Еколошки свесни производи

Еколошки свесни производи

Нашите eколошки свесни производи придонесуваат за поздрава планета

Нашите eколошки свесни производи придонесуваат за поздрава планета

Маж седи на биро со лаптоп компјутер и мобилен телефон. Тој скицира дизајн на хартија со молив. Маж седи на биро со лаптоп компјутер и мобилен телефон. Тој скицира дизајн на хартија со молив.

Samsung Electronics ѝ дава најголем приоритет на животната средина, од моментот кога започнува планирањето на производот до завршното фрлање на производот во отпад. Нашиот процес на еко-дизајн, воведен во 2004 година, детално го анализира потенцијалното влијание на производот врз животната средина. Даваме сѐ од себе да ги направиме нашите производи исто онолку еколошки свесни колку што се функционални, почнувајќи од зачувувањето на ресурсите и создавањето на нови и иновативни производи, па сѐ до грижата дека тие ќе бидат лесни за рециклирање на крајот на својот животен век. Ова е причината зошто нашите производи се признати ширум светот како еколошки свесни.

Ние се стремиме кон тоа да ги надминеме нашите клучни показатели за изведбата во врска со животната средина со еколошки свесен дизајн на производи

 • 98%

  * Засновано на 2020 година

  Стапка на развој на еколошки
  свесни производи

 • 800+

  * Засновано на 2020 година

  Број на модел на глобална сертификација
  на еколошка етикета

Еколошки проценки на поголемите производи

Samsung Electronics извршува еколошки проценки на своите производи, почнувајќи од фазата на развој на производот, преку својот систем за проценка. Со цел да ја стекнеме довербата на јавноста во системот за проценка, ги прифативме критериумите за сертификација на „Еко-етикета“, сертификат што им се дава на еколошки свесни производи од страна на Министерството за животна средина на Кореја, сертификатот за „Алатка за еколошка проценка на електронските производи“ на САД (EPEAT) и сертификатот на „Здружението на производители на бела техника“ на САД (AHAM).

Влијание на производите врз животната средина - процена на животниот циклус

Вршиме процена на животниот циклус (LCA) за да го анализираме влијанието врз животната средина на целиот животен циклус на нашите производи во фазите на производство, употреба и фрлање и ги рефлектираме резултатите во нашиот развој на производи. На пример, во 2019 година, извршивме LCA на 24-инчен монитор (модел: S24E650PL) при што добивме Декларација за еколошки производ (EPD) од Underwriters Laboratories (UL). Го анализиравме влијанието на мониторите врз глобалното затоплување така што ги проценивме преку 12 категории на влијание врз животата средина1) во процесот на претпроизводство, производство, дистрибуција, користење и фрлање. Како резултат на тоа, видовме дека фазата „користење“ им најголемо влијание со 76 % во споредба со сите други фази. Ова е поради тоа што најголемиот дел од стакленичките гасови се испуштаат при процесот на создавање на електричната енергија која се троши за време на фазата на „користење“. Врз основа на овие резултати, ќе се обидеме да ја минимизираме потрошувачката на електрична енергија и енергија во мирување на мониторите рефлектирајќи ги овие резултати од фазата на развој.

Фуснота: 1) 12 главни категории за влијание врз животната средина: Глобално затоплување, закиселување, еутрофикација, оштетување на озонската обвивка, формирање фотохемиски оксиданти, токсичност за луѓето, токсичност за слатката вода, екотоксичност за морската вода, екотоксичност за почвата, примарна потрошувачка на енергија, потрошувачка на вода и создавање отпад

Резултати од процената на влијанието врз глобалното
затоплување на 24-инчен монитор
(S24E650PL)

 • 21.7%

  Претпроизводство

 • 0.3%

  Производство

 • 0.7%

  Дистрибуција

 • 75.6%

  Дистрибуција

 • 1.7%

  Фрлање

Со еколошки чувствителните материи во сите производи се управува строго за да се направат безбедни за користење

Според принципот „без компромис за еколошките прашања“, Samsung Electronics одблиску управува со еколошки чувствителните материи.

Маж и жена коишто носат бели лабораториски мантили работат во внатрешноста на научна установа. Жената гледа во табела на компјутерски екран. Мажот држи примерок во вијала. Маж и жена коишто носат бели лабораториски мантили работат во внатрешноста на научна установа. Жената гледа во табела на компјутерски екран. Мажот држи примерок во вијала.

Класификација на материите во однос на производството на производите

 • Забранети материи

  Материите се управуваат со пропис или конвенција
  и доброволно постепено отстранување од употреба
  поради потенцијално негативните ефекти
  за животната
  средина и за здравјето

 • Можни ризични
  материи

  Материи кои бараат постојано
  надгледување на материи
  кои се
  очекува да бидат регулирани во иднина.

Историјата на управување со еколошки чувствителни материи на Samsung Electronics

 • 2019
  година

  • Забранета е употребата на дополнителни осум вида на фталати (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP)
  • Забранета е употребата на стерилизатори/антикорозивни средства за производи со филтри за клима-уреди и прочистувачи на воздух (PHmg, PGH, PHMB, CMIT, MIT)
 • 2018
  година

  • Забранета е употребата на четири вида на фталати за сите компоненти (DEHP, BBP, DBP, DIBP)
 • 2016
  година

  • Забранета е употребата на четири вида на фталати за новите компоненти (DEHP, BBP, DBP, DIBP)
 • 2015
  година

  • Забранета е употребата на хексабромоциклодеодекан (HBCD) и нонилфенол
 • 2013
  година

  • Пуштање во употреба производи без фталати и антимон (некои компоненти на лаптопи, телевизори, монитори и производи за домашно кино)
 • 2012
  година

