Како да спречам микровибрации?

Општо земено, микровибрациите се појавуваат кога користите адаптер којшто не е заземјен. Истото може да се појави и во стари згради во кои нема заземјување при градбата. Микровибрациите се безопасни, но се препорачува да користите заземјен полнач ако забележите некаква непријатност.

Пред да се обидете со препораките дадени во продолжение, задолжително проверете дали софтверот на уредот и поврзаните апликации се ажурирани до најновата верзија. За ажурирање на софтверот од мобилниот уред, постапете според следниве чекори:

Чекор 1. Одете на Settings (Поставки) > Software update (Ажурирање на софтверот).

Чекор 2. Допрете на Download and install (Преземи и инсталирај).

Чекор 3. Следете ги упатствата на екранот.

Проверете го струјниот адаптер што го користите

Заземјувањето се однесува на заштитна мерка за менување на насоката на електричната струја заради безбедност на корисникот. Како што може да видите на сликата подолу, заземјениот адаптер има игла за заземјување на врвот и на дното од штекерот. Ако користите штекер без игла за заземјување, може да почувствувате микровибрации, зависно од околните фактори.

Незаземјен штекер за струја Незаземјен штекер за струја

Незаземјен штекер за струја

Заземјен штекер за струја Заземјен штекер за струја

Заземјен штекер за струја

Обидете се да користите заземјен полнач

Ако користите заземјен полнач, лесно може да ги блокирате микровибрациите. Како што се гледа на сликата подолу, заземјениот и незаземјениот полнач физички се разликуваат. Проверете го типот полнач што го користите и, ако треба, обидете се да користите заземјен полнач. Може да купите заземјен полнач во најблискиот сервисен центар.

Незаземјен полнач со 2 контакти Незаземјен полнач со 2 контакти

Незаземјен полнач со 2 контакти

Заземјен полнач со 3 контакти Заземјен полнач со 3 контакти

Заземјен полнач со 3 контакти

Забелешка:

  • За безбедност на корисниците и производот, металните делови се изолирани со оксиден слој. Микровибрациите може да ги почувствувате како проток на електрична струја и може да се појават кај производи со оксиден слој, особено при полнење. Тоа не е дефект, туку честа појава кај производи со метални делови.
  • Сликите од екраните на уредот и менијата може да се разликуваат зависно од моделот на уредот и верзијата на софтверот.

Како да ја користите апликацијата Samsung Members

Ако забележувате тешкотии со мобилните телефони, таблетите или преносни уреди од Samsung, може да ни испратите прашање во апликацијата Samsung Members. Дознајте повеќе за испраќањето извештај за грешка.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window