Ефикасност во ресурсите

Ефикасност во ресурсите

Зачувајте, користете
подолго и употребете
повторно

Зачувајте, користете
подолго и употребете
повторно

Од индустриската револуција, економскиот раст го следеше неодговорно ископување и експлоатација на природните ресурси. Експертите предупредуваа за еколошките проблеми од таквото ископување и идното исцрпување на ресурсите. Samsung Electronics е свесен за овие предупредувања и спроведува широк опсег мерки за одговор. Во процесот на развој и производство на производите, ние ефикасно ги користиме ресурсите со технолошки иновации и наоѓаме начини за повторно користење на неизбежниот отпад и производите на крајот на животниот век. Ќе продолжиме да вложуваме напори во правењето подобри производи со помалку ресурси и претворањето на е-отпадот во корисни ресурси.

Клучни показатели на перформансите за ефикасноста во ресурсите

Наша цел е да постигнеме циркуларна економија

За да ја заштити животната средина во криза и поефикасно да ги користи ресурсите, Samsung Electronics е вклучен во настојувањата за насочување кон циркуларна економија. Надминувајќи ја традиционалната пракса на еднократно користење на ресурсите и нивно фрлање, Samsung работи за да загарантира дека ресурсите може повторно да се употребат со повторно добивање, повторна употреба и рециклирање по животниот век на производот. Со минимизирање на видот на материјалите што се користат и оптимизирање на методот на склопување, развивме производствени методи што ја минимизираат употребата на ресурси. Со собирање на производите кои го достигнале крајот на нивниот животен век, повторно добиваме вредни материјали. Преку оваа циркуларна економија, Samsung ја намалува количината на природни ресурси што се потребни за производство, ги намалува стакленичките гасови и загадувачите од согорувањето на отпадот и го спречува загадувањето на почвата и подземните води што го предизвикуваат депониите.Пред сè, најдобриот начин за зачувување на ресурсите е со правење квалитетни, долготрајни производи. Со засилување на издржливоста на нашите производи пред пуштањето во промет преку серија строги тестови за доверливост и со давање практични услуги за поправка преку своите глобални сервисни локации, вклучувајќи и постојани ажурирања на софтверот, Samsung го продолжува животниот век на нашите производи со што дополнително придонесува за циркуларната економија и зачувувањето на ресурсите.

Принципи и структура на циркуларната економија

Принципи на циркуларната економија

 • 01

  Проширување
  на набавката
  и користењето
  одржливи ресурси
  при изборот на
  материјали и
  фазата на
  дизајн на
  производ, со
  истовремено
  минимизирање
  на употребата
  на непотребни
  суровини

 • 02

  Работење кон
  максимизирање
  на векот на
  траење на со
  дизајнирање
  на производи
  засновани на
  потребите на
  клиентите и
  ригорозно тестирање
  на квалитетот

 • 03

  Минимизирање
  на употребата
  на суровините
  со креирање
  компактен дизајн
  и пакување за
  производот и со
  by максимизирање
  на транспортната
  ефикасност

 • 04

  Намалување на
  употребата на
  недопрени природни
  ресурси и
  суровини со
  максимизирање
  на повторната
  употреба на
  постиндустриските
  материјали од
  фазата на
  производство

 • 05

  Продолжување
  на векот на
  траење на
  производот и
  зголемување на
  задоволството
  кај клиентите
  преку систематско
  управување со
  производите
  поддржано од
  професионална
  сервисна мрежа

Структура на циркуларната економија

Потрошувач

Користење

 • ‧ Употреба на енергетски ефикасни производи за намалување на индиректните емисии на СГ
 • ‧ Засилување на перформансите на производите, надградување на фирмверот и продолжување на гаранцијата за производот

Поправка и повторно користење

 • ‧ Постојано проширување на сервисните центри ширум светот
 • ‧ Продолжување на векот на траење со давање услуги на далечина и експертски дијагностички услуги

Samsung
Electronics

Развој

 • ‧ Планирање производи кои трошат помалку енергија и ресурси
 • ‧ Дизајнирање производи кои лесно се демонтираат и рециклираат
 • ‧ Дизајн на производот со кој му се продолжува животот
 • ‧ Купување материјали и делови кои не содржат
  никакви опасни материи
 • ‧ Проширување на употребата на одржливи ресурси,
  како што се рециклираните материјали
 • ‧ Соработка со сертифицирани „Eco-Partner“

