Како се користи снимање на екранот на паметен телефон Galaxy

Снимањето на екран е нова карактеристика на телефоните Galaxy која ви овозможува да направите екрански снимки со содржина како што се долги написи или веб-страници и да ги зачувате како само една слика. Во продолжение научете како да користите снимање на екранот. 

Приказ на нагласена опција Снимање на екранот.

Како се активира лентата со алатки за Екрански слики?

За да ја користите опцијата Екрански слики мора да ја активирате лентата со алатки за неа следејќи ги овие чекори: 

Приказ на полето со апликации на телефон Galaxy со истакнато копче „Поставувања“. Приказ на полето со апликации на телефон Galaxy со истакнато копче „Поставувања“.

Чекор 1. Отворете го полето со апликации и допрете го копчето „Поставувања“.

Приказ на менито за „Поставувања“ со истакната опција „Напредни функции“. Приказ на менито за „Поставувања“ со истакната опција „Напредни функции“.

Чекор 2. Лизгајте надолу до „Напредни функции“.

Приказ на екранот „Напредни функции“ со истакната опција „Екрански снимки и снимач на екран“. Приказ на екранот „Напредни функции“ со истакната опција „Екрански снимки и снимач на екран“.

Чекор 3. Допрете на „Екрански снимки и снимач на екран“.

Приказ на екранот „Екрански снимки и снимач на екран“ со вклучено и истакнато преклопно копче кај „Show toolbar after capturing“. Приказ на екранот „Екрански снимки и снимач на екран“ со вклучено и истакнато преклопно копче кај „Show toolbar after capturing“.

Чекор 4. На опцијата „Show toolbar after capturing“, допрете го преклопното копче за да смените меѓу „Вклучено“ и „Исклучено“.

Имајте предвид: Доколку вашиот уред нема карактеристика за снимање, изберете „Екрански слики“.

Опцијата за снимање на екранот се прикажува на екранот веднаш откако ќе направите слика од екран со напис или веб-страница. За да направите долга слика од екран со опцијата за снимање на екранот, следете ги овие чекори:

Анимација на правење слика од екран на веб-страница. Анимација на правење слика од екран на веб-страница.

Чекор 1. Најдете веб-страница која овозможува лизгање, а потоа стиснете на копчето за вклучувањеи копчето за намалување на звук за да направите слика од екран.

Приказ на нагласена опција „Снимање на екранот“. Приказ на нагласена опција „Снимање на екранот“.

Чекор 2. Допрете ја иконата за Снимање на екранот.

Приказ на пример за слика од екран на долната лева страна на екранот над лентата со алатки за Снимање на екранот. Приказ на пример за слика од екран на долната лева страна на екранот над лентата со алатки за Снимање на екранот.

Чекор 3. Екранот автоматски ќе се лизне надолу за да ја сними содржината на следниот екран.

Приказ на слика од екранот на телефон Galaxy со лентата со алатки за Снимање на екранот на долниот дел и иконата за Снимање на екранот истакната со симбол за долго притискање. Приказ на слика од екранот на телефон Galaxy со лентата со алатки за Снимање на екранот на долниот дел и иконата за Снимање на екранот истакната со симбол за долго притискање.

Чекор 4. За да го снимите долниот дел на екранот, долго притиснете ја иконата за Снимање на екранот.

Приказ на слика од екранот на телефон Galaxy со лентата со алатки за Снимање на екранот и допир надвор од нејзиното поле. Приказ на слика од екранот на телефон Galaxy со лентата со алатки за Снимање на екранот и допир надвор од нејзиното поле.

Чекор 5. За да завршите со правење на екранска слика, притиснете на кој било дел од екранот надвор од полето на лентата со алатки.

Имајте предвид: Размерот на ширината на лизгањето се поставува автоматски, но размерот на ширината однапред зависи од страницата што ја снимате (вграден плеер, голема слика итн.). Исто така, екранските слики автоматски се намалуваат пред да се зачуваат датотеките.

Приказ на готова слика од екран од напис опфатен од почеток до крај.

Откако ќе биде готова, целосната слика од екранот автоматски ќе се зачува во вашата галерија. 

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window