  • Пуштање во употреба производи без ПВЦ (некои компоненти на лаптопи, телевизори, монитори и производи за домашно кино)
  • Забранета е употребата на хлорирани забавувачи на пламен во мобилните телефони и MP3 плеерите
 • 2011
  година

  • Пуштање во употреба на мобилни телефони целосно без соединенија на берилиум
 • 2010
  година

  • Забранета е употребата на кобалт хлорид
  • Пуштање во употреба на новоразвиените мобилни телефони, фотоапарати и MP3 плеери целосно без бромирани забавувачи на пламен и ПВЦ
 • 2008
  година

  • Забранета е употребата на перфлуорооктансулфонска киселина (PFOS) и соединенија на антимон
  • Пуштање во употреба на мобилни телефони целосно без бромирани забавувачи на пламен и ПВЦ (некои модели)
 • 2006
  година

  • Утврдување планови за намалување на употребата на бромирани забавувачи на пламен и ПВЦ
 • 2005
  година

  • Забранета е употребата на PBB и PBDE во производите и на бромираните забавувачи на пламен во материјалите за пакување
  • Развиено е техничко дрво за да се намали употребата на бромирани забавувачи на пламен (подобрување на синџирот на снабдување)
 • 2004
  година

  • Целосно отстранување на кадмиумот (Cd), оловото (Pb), живата (Hg) и шествалентниот хром (Cr6+)
 • 2003
  година

  • Воведување стандарди за контрола на материите што се користат во производите
 • Стандарди за контрола на материите што се користат во производите
 • Декларација REACH SVHC

Го спроведуваме системот за сертификација Eco-Partner за внимателно управување со синџирот на снабдување

Samsung Electronics ја спроведува процената Eco-Partner на сите снабдувачи на производи и делови за внимателно испитување не само на производите, туку и на деловите. Доделуваме сертификат со процена на нивната сообразност со нашите Стандарди за контрола на материите што се користат во производите и системот за управување со квалитетот на животната средина на снабдувачите. Добавувачите поднесуваат еколошки извештај за производот кој содржи доказ за неговите информации за опасни материи, заедно со податоците од компанијата за суровини. Потоа, Samsung Electronics спроведува темелна процена со посета на производствените локации на снабдувачите за да ги потврди поднесените документи. За да го задржат сертификатот „Eco-Partner“, снабдувачите мора да поминат ревизија на секои две години, а оние кои нема да успеат да ја поминат ревизијата се исклучуваат од синџирот на снабдување. На овие начини, се стремиме да ги вклучиме нашите снабдувачи во нашите иницијативи „Зелено управување“. Наместо еднократна процена, обезбедуваме постојано управување и процена за да загарантираме управување со одржливиот синџир за набавка.

Two men are looking at the same laptop computer screen inside a large manufacturing warehouse. One man holds a portable transceiver device. Two men are looking at the same laptop computer screen inside a large manufacturing warehouse. One man holds a portable transceiver device.

Процес на сертификација Еco-Partner

 • 01

  С уровини

  • 1. Податоци од детална анализа
  • 2. Табела за состав на суровини
 • 02

  Снабдувачи

  • 1. Гарантно писмо
  • 2. Извештај за прецизна анализа
       (податоци на ICP/GCMS)
  • 2. Извештај за прецизна анализа (ICP/
       GCMS)
  • 3. MSDS
  • 4. Примероци за одобрување
 • 03

  Samsung
  Samsung Electronics

  • 1. Преглед на поднесените
       документи и примероци
  • 1. Преглед на поднесените
       документи и примероци
  • 2. Проценување на системот
  • 2. Проценување на системот за еколошки
       квалитет
 • 04

  Сертификација
  Еco-Partner

Samsung Electronics продолжува да истражува начини за заштеда на енергија

Samsung Electronics непрестајно настојува да произведува производи со висока енергетска ефикасност коишто користат помалку енергија за подобри перформанси. Ако производот може да испорача уште подобри перформанси користејќи помалку енергија, тогаш клиентите може да заштедат на трошоците за енергија. Помалку енергија се користи за производство на електрична енергија, што резултира со помала емисија на стакленички гасови. Како резултат на примената на иновативни и енергетски ефикасни технологии на нашите производи во 2020 година, успеавме да ја намалиме потрошувачката на енергија на нашите производи за 32 % во однос на 2008 година. Ова значи дека можевме да создадеме производ со подобри перформанси со користење на половина од енергијата. Но, нашата работа не запира тука. Продолжуваме со истражувањето за да развиеме иновативна технологија што ќе ја намали употребата на енергија уште повеќе.

Избор на куќни апарати Samsung наредени во ред, вклучувајќи машини за перење, фрижидер и телевизор Crystal UHD. Избор на куќни апарати Samsung наредени во ред, вклучувајќи машини за перење, фрижидер и телевизор Crystal UHD.

Напорите за еколошка свесност на Samsung Electronics се признати ширум светот

Производите на Samsung Electronics се признати заради нивната еколошка подобност во многу земји, вклучувајќи ги САД, Европа, Кина и Бразил, каде што им беа доделени еко-сертификати, како што се еко-марки и етикети за јаглеродни емисии. Ова беше овозможено преку нашите напори да ги проучуваме и развиваме производите што ја ставаат животната средина во прв план, користејќи напредна технологија. Но, нашата работа не е завршена. Samsung Electronics ќе продолжи да ја следи визијата за „PlanetFirst“, давајќи им приоритет на Земјата и на животната средина. Ќе дадеме сѐ од себе за да го направиме животот практичен и еколошки одржлив.

Глобални екоетикети и декларации за еколошки производи

Еко-етикети

Декларации за еколошки производ