Како се користи функцијата AR Doodle во Note10

Можете да снимате забавни видеа со помош на функцијата за виртуелно рачно пишување или да цртате врз лица, или врз нешто друго. Кога камерата препознава лице или празен простор, исцртаното врз лицето ќе се движи како што се движи лицето, односно цртежот врз празниот простор ќе остане фиксиран врз просторот (пр. ѕид) како што се движи камерата.

1 Вклучете ја апликацијата Camera и допрете на Video во списокот со начини на сликање и снимање.
2 Допрете и изберете го режимот што го посакувате. Кога камерата ќе го препознае субјектот, на екранот ќе се појави површината што го прави препознавањето.
  • Face: Цртајте врз лице.
  • Everywhere: Цртајте врз сè друго.
Препознавање лице на момче на нишалка со камера на Note10

* Оваа слика е примерок на англиски јазик, но достапен и на јазикот во вашата земја.

3 Пишувајте или цртајте во површината на препознавање лице или простор. Ако допрете Икона за снимање и потоа почнете да цртате, можете да се снимите како цртате.
Цртање врз слика од лице на момче на нишалка со помош на Note10

* Оваа слика е примерок на англиски јазик, но достапен и на јазикот во вашата земја.

4 Допрете Икона за снимање за да снимите видео.
5 Допрете Икона за стоп за да престанете со снимање видео. Можете да го гледате и споделувате видеото во галеријата.

Благодариме за повратните информации