Информации за материјалите што се користат во производите на Samsung

Телефон Самсунг со позадина со лист

Samsung е во согласност со Регулативата (ЕЗ) 1907/2006 во врска со регистрацијата, евалуацијата, авторизацијата и ограничувањето на хемикалиите (REACH) во неговите производи.

Ако сакате повеќе информации за супстанциите што може да се присутни во Вашиот уред Samsung, Ве молиме прочитајте ја нашата декларација за супстанциите што предизвикуваат многу голема загриженост (SVHC).

Можете исто така да ја користите нашата алатка за пребарување за да дознаете повеќе за ознаката за енергетска ефикасност и еко-дизајнот на Вашиот производ Samsung.

Посетете ги нашите страници за одржливост на Samsung.com за детали за сите корпоративни програми на Samsung, стратегии за животна средина и други документи за политики.

Благодариме за повратните информации