Производство

 • ‧ Проширување на употребата на обновлива енергија на работните локации
 • ‧ Минимизирање на потрошувачката на вода и зголемување на повторната употреба
 • ‧ Рециклирање на отпадот од работната локација во ресурси
 • ‧ Користење хемиски алтернативи на работните локации

Дистрибуција

 • ‧ Употреба на одржливи материјали за пакување
  и хартија од одржливи извори
 • ‧ Компактна и лесна амбалажа
 • ‧ Намалување на емисиите на СГ и користење
  гориво со оптимизирање на логистиката

Компанија за
рециклирање

Собирање и рециклирање

 • ‧ Спроведување програми за собирање во секоја земја
 • ‧ Издвојување и повторно користење на материјалите од отпадните производи
 • ‧ Водење систем за рециклирање во затворен
  круг за отпадни ресурси

Вдишуваме нов живот во производите на крајот на животниот век

Воспоставувањето систем на циркуларна економија е суштински и основен фактор за минимизирање на отпадот и ефикасно користење на ресурсите. Затоа, Samsung Electronics на глобално ниво работи со програмата Re+, програма за собирање е-отпад. Производите на крајот на животниот век се собираат преку нашите центри за сервисирање или задругите за рециклирање, а собраниот е-отпад се рециклира со примена на еколошки метод и повторно се употребува како корисни ресурси. Бевме во можност да собереме вкупно 4,03 милиони тони отпадни производи меѓу 2009 и 2019 година.

 • Список на институции за собирање и рециклирање по земја
 • Список на институции за рециклирање на пакувања и батерии во европските земји

Откако еден ресурс ќе се употреби, тој повторно се добива, се рециклира и повторно се употребува

Samsung Electronics се оддалечува од претходната структура на трошење на ресурсите, каде што ресурсите беа отстранувани во отпад после една употреба и презема разни активности што го земаат предвид рециклирањето во затворен круг, коешто повторно ги добива, ги рециклира, а потоа повторно ги употребува користените ресурси. Како дел од нашите напори да воспоставиме социјална структура за рециклирање на ресурсите, ние најпрво го анализираме составот на нашите главни производи и повторно го анализираме влијанието што секоја материја го има врз безбедноста на синџирот на снабдување, животната средина, општеството и економијата од различни агли.

Типичниот состав на мобилните
телефони се состои од

35,1 % пластика

20,2 % алуминиум

10,6 % челик

10,0 % бакар

8,6 % кобалт

15,5 % злато и други материјали

Еден од репрезентативните случаи на напорите за рециклирање на Samsung е Центарот за рециклирање во Асан, којшто е основан и управуван од Samsung. Целата количина на важни метали и пластика што излегува од центарот за рециклирање повторно се користи за правење електроника. Од основањето во 1998 година, Центарот за рециклирање во Асан рециклира отпадна електроника. Само во 2019 година, има обработено 338.000 фрижидери, машини за перење, клима-уреди и ИТ-уреди, одвојувајќи 24,524 тони важни метали (челик, бакар, алуминиум итн.) и пластика за рециклирање. Пластиката од електронскиот отпад, сортирана во Центарот за рециклирање во Асан, се доставува до производителите на пластика коишто ѝ го менуваат обликот за повторна употреба. Користејќи заеднички развиена технологија, Центарот за рециклирање во Асан воспостави систем на рециклирање во затворен круг, којшто овозможува обновената пластика да се користи во производите на Samsung. 1.882 тони обновена пластика произведена преку овој систем за рециклирање во затворен круг во 2019 година се користеа во фрижидерите, клима-уредите и машините за перење на Samsung. И кога ќе ја земете предвид обновената пластика добиена од други канали, приближно 30.753 тони биле искористени при изработка на куќни апарати, телевизори, монитори и полначи за мобилни телефони. Бакарот се одвојува од главните компоненти (жици, компресори итн.), се рециклира и се користи за правење други електроника. Друг пример е кобалтот, којшто е еден од главните ресурси што се користи во батериите за мобилни телефони.

Процес на рециклирање на отпадна пластика во затворен круг во Центарот за рециклирање во Асан

An illustrative image of the closed-loop recycling process at Asan Recycling Centre. In a clockwise direction: parts production/protrusion, refrigerator, used by consumers and discarded, Asan Recycling Centre, Materials: Plastic, Copper, Aluminum, Steel, and Others, sort plastic by materials, raw material regeneration process. An illustrative image of the closed-loop recycling process at Asan Recycling Centre. In a clockwise direction: parts production/protrusion, refrigerator, used by consumers and discarded, Asan Recycling Centre, Materials: Plastic, Copper, Aluminum, Steel, and Others, sort plastic by materials, raw material regeneration process.

Промовираме нула отпад на депонија и повторна циркулација на ресурсите

Според целта за оживување на системот за циркулација на ресурсите, Samsung Electronics работи на развој на технологии за обработка на отпад и проширување на одвојувањето на отпадот за да се загарантира дека на депониите оди нула отпад. Во 2019 година, го зголемивме нивото на рециклирање со рециклирање бакар со користење на технологијата за производство на суров бакар (97 % бакар) со бакар издвоен од отпаден талог и со посебно исфрлање на отпадната синтетичка смола, што порано се согоруваше. Како признание за тие напори, работната локација во Хвасон доби „Претседателска награда за водечки компании во повторна циркулација на ресурсите“ во септември 2019 година од Корејското министерство за животна средина. Освен тоа, во моментов работиме на добивање на сертификатот „Нула отпад на депонија“ за работните локации во Кореја, а напорите наскоро ќе се прошират на работните локации надвор од Кореја.

Процес на обработка на отпадот

An illustrative image of the closed-loop recycling process at Asan Recycling Centre. In a clockwise direction: parts production/protrusion, refrigerator, used by consumers and discarded, Asan Recycling Centre, Materials: Plastic, Copper, Aluminum, Steel, and Others, sort plastic by materials, raw material regeneration process. An illustrative image of the closed-loop recycling process at Asan Recycling Centre. In a clockwise direction: parts production/protrusion, refrigerator, used by consumers and discarded, Asan Recycling Centre, Materials: Plastic, Copper, Aluminum, Steel, and Others, sort plastic by materials, raw material regeneration process.

Ги заменуваме пластичните материјали за пакување за еднократна употреба со пакување со еколошки материјали

Од основањето на политиката за еколошки материјали за пакување во 2018 година, Samsung Electronics ги замени пластичните материјали за пакување за една употреба со еколошки материјали, како хартија и биопластични материјали, и до 2020 година планира 100 % да ја замени хартијата што ја користиме за нашите пакувања и прирачници со хартија што има сертификат за одржливи шуми. Дополнително, за нашите lifestyle ТВ производи, „The Frame“, „The Serif“ и „The Sero“, воведовме „еко-пакување“ со примена на концептот на креативна реупотреба (upcycling) на материјалите од пакувањето. За пакување телевизори, обично се користи брановиден картон за заштита на производот. Samsung Electronics целосно го промени значењето на вредноста на материјалите за пакување, развивајќи брановиден картон со дизајн од шема од точки. Како резултат на тоа, корисниците лесно може да го прекршуваат и одново да го составуваат за друга употреба со помош на прирачник во којшто е покажано како да се направат разни нешта, како предмети за милениците и мал мебел.

Примени на eколошки материјали за пакување

Четири слики на картонската амбалажа на телевизорот The Serif. 1, Осумаголна маса за кафе направена од амбалажата со книги и далечински управувач кои стојат врз неа. 2, Крупен кадар на раката на човек којшто влече линии на мрежата од точки на картонот следејќи дизајн на мобилен телефон. 3, Мала куќа направена од амбалажата со маче на влезот. 4, мала полица за книги направена од амбалажата. Четири слики на картонската амбалажа на телевизорот The Serif. 1, Осумаголна маса за кафе направена од амбалажата со книги и далечински управувач кои стојат врз неа. 2, Крупен кадар на раката на човек којшто влече линии на мрежата од точки на картонот следејќи дизајн на мобилен телефон. 3, Мала куќа направена од амбалажата со маче на влезот. 4, мала полица за книги направена од амбалажата.

Продолжување на трајноста на производот

Продолжен животен век на производот преку услуги за потрошувачите и подобрена издржливост.

A close-up view of a woman adjusting an electronic circuit board with a small screwdriver. A close-up view of a woman adjusting an electronic circuit board with a small screwdriver.

Намалување, повторно користење, рециклирање: Како ги штедиме скапоцените водни ресурси

Управувањето со водните ресурси е составен дек од заштитата на животната средина на нашите работни локации и во исто време, основен дел од процесот на производство на производи. Се фокусираме на 3R – Reduce, Reuse, Recycle (намалување, повторно користење, рециклирање) – при управувањето со водните ресурси. Ги максимизиравме стапките на повторно користење на отпадните води преку секојдневни напори за намалување, како што е оптимизирањето на нашите работни локации, заменувањето на старите вентили и подобрувањето на стандардите на работење. Исто така, вршиме структурни подобрувања, како што е подобрувањето на нашите производствени процеси и воспоставувањето системи за рециклирање. Ги користиме и Насоките за вода на CDP за да ги поделиме водните ризици на нашите работни локации кои се наоѓаат во региони со недостиг на вода и одговараме со стратегии специфични за ризикот.

Големи водоводни цевки во внатрешноста на голем производствен погон. Големи водоводни цевки во внатрешноста на голем производствен погон.

Нашите политики за водни ресурси

Нашата филозофија

Ја признаваме важноста на водата во
управувањето со одржливоста, социјалното
и корпоративното управување и ја
исполнуваме нашата одговорност
како глобален корпоративен граѓанин
да ги заштитиме нашите водни ресурси.

Насоки за aкција

 • Минимизирање на ризиците за водните ресурси во деловното управување

  Процена на влијанието на нашите деловни активности, како што е производството со водни ресурси, за минимизирање на ризиците со продолжување на истражувањето и воведувањето нови технологии

 • Признавање на важноста на водните ресурси како дел од нашата корпоративна култура

  Воспоставување на зачувувањето и одржливоста на водните ресурси како дел од копоративната култура; помагање на вработените да ја разберат нивната одговорност за управување со водните ресурси и разгледување на влијанието на нашите операции врз локалните заедници и животната средина како највисок приоритет

 • Активна соработка со надворешните политики за заштита на водните ресурси.

  Врз основа на насоките за водни ресурси, активна соработка со локалните и централните влади како и со меѓународните организации за воспоставување и извршување политики насочени кон заштита и зачувување на водните ресурси

 • Објавување на нашите политики и активности во врска со водните ресурси

  Обезбедување јасно и транспарентно објавување на корпоративните политики и активности во врска со водните ресурси пред нашите засегнати страни, вклучувајќи ги локалните заедници

Процена на ризикот со водата и стратегија по регион

Физички
ризик

 • Јужна Кореја

   Поплави

  • Изградба на мочуришта и насипи за заштита на работните локации од поплавување од блиските реки
  • Изградба на мочуришта и насипи за заштита на работните локации од поплавување од блиските реки
 • Индија

   Опаѓање на квалитетот на водата

  • Зголемување на зачестеноста на анализите на квалитетот на водата на локацијата и подобрување на ефикасноста на објектите за прочистување на вода
 • Полска

   Поплави

  • Воспоставување систем за итни реакции и спроведување редовни вежби како подготовка за истекувања на отпадни води предизвикани од поплавување од реките околу работните локации
 • Египет

   Суша

  • Монтирање резервоари кои можат да обезбедат работење на производствените објекти во просек еден ден
 • Сите региони

   Опаѓање на квалитетот на водата

  • Обезбедување квалитет на водата преку процес на прочистување на водата пред зафатот

   Прекини на снабдувањето со вода

  • Монтирање објекти за двојно зафаќање вода и објекти за собирање вода за спречување на доцнењата на производството

Регулаторен
ризик

 • Јужноафриканска Република

   Истекување

  • Третирање на канализациската и отпадната вода од работните локации во објектот за третман во индустрискиот комплекс (не функционира внатрешен објект за третирање на водата од канализацијата/отпадната вода)
 • Сите региони

   Регулаторни промени на користењето и испуштањето на водата

  • Почитување на внатрешните критериуми кои се построги од законските стандарди за испуштање во секоја земја
 • Сите региони

   Регулаторни промени на користењето и испуштањето на водата

  • Почитување на внатрешните критериуми кои се построги од законските стандарди за испуштање во секоја земја

   Законодавство базирано на ефикасност

  • Ревидирање на ефикасноста на водата кога се градат нови објекти и кога се инвестира во подобрување на ефикасноста на водата во постоечките објекти

   Неизвесност околу новите прописи

  • Континуирано следење на глобалните еколошки прописи
 • Сите региони

   Законодавство базирано на ефикасност

  • Ревидирање на ефикасноста на водата кога се градат нови објекти и кога се инвестира во подобрување на ефикасноста на водата во постоечките објекти

   Неизвесност околу новите прописи

  • Континуирано следење на глобалните еколошки прописи

Репутациски
ризик

 • Сите региони

   Тужби поврзани со отпадните води

  • Континуирано следење на ефективното испуштање
  • Итна изградба на систем за управување со животната средина за новите производствени локации