Како да адаптирате Поставки за повик на телефон со Android

Мобилниот уред со Android има различни опции за повици. Некои од типичните опции се Блокирање броеви, известувања за повик и тонови на ѕвонење, одговарање и завршување повици, пораки за брзо одбивање повик и приказ на повик дури се користат апликации.

Пред да се обидете со препораките дадени во продолжение, задолжително проверете дали софтверот на уредот и поврзаните апликации се ажурирани до најновата верзија. За ажурирање на софтверот од мобилниот уред, постапете според следниве чекори:

Чекор 1. Одете на Settings (Поставки) > Software update (Ажурирање на софтверот).

Чекор 2. Допрете на Download and install (Преземи и инсталирај).

Чекор 3. Следете ги упатствата на екранот.

Блок. непознати/приватни броеви

Може да ги блокирате непознати/скриени броеви и нови телефонски броеви.

Чекор 1. Отворете ја апликацијата Phone (Телефон) > допрете на More options (Повеќе опции) (три вертикални точки) > допрете на Settings (Поставки).

Чекор 2. Допрете на Block numbers (Блокирајте броеви) > вклучете Block unknown/hidden numbers (Блок. непознати/приватни броеви).

Чекор 3. Може и да додадете телефонски број ако сакате да го блокирате.

Блокирање непознати/скриени броеви

Пpeдyпpeдyв. зa повик и sвонeњe

Може да поставите известувања за повици, тонови на ѕвонење, шеми на вибрација и тонови за копчиња.

Чекор 1. Отворете ја апликацијата Phone (Телефон) > допрете на More options (Повеќе опции) (три вертикални точки) > допрете на Settings (Поставки).

Чекор 2. Допрете на Call alerts and ringtones (Пpeдyпpeдyв. зa повик и sвонeњe).

Чекор 3. Нагодете ги Известувања за повици и тонови на ѕвонење, како и тонови за копчиња.

Блокирање непознати/скриени броеви

Поставка за одговарање и завршување повици

Чекор 1. Отворете ја апликацијата Phone (Телефон) > допрете на More options (Повеќе опции) (три вертикални точки) > допрете на Settings (Поставки).

Чекор 2. Допрете на Answering and ending calls (Одговарање и завршување повици).

Чекор 3. Нагодете ги опциите за одговарање и нагодување повици.

Поставка за одговарање и завршување повици

Поставка за пораки за брзо одбивање

Може да испратите порака додека одбивате дојдовен повик.

Чекор 1. Отворете ја апликацијата Phone (Телефон) > допрете на More options (Повеќе опции) (три вертикални точки) > допрете на Settings (Поставки).

Чекор 2. Допрете на Quick decline messages (Пораки за брзо одбивање).

Чекор 3. Уредете Quick decline messages (Пораки за брзо одбивање).

Поставка за одговарање и завршување повици

Поставка за приказ на повик дури се користат апликации

Контролирајте како ќе се појавуваат дојдовните повици кога користите други апликации.

Чекор 1. Отворете ја апликацијата Phone (Телефон) > допрете на More options (Повеќе опции) (три вертикални точки) > допрете на Settings (Поставки).

Чекор 2. Допрете на Call display while using apps (Приказ на повикот при користeњe апликации).

Чекор 3. Изберете меѓу Full screen (Цeл eкpaн), Pop-up (Поjaвeн пpозоpeц) и Mini pop-up (Мини поjaвeн пpозоpeц).

  • Чyв. ги пов. во поjaв. пpозоpeц: Откако ќе одговорите на повиците, одржувајте ги во скок-прозорец.
Поставка за приказ на повик дури се користат апликации

Забелешка: достапните поставки и екрани може да се разликуваат во зависност од давателот на безжични услуги, од верзијата на софтверот и од уредот.

Како да ја користите апликацијата Samsung Members

Ако забележувате тешкотии со мобилните телефони, таблетите или преносни уреди од Samsung, може да ни испратите прашање во апликацијата Samsung Members. Дознајте повеќе за испраќањето извештај за грешка.

Благодариме за повратните информации