничното копче

Чекор 3. Откако ќе се исклучи екранот, притиснете и задржете на Копчето за намалување гласност и Страничното копче истовремено.

Отпуштете го Страничното копче, но држете го копчето за намалување гласност Отпуштете го Страничното копче, но држете го копчето за намалување гласност

Чекор 4. Откако на екранот ќе се појави логото на Samsung, отпуштете го Страничното копче, но држете го Копчето за намалување гласност.

Обидете се да ажурирате во Безбедносен режим Обидете се да ажурирате во Безбедносен режим

Чекор 5. Кога ќе се појави Безбеден режим во долниот лев агол на екранот, отпуштете го копчето.

Следете ги чекорите подолу за да избришете апликација во Безбеден режим.

Поставки за апликациите Поставки за апликациите

Чекор 1. Одете на Поставувања и изберете Апликации.

Утврдете непознати или злонамерни апликации Утврдете непознати или злонамерни апликации

Чекор 2. Утврдете ги апликациите коишто не ги препознавате или ви изгледаат злонамерно.

Деинсталирајте апликација Деинсталирајте апликација

Чекор 3. Изберете Одинсталирај.

Допрете на OK Допрете на OK

Чекор 4. Допрете на OK.

Од Безбеден режим, префрлете во нормален режим според чекорите наведени во продолжение.

Чекор 1. Притиснете и држете на Копчето за намалување гласност и Страничното копче истовремено.
Чекор 2. Изберете Pесетирај.

Префрлете од Безбедносен режим во нормален режим

Може да се обидете да го решите проблемот со грешката за препознавање на СД-картичката така што ќе ја форматирате СД-картичката. За да избегнете губење на податоците, направете резервна копија пред форматирање. За да ја форматирате СД-картичката, следете ги чекорите подолу.

Забелешка:

  • Со форматирање ќе се избришат сите содржини на СД-картичката и не ќе може да се обноват.
Поставки за грижа за батеријата и уредот Поставки за грижа за батеријата и уредот

Чекор 1. Одете на Поставувања и изберете Батерија
и грижа за уред
.

Изберете Склад Изберете Склад

Чекор 2. Изберете Меморија.

Допрете на Повеќе и изберете Напредно Допрете на Повеќе и изберете Напредно

Чекор 3. Допрете на Повеќе и изберете Напредно.

Изберете поставка за СД-картичката Изберете поставка за СД-картичката

Чекор 4. Изберете SD-карт.

Допрете на Форматирај Допрете на Форматирај

Чекор 5. Допрете на Формат и следете ги упатствата на екранот за да ја форматирате СД-картичката.

Може да го оптимизирате и да го заштитите уредот со Заштита на уредот. Така може во иднина да се спречат грешките при препознавањето СД-картичка предизвикани од злонамерен софтвер.

 Грижа за батеријата и уредот  Грижа за батеријата и уредот

Чекор 1. Одете на Поставувања и изберете Батерија и грижа за уред.

Заштита на уредот Заштита на уредот

Чекор 2. Изберете Заштита на уредот.

Скенирајте го телефонот Скенирајте го телефонот

Чекор 3. Допрете на Скенирај телефон.

Забелешка:

  • Местоположбата на копчето за Гласност и Страничното копче може да се разликува зависно од моделот на уредот.
  • Не сите модели на телефони поддржуваат употреба на СД-картички.
  • Ако сте ги следеле чекорите наведени погоре, но проблемот се јавува и понатаму, можно е уредот да е оштетен физички. Проверете во Центарот за поддршка за релевантни информации.
  • Сликите од екраните на уредот и менијата може да се разликуваат зависно од моделот на уредот и верзијата на софтверот.

Како да ја користите апликацијата Samsung Members

Ако забележувате тешкотии со мобилните телефони, таблетите или преносни уреди од Samsung, може да ни испратите прашање во апликацијата Samsung Members. Дознајте повеќе за испраќањето извештај за грешка.

Благодариме за повратните